Wyniki 1-10 spośród 232 dla zapytania: authorDesc:"ADRIAN A."

Numeryczne obliczanie twardości stali konstrukcyjnych po obróbce cieplnej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono program komputerowy Heat_CTP do obliczania składu mikrostruktury i twardości stali po obróbce cieplnej na podstawie znajomości składu chemicznego stali oraz warunków obróbki cieplnej. Program oblicza pole temperatury T(x,y,z,t) oraz średnią szybkość chłodzenia v700 w zakresie temperatur 800÷500 °C na wybranym przekroju przedmiotu stalowego drogą numerycznego rozwiązan[...]

Wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła na potrzeby wstępnego przygotowania powietrza wentylacyjnego

Czytaj za darmo! »

Pierwsze wzmianki dotyczące gruntowych wymienników ciepła, wykorzystywanych do wstępnego przygotowania powietrza wentylacyjnego, pojawiły się już w 1957 r., za sprawą Stefana Bortkiewicza, który zgłosił patent na technologię wykorzystania ciepła gruntu w klimatyzacji. Została ona jednak doceniona stosunkowo niedawno, wraz z rozwojem tzw. budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego. Wymi[...]

Transmisja szeregowa w blokach z prefiksem i korektorem w dziedzinie częstotliwości

Czytaj za darmo! »

Transmisja wielotonowa OFDM, dzięki swoim niewątpliwym zaletom, między innymi odporności na zakłócenia sygnału związane z wielodrogowością kanału, znalazła zastosowanie w wielu systemach transmisji bezprzewodowej, takich jak telewizja cyfrowa DVB, sieci bezprzewodowe standardów 802.11 i 802.16 czy też w systemie 3GPP LTE. Niestety, zasadniczą wadą OFDM, ograniczającą efektywne wykorzystanie wzmacniaczy mocy, jest wysoki stosunek mocy szczytowej do mocy średniej (PAPR). Problem ten może być wyeliminowany, a przynajmniej zminimalizowany, bądź przez zastosowanie algorytmów zmniejszających PAPR, bądź też przez zastosowanie wysokiej jakości wzmacniaczy mocy. Drugi sposób może być jednak bardzo kosztowny. Wtej sytuacji idealnym rozwiązaniem wydaje się powrót do transmisji szeregowej[...]

Stabilizacja pracy źródeł rozproszonych w sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem wiatrowo-gazowej elektrowni hybrydowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę stabilizacji pracy małych jednostek wytwórczych. W przeprowadzonej analizie rozważono sieć dystrybucyjną średniego napięcia z zainstalowanymi w niej małymi elektrowniami wodnymi i wiatrowo-gazową elektrownią hybrydową. W celu poprawy stabilności kątowej układ regulacji napięcia generatora części gazowej elektrowni hybrydowej uzupełniono o specjalny stabilizator systemowy. Jego parametry zoptymalizowano w taki sposób, aby poprawić warunki pracy tego generatora i małych elektrowni wodnych. Abstract. The paper presents a method for stabilising the work of small generating units. There was analysed a medium-voltage distribution network with small water power plants and a hybrid wind-gas power plant installed in it. In order to improve the dynamic stability, the generator voltage control system of a gas part of the hybrid plant was equipped with a power system stabilizer. Its parameters were optimised in such a way that the working conditions of that generator and small water power plants were improved. (Stabilization of work of distributed sources in a distribution network with use of a hybrid wind-gas power plant). Słowa kluczowe: elektrownia wiatrowo-gazowa, stabilizator systemowy, sieć dystrybucyjna. Keywords: wind-gas power plant, power system stabilizer, distribution network. Wstęp Od kilku lat obserwuje się dynamiczny wzrost udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie mocy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wzrost ten związany jest z wieloma czynnikami, między innymi z dopłatami za tak zwaną "zieloną energię". W konsekwencji w systemie elektroenergetycznym zwiększa się liczba rozproszonych jednostek wytwórczych [1, 2]. Przy czym jednostki wytwórcze lub grupy jednostek (jak farmy wiatrowe) o mocach rzędu megawatów włączane są do systemu w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia (110 kV), jednostki mniejsze mogą być włączane do sieci w stacjach średniego napięcia. Do najczęści[...]

