Wyniki 1-10 spośród 74 dla zapytania: authorDesc:"MUSIAŁ A."

Marketing partnerski na rynku produktów hutniczych

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono ogólną koncepcję marketingu partnerskiego na rynku dóbr hutniczych. wyróżniono cechy tych produktów, które determinują modyfikację budowanych strategii marketingowych. Dodatkowo dokonano wyodrębnienia faz zakupu w obszarze wyrobów stalowych dla lepszego zrozumienia relacji biznesowych nabywca-dostawca. Doświadczenie, zdobyte przez przedsiębiorstwo hutnicze w tym obszarz[...]

Analiza procesu nagrzewania wsadu porowatego na przykładzie złoża prętów stalowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono obliczenia czasu nagrzewania złoża prętów w procesie obróbki cieplnej. Wsad poddano wyżarzaniu niezupełnemu, które stosuje się w przemyśle, np. w celu ułatwienia cięcia prętów lub kęsów na piłach, na odcinki przeznaczone do kucia na gorąco. analizowane złoża rozpatrywano jako elementy lite, co było możliwe dzięki znajomości efektywnego współczynnika przewodzenia ciepła [...]

Rok 2008 - rokiem pamięci Profesora Stanisława Szpora

Czytaj za darmo! »

Profesor Stanisław Szpor (1908 - 1981) - absolwent Politechniki Warszawskiej (1931), doktorat 1934, habilitacja 1939, prof. zw. 1956, wykładający na PG w latach 1947-1968. Jego droga życiowa może być wzorem dla adeptów nauk technicznych. Po dyplomie objął asystenturę u prof. Kazimierza Drewnowskiego i po trzech latach obronił rozprawę doktorską "Nowe metody badania fal uskokowych i wytworzonyc[...]

Wpływ usytuowania wsadu na precyzyjność pomiarów termowizyjnych

Czytaj za darmo! »

Termowizja zajmuje się detekcją, rejestracją, przetwarzaniem i wizualizacją promieniowania podczerwonego emitowanego przez diagnozowane obiekty. W artykule przedstawiono pomiary temperatury wsadu stalowego stosowane dla celów obróbki cieplnej. Na podstawie otrzymanych termogramów oszacowano wpływ parametrów zewnętrznych na dokładność wykonanych pomiarów. Thermovision concerns detection, recording, conversion and visualization of infrared radiation emitted by diagnosed objects. In this paper temperature measurements of metallic charge were presented used for heat treatment. The influence of external parameters on precision of executed measurements, on the basis of received thermograms was estimated. Słowa kluczowe: pomiary temperatury, termowizja, usytuowanie wsadu Key words: tempera[...]

Strategia dystrybucji wyrobów hutniczych na rynkach zagranicznych na przykładzie Huty Batory

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ogólną koncepcję zarządzania produktami hutniczymi w odniesieniu do rynków zagranicznych. Określono sposoby budowy kanałów dystrybucji na rynkach zewnętrznych oparte na produktach Huty Batory, jednego z kluczowych europejskich producentów rur bezszwowych o średnicach od Ø 219 mm do Ø 508 mm. Dokonano klasyfikacji kanałów funkcjonujących na rynkach zagranicznych. Określono zasady zarządzania i optymalizowania struktur zmierzających do zaspokajania potrzeb klientów zagranicznych, tj. ich wymagań i oczekiwań. Ponadto przedstawiono ogólne metody analizy efektywności przedstawionych ogniw dystrybucji oraz podstawowe obszary sprzedaży wytworzonych przez Hutę Batory produktów, tj. rur bezszwowych i wlewków stalowych. 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 679 In the work is presented general idea of steel products managing in relation to foreign markets. There are determined methods of construction of distribution channels on external markets in case of metallurgical products of Huta Batory, one of the key European seamless steel pipes producers in sizes of starting from diameter 219 mm up to diameter 508 mm. Additionally it was done classification of distribution channels on foreign markets. There were determined principles of management and structure optimization aiming at meeting clients’ demand i.e. their requirements and expectations. Work consists also general methods of effectiveness analysis under created distribution channels as well as major sale zones for manufactured by Huta Batory products i.e. seamless pipes and steel ingots. Słowa kluczowe: strategia, kanał, ogniwa dystrybucji Key words: strategy, channel, distribution chains Wprowadzenie. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa hutniczego jest generowanie zysku spełniającego nie tylko oczekiwania właścicielskie w postaci stopy zwrotu z inwestycji, ale również pozwalającego na ciągłe inwestowanie w park maszynowy i produkcję ulepszonych, [...]

