Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Norbert RÖTTGEN"

Mamy sukcesy, ale wiele jeszcze do zrobienia


  Równocześnie z niemiecko-polskim traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku podpisane zostało porozumienie o utworzeniu Niemiecko-Polskiej Rady Ochrony Środowiska. W ten sposób rozpoczęła się współpraca, którą do dziś przenika wola jej kontynuowania i wzajemne zaufanie. Punkt ciężkości spoczywał i nadal spoczywa na rozwoju terenów przygranicznych przez prowadzenie uzgadnianej razem współpracy transgranicznej. Zawarta przez nasze rządy 7 kwietnia 1994 roku umowa o współpracy dla ochrony środowiska zobowiązuje oba państwa do wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania, zmniejszania i zwalczania istniejących ponad granicami poważnych zagrożeń dla środowiska. Ponadto wspólnie chronione mają być wzdłuż naszej, liczącej 467 km granicy, przyroda i krajobrazy, a także wody graniczne. W ubiegłych latach udało się nam już wiele osiągnąć. Pragnę tu wymienić następujące przykłady. Po obu stronach granicy w tym czasie zmodernizowano albo zamknięto elektrownie, dzięki czemu w znacznym stopniu została ograniczona emisja do atmosfery takich szkodliwych substancji, jak dwutlenek siarki oraz pyły. We współpracy niemiecko-polskiej następuje obecnie modernizacja systemu centralnego ogrzewania w Zgorzelcu. Jeszcze bardziej zmniejszy się dzięki temu transgraniczne zanieczyszczanie powietrza. W roku 2006 niemieckie i polskie ministerstwa środowiska wraz z sąsiadującymi ze sobą krajami związkowymi i województwami wprowadziły regularną wymianę informacji na temat działań służących redukcji transgranicznych zanieczyszczeń powietrza, zgodnie z zaleceniami zawartymi w dyrektywie unijnej w sprawie jakości powietrza. Wspólny cel to jak najszybsze dotrzymanie obowiązujących w całej Unii wartości granicznych dla jakości powietrza, np. w odniesieniu do pyłu zawieszonego. Współpraca służąca ochronie wód Odry i Nysy Łużyckiej już od lat jest konstruktywna i nacechowana zaufaniem. Dotyczy to zarówno konkretnych [...]

 Strona 1