Bezpieczeństwo pracy z robotami przemysłowymi.Część 1


  Roboty przemysłowe są obecnie coraz szerzej stosowane w przemyśle. Jest to spowodowane rosnącym poziomem automatyzacji w wielu gałęziach przemysłu, jak również upowszechnieniem się robotów, które są coraz tańsze, łatwiejsze w obsłudze i coraz bardziej niezawodne.Typowy robot przemysłowy to manipulator przegubowy o kilku stopniach swobody, wyposażony w programowalny układ sterowania (ryc. 1). Innymi słowy, robot przemysłowy zbudowany jest na podobieństwo ludzkiej ręki i posiada podobne możliwości ruchowe. Programowalny układ sterowania oraz wymienne oprzyrządowanie pozwalają na zwiększenie elastyczności zastosowania robotów, dzięki czemu roboty mogą być używane do wykonywania wielu różnych prac. Obecnie najwięcej robotów wykorzystywanych jest w przemyśle motoryzacyjnym do spawania, zgrzewania i lakierowania karoserii samochodowych [9]1. Roboty stosowane są także do obsługi różnych maszyn i urządzeń, np. pras, obrabiarek, maszyn odlewniczych. Coraz częściej roboty są także wykorzystywane do transportu, manipulacji i paletyzacji ciężkich elementów [2]. Zastosowanie robotów ma wiele zalet. Roboty się nie męczą, mogą pracować 24 godz. na dobę. Pracują dużo szybciej i wydajniej niż ludzie, są też bardziej precyzyjnie. Mogą pracować w warunkach szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Zastosowanie robotów pozwala więc na poprawę warunków bhp poprzez wyeliminowanie pracy ludzkiej w warunkach szkodliwych dla zdrowia [19]. Z drugiej strony jednakże roboty są tylko maszynami i powodują nowe zagrożenia dla pracowników obsługi. Stanowisko zrobotyzowane wymaga co jakiś czas przeglądu, przezbrojenia lub przeprog[...]

SIMATIC S7-300 i oprogramowanie SCADA WinCC

Czytaj za darmo! »

Poniższy opis dotyczy wdrożenia systemu sterowania bezobsługową oczyszczalnią ścieków, zlokalizowaną w jednym z zakładów branży spożywczej na południu Polski.System sterowania został w całości zaprojektowany i wykonany przez firmę PROJEKT Sp. z o.o. z zastosowaniem technologii oczyszczania ścieków metodą tlenową dostarczonej przez firmę niemiecką zajmującą się budowaniem tego typu obiektów. Do budowy systemu sterowania wykorzystano sterowniki S7-300 i aparaturę firmy Siemens. Założenia technologiczne i cel wdrożenia Opisywana instalacja [...]