Południowa Kielecczyzna atrakcyjna florystycznie


  Południowozachodnia część województwa świętokrzyskiego, gminy Sędziszów i Słupia Jędrzejowska, to teren oddalony od ważnych ośrodków miejskich. Peryferyjność objawia się przede wszystkim słabo rozwiniętą infrastrukturą gospodarczą oraz zaniedbaniem, będącym wynikiem słabej pozycji ekonomicznej subregionu, a także tradycyjnego sposobu gospodarowania. Problemem jest także ogromne bezrobocie w regionie, gdzie słabo rozwinięty jest przemysł i usługi, a trudno określić go jako szczególnie atrakcyjny turystycznie. Przekonanie o mniejszej atrakcyjności przyrodniczej sprawiło, iż roślinność tego terenu nie została gruntownie zbadana, do czego być może przyczyniło się w jakimś stopniu i to, że została awansem uznana za mało zróżnicowaną, a jej zbiorowiska jako niewyróżniające się niczym szczególnym. Chociaż terytorium to nie zostało w dostatecznym stopniu eksplorowane od strony przyrodniczej, w żaden sposób nie można określić fl ory tego obszaru jako monotonnej czy ubogiej w gatunki roślin naczyniowych, czyli paprotniki i rośliny nasienne. Ważną cechą tego obszaru jest to, że ponad 70% powierzchni ogólnej zajęte jest przez tereny rolnicze. Dlatego też dominującym składnikiem krajobrazu są pola uprawne, poprzecinane płatami lasów, co tworzy swoisty krajobraz leśno polny. Istotne jest także i to, że są to tereny wyżynne, z wysokościami bezwzględnymi, sięgającymi niewiele ponad 300 m n.p.m. W gminie jest kilka większych lokalnych wzniesień, jednakże wysokości względne sięgają najwyżej kilkadziesiąt metrów od podnóża wzgórz. To wszystko świadczy o niżowym charakterze fl ory regionu, na którym jest raczej niewiele gatunków określanych jako górskie. W obu tych gminach dominują bardzo liczne, lecz niewielkie gospodarstwa rolnicze, zwykle o powierzchni ok. 3-5 ha. W strukturze uprawy łąki i pastwiska stanowią około 20% wszystkich użytków rolnych. Pozostałą część zajmuje uprawa ziemniaków, a także zbóż na glebach mniej uwod[...]

Roślinność śródziemnomorska Dalmacja


  Obszar określany jako śródziemnomorski zlokalizowany jest geografi cznie między środkowoeuropejskimi umiarkowanymi strefami roślinności, a północnoafrykańskimi i przednioazjatyckimi obszarami pustynnymi. Roślinność śródziemnomorska często pozostaje ograniczona do wybrzeży, gdyż najczęściej występują tutaj charakterystyczne dla tych rejonów lasy i zarośla z roślinnością twardolistną lub ich zdegradowane stadia. Strefa ta też często bywa określana jako aridowo-humidowa, co wiąże się z istnieniem dwóch charakterystycznych okresów roku - suchego i wilgotnego. Bardzo niekorzystny dla żywych organizmów, w tym również roślinności, jest rozkład opadów. W obszarze tym pora deszczowa występuje w zimie, natomiast lato jest suche i bardzo gorące. Taki układ klimatyczny nie jest dobry, dlatego rośliny obszarów śródziemnomorskich wykształciły drogą ewolucji różnorakie przystosowania do warunków środowiska, jak drobne, skórzaste liście czy pokrycie kutnerem, który chroni je przed nadmiernym parowaniem. Istotne, aby mieć świadomość, iż tzw. strefa śródziemnomorska nie jest ograniczona jedynie do basenu Morza Śródziemnego, chociaż tutaj skupimy się jedynie na tym regionie, a właściwie jego małym fragmencie. W istocie chodzi o warunki klimatyczne aridowo-humidowe, a zatem rozkład opadów w ciągu roku. Strefa fl orystycznie określana jako śródziemnomorska obejmuje także Kalifornię, Kraj Przylądkowy w Republice Południowej Afryki, a także południowo-zachodnią część Australii. Są to obszary znacznie różniące się od siebie pod względem składu gatunkowego roślin, których wspólną cechą jest krzewiasty charakter.Kolebka cywilizacji naszego kręgu kulturowego Łagodny klimat, bez długotrwałych okresów z przymrozkami w ciągu roku sprawił, iż obszar ten od bardzo dawna był przyjazny dla człowieka. W Europie to właśnie w basenie Morza Śródziemnego rozwinęła się zachodnia cywilizacja. Ludzie zamieszkujący tę strefę od tysięcy lat wywieral[...]

 Strona 1  Następna strona »