Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAN GADOMSKI"

Przemieszczenia bezwzględne i problemy związane z ich wyznaczaniem w przpadku obiektów posadowionych na podłożu ekspansywnym


  Budowle posadowione na gruntach ekspansywnych narażone są na przemieszczenia ze względu na zmiany warunków gruntowo-wodnych, zmiany temperatury, wilgotności i wpływ innych czynników, np. drgań spowodowanych ruchem pojazdów. W wyniku przemieszczeń mogą zachodzić zmiany geometryczne obiektu, takie jak: przemieszczenie równoległe (osiadanie równomierne całego obiektu), obrót, skręcenie oraz ugięcie. Za pomocą geodezyjnych pomiarów przemieszczeń wyznacza się zmiany położenia punktów badanego obiektu. Pomiary takie dostarczają wyników niezbędnych do oceny bezpieczeństwa obiektu. Metodami geodezyjnymimożna wyznaczyć przemieszczenia bezwzględne lub względne. Wartości przemieszczeń bezwzględnych realizowane są na podstawie obserwacji nawiązanych do punktów odniesienia, zlokalizowanych poza zasięgiemwpływu danego czynnika na badany obiekt. Przemieszczenia bezwzględne informują o stabilności danego obiektu w stosunku do jego otoczenia. Punkty odniesienia muszą spełniać warunki dotyczące ich liczby, rozmieszczenia i zmian zachodzących między nimi. Należy mieć również na uwadze, że przemieszczeniom podlega nie tylko dany obiekt, lecz także jego otoczenie. Wyznaczenie przemieszczeń metodą geodezyjną wymaga założenia osnowy pomiarowej składającej się z punktów badanych oraz punktów odniesienia. Punkty badane (kontrolowane) osadzone są na badanymobiekcie. Natomiast punkty odniesienia to znaki pomiarowe osadzone w miejscach zapewniających stałość ich wzajemnego położenia. Mają one służyć do realizacji układu odniesienia do wyznaczenia przemieszczeń punktów kontrolowanych obiektu. Punktami odniesienia mogą być repery gruntowe posadowione poniżej strefy przemarzania gruntu lub repery ścien[...]

Znaki wielkiej wody na terenie Bydgoszczy


  powin- Rys. 1. Rozmieszczenie znakow wielkiej wody w obr.bie Bydgoskiego W.z.a Wodnego 296 Gospodarka Wodna nr 7/2011 na zawiera. opis znaku i jego histori., a tak.e szkic sytuacyjny lokalizacji oraz fotografi. obiektu. Na podstawie powy.szych ustale. autorzy przeprowadzili badania terenowe, w trakcie ktorych zidentyfikowali na obszarze Bydgoszczy trzyna.cie znakow wielkiej wody (rys. 1, 2). ˇ Geneza powodzi w Bydgoszczy Ze wzgl.du na specyficzny uk.ad hydrograficzny w Bydgoszczy (w jego granicach znajduje si. uj.ciowy odcinek Brdy) zagro.enie powodziowe zwi.zane z wysokimi wezbraniami na Wi.le wykracza znacznie poza towarzysz.c. jej szerok. teras. zalewow. (osiedla ..gnowo, Pl.tnowo, Fordon-Pa.cz, Fordon-Zofin). Z analizy przebiegu historycznych wezbra. na Brdzie w Bydgoszczy wynika, i. na ogo. dochodzi.o do nich w.a.nie na skutek znacznego przyboru wody Rys. 2. Profil pod.u.ny dolnego odcinka Brdy wraz z lokalizacj. znakow powodziowych Fot. 1. Znak wielkiej wody z 1888 r. na pozosta.o.ciach dawnej .luzy miejskiej (po lewej obecny stan tablicy) w Wi.le, powoduj.cego podpi.trzenie Brdy, a w konsekwencji rozwoj cofki [4]. Dla opisywanego rejonu typowym okresem wyst.powania wezbra., pojawiaj.cych si. .rednio co 1.3 lata, jest prze.om marca i kwietnia [1, 2]; mo.liwe jest jednak wyst.pienie wysokich stanow spowodowanych .rodzimowymi odwil.ami oraz rozlewnymi opadami, czego dowodem jest kilkukrotne wyst.pienie cofki na Brdzie w maju 2010 r., maksymalnie si.gaj.cej ponad 12 km w gor. biegu rzeki . a. do .luzy miejskiej [5, 6]. Z analizy zmienno.ci stanow wody na Wi.le w rejonie Bydgoszczy w okresie ostatnich 90 lat wynika, i. mimo znacznego zainwestowania hydrotechnicznego, po.rednio i bezpo.rednio wp.ywaj.cego na warunki przemieszczania si. fali wezbraniowej, zarowno Wis.a, jak i Brda nadal charakteryzuj. si. znacznym potencja.em powodziowym [3]. ˇ Wyniki bada. Najbardziej znany znak wielkiej wod[...]

Trwałość reperów w aspekcie długookresowych pomiarów przemieszczeń obiektu


  Badanie przemieszczeń w budynkach związane jest z oceną przebiegu reakcji obiektu na działanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz ustalenie stopnia naruszenia równowagi obiektu w wyniku awarii i skuteczności wykonania zabiegów zabezpieczających. Po to, aby pomiary przemieszczeń spełniały swoją rolę,muszą cechować się poprawnością, odpowiednią dokładnością i aktualnością [2]. Wyznaczenie wielkości przemieszczeń wymaga założenia sieci geodezyjnej zawierającej punkty odniesienia rozmieszczone poza zasięgiem przewidywanych przemieszczeń oraz punkty kontrolowane umieszczone w badanym obiekcie. Przy projektowaniu prac związanych z przemieszczeniami należy uwzględnić fakt, że pomiary wykonywane nie są jednorazowo, ale mogą trwać nawet wiele lat, dlatego też biorąc pod uwagę długi okres obserwacji, punkty należy rozmieścić starannie i w takiej liczbie, żeby w pełni odzwierciedlały przemieszczenia badanego obiektu. Założoną sieć kontrolną poddaje się pomiarowi na początku obserwacji obiektu (pomiar wyjściowy "zerowy") i po pewnym czasie (pomiar aktualny). Najczęściej kolejne pomiary aktualne wykonywane są w ściśle określonych odstępach czasu i są one z reguły odnoszone do pomiaru wyjściowego lub, w uzasadnionych przypadkach, do jednego z pomiarów aktualnych. Po wykonaniu pomiarów przeprowadza się opracowanie wyników, rozpoczynając od ustalenia, które punkty odniesienia spełniają warunki stałości w okresie pomiędzy pomiarem[...]

 Strona 1