Bezpieczeństwo pracy z robotami przemysłowymi Część 3


  W pierwszej części artykułu (ATEST 9/2012) autor scharakteryzował roboty przemysłowe i przywołał odnoszące się do nich przepisy oraz normy. W drugiej (ATEST 10/2012) omówił zagrożenia na stanowisku zrobotyzowanym i podał przykład oceny ryzyka. Ostatnią część poświęca zabezpieczeniom i zasadom bezpiecznej pracy na stanowisku zrobotyzowanym. | Redakcja.Zabezpieczenia stosowane w systemach zrobotyzowanych Zabezpieczenia stosowane w systemach zrobotyzowanych (ryc. 1) można podzielić na: - instrukcyjno‑informacyjne, - sprzętowe (hardware), - programowe (software). Na zabezpieczenia instrukcyjno‑informacyjne składają się szkolenia pracowników, instrukcje użytkowania i zasady bezpiecznej pracy oraz oznakowanie miejsc niebezpiecznych. Nie dają one jednakże gwarancji, że użytkownicy będą się do nich zawsze stosować. Dlatego najpewniejsze zabezpieczenie stanowią bariery materialne w postaci ogrodzenia o odpowiedniej wysokości, wyposażone w bramki dostępowe z ryglami, które uniemożliwiają dostęp osobom niepowołanym. Roboty są zwykle fabrycznie wyposażone w dwa stopy awaryjne, ale niekiedy może być konieczne zastosowanie dodatkowych przycisków stopu awaryjnego umożliwiających bezpieczne wyłączenie robota. W sytuacji, gdy wymagane jest częste wchodzenie w obszar pracy robota, można również zastosować czułe urządzenia ochronne dotykowe lub bezkontaktowe. Oferta producentów środków bezpieczeństwa jest coraz szersza i obejmuje: maty i listwy kontaktowe, kurtyny i bariery świetlne oraz skanery laserowe [5, 6]. Zabezpieczenia programowe są realizowane przez układ sterowania robota. Nowoczesne układy sterowania mają coraz więcej funkcji ułatwiających pracę z robotami, m.in. funkcje logowania do układu sterowania z różnymi poziomami dostępu. W sytuacji, gdy na stanowisku nie jest wymagany pełny zakres ruchu robota, można go programowo ograniczyć, co powoduje również ograniczenie strefy niebezpieczn[...]

Wypadki z udziałem robotów przemysłowych


  Roboty przemysłowe znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle. Stosowane są głównie do wykonywania powtarzalnych czynności wymagających dużej precyzji, tj. np. spawania i zgrzewania. W przeciwieństwie do ludzi roboty się nie męczą i mogą pracować 24 godziny na dobę, także w warunkach szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Nazwa robot pochodzi z opublikowanego w 1920 r. utworu czeskiego pisarza Karela Čapka. Wyobrażano sobie wtedy roboty jako inteligentne humanoidalne maszyny nieposiadające żadnych ludzkich uczuć, wykorzystywane do wykonywania różnych ciężkich robót. Obecnie prowadzi się również badania nad robotami humanoidalnymi, ale są to konstrukcje prototypowe, niestosowane w przemyśle.Pierwsze roboty przemysłowe zaczęto stosować w USA już w 1961 r., ale najszybciej upowszechniały się one w Japonii. W tym czasie nie zdawano sobie do końca sprawy z możliwych zagrożeń i dopiero po serii pierwszych wypadków z udziałem robotów zaczęto opracowywać standardy bezpieczeństwa. Pierwsza norma bezpieczeństwa została opublikowana dopiero w 1986 r. w USA [1]. Obecnie stosowane roboty przemysłowe są to mechaniczne manipulatory zbudowane na podobieństwo ludzkiej ręki. Charakteryzują się dużym zasięgiem ruchu, znacznym udźwigiem i dużą szybkością ruchów. Posiadają również programowalny układ sterowania, który pozwala na realizację różnych złożonych czynności, takich jak manipulacja, montaż, obróbka, paletyzacja i in. Dzięki temu roboty mogą zastąpić ludzi przy wykonywaniu prac męczących, monotonnych i mogą pracować w warunkach szkodliwych dla zdrowia ludzkiego. Z jednej strony pozwala to na poprawę bhp poprzez wyeliminowanie pracy ludzkiej w warunkach szkodliwych, ale z drugiej strony roboty to maszyny, których specyficzna konstrukcja i działanie stwarzają nowe zagrożenia dla operatorów maszyn i robotów oraz innych pracowników obsługi. Zagrożenia te zostały szerzej opisane w publikacji [2]. Wymagają one zastosowania odpowi[...]

Zastosowanie układów mikrokogeneracyjnych w budownictwie mieszkaniowym


  Rozwój cywilizacyjny wiąże się z nieustannym wzrostem zapotrzebowania na energię, co skutkuje intensyfikacją zużycia paliw kopalnych oraz rosnącym zanieczyszczeniem środowiska. Dążąc do ograniczenia tych negatywnych efektów, poszukuje się zarówno nowych źródeł energii, jak również nowych zastosowań istniejących technologii. Jednym z takich działań jest wykorzystanie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skali "mikro", a zatem umożliwiającej wykorzystanie zalet kogeneracji, między innymi w budownictwie mieszkaniowym. W artykule przeanalizowano efektywność ekonomiczno-ekologiczną zastosowania układu kogeneracyjnego w budynku mieszkalnym. Mimo stosunkowo wysokich nakładów inwestycyjnych oraz kosztów serwisowania, zastosowanie kogeneracji w skali mikro, może pozwolić na osiągnięcie korzystnego efektu zarówno ekologicznego, jak i ekonomicznego. Wydaje się, iż obecnie głównymi barierami rozwoju mikrokogeneracji jest brak świadomości korzyści wynikających z jej wykorzystania oraz utrudnienia natury prawnej.1. Wstęp Zapotrzebowanie na energię rośnie z roku na rok, a jej produkcja wiąże się nieodmiennie z zużyciem zasobów naturalnych oraz przedostawaniem się do atmosfery substancji szkodliwych dla środowiska. W Polsce większość energii elektrycznej zużywanej w sektorze mieszkaniowym pochodzi z centralnej sieci elektroenergetycznej, w której przeszło 92% energii uzyskuje się ze spalania węgla [1]. Taki bilans skutkuje wysoką emisyjnością produkcji energii elektrycznej. Ponadto niezwykle istotnym problemem jest stosunkowo niewielka sprawność bloków energetycznych, wynikająca z często mocno już przestarzałej technologii. W efekcie Polska zajmuje niechlubne pierwsze miejsce, pod względem emisyjności sektora energetycznego, spośród państw Unii Europejskiej (rys. 1). Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Gospodarki [7], ocenia się, że przy istniejących w Polsce ponad 30 GW mocy wytwórczych i okresie życia instalacji ok. 3[...]

Czynniki wpływające na efektywność kolektorów słonecznych


  Dążąc do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, w budynkach energooszczędnych, obok odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz instalacyjnych, rozważa się często wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych w tej grupie rozwiązań są cieczowe kolektory słoneczne. Ich niewątpliwą zaletą jest wysoki udział energii odnawialnej w stosunku do energii dostarczonej. Nie zawsze jednak wykorzystanie kolektorów słonecznych poprzedzone jest rzetelną analizą techniczno-ekonomiczną, co przy dosyć wysokich nakładach inwestycyjnych może prowadzić do nieracjonalnego wykorzystania środków finansowych. Z tego powodu warto zwrócić uwagę na to, jakie czynniki wpływają na efektywność tego typu instalacji. Parametry kolektorów cieczowych Najważniejszą cechą charakteryzującą kolektor słoneczny jest sprawność, decydująca o jego mocy w danych warunkach pracy, a co za tym idzie, ilość energii, jaką możemy za jego pośrednictwem uzyskać. Sprawność kolektora cieczowego zależy od warunków jego eksploatacji (natężenia promieniowania słonecznego oraz różnicy temperatury kolektora i otoczenia) i jest określana na podstawie następujących parametrów: - sprawność optyczna - jest to najwyższa sprawność danego kolektora wynikająca z jego konstrukcji określana współczynnikiem η0; - współczynniki strat k1 i k2 - charakteryzujące wielkość strat wynikających z różnicy temperatury kolektora i otoczenia. Aby ujednolicić metodę obliczeniową i umożliwić porównywanie różnych kolektorów, sprawność optyczną i współczynniki strat określa się zwykle w stosunku do powierzchni apertury (czynnej) kolektora. Powierzchnia ta jest wyznaczana w ściśle określony sposób zarówno w przypadku konwencjonalnych kolektorów płaskich, jak i próżniowych. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku kolektorów próżniowych stosunek powierzchni czynnej do powierzchni brutto jest zwykle zna[...]

 Strona 1  Następna strona »