Wyniki 1-10 spośród 59 dla zapytania: authorDesc:"RADZISZEWSKA A."

Szkolne jaskółki mody

Czytaj za darmo! »

No i mamy wiosnę, a wraz z nią dyskusję na temat oświaty, młodzieży, nowego, choć w sumie dość starego wychowania, tolerancji lub jej braku oraz wielu innych modnych, choć nie mających z modą nic wspólnego, spraw. Na tym tle szczególnego wymiaru nabierają wszelkie działania, które pozwalają lepiej przyjrzeć się młodzieży, jej pomysłom na życie, a także na modę (i nie chodzi tu wcale o szkolne m[...]

Cienkie warstwy B-Al-Mg nakładane techniką ablacji laserowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono strukturę oraz skład chemiczny cienkich warstw Al-Mg osadzanych techniką ablacji laserowej. Jako materiał wyjściowy (tarcza) wykorzystano stop β-Mg2Al3 o składzie chemicznym: 39,09% at. Mg i 60,91% at. Al. Warstwy były nakładane za pomocą lasera QS-Nd:YAG (λ = 355 nm) na podłoże Si <100>. Do ich wytworzenia zastosowano gęstość energii wiązki laserowej (q) ró[...]

Cienkie warstwy Al-Mg i Al-Mg-Ni otrzymywane techniką PLD

Czytaj za darmo! »

Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań inżynierii powierzchni jest opracowanie i wykorzystanie nowoczesnych materiałów oraz aplikowanie ich w urządzeniach używanych w takich dziedzinach techniki, jak: biofizyka, optoelektronika, aeronautyka, przemysł samochodowy i innych prężnie rozwijających się dziedzinach nauki i życia [1÷3]. Natomiast w celu zmniejszenia masy urządzeń i kosztów związanych z produkcją elementów z materiałów litych, celowe jest zastosowanie powłok ochronnych na różnego rodzaju detale. W związku z tym uzyskuje się materiały o innych i lepszych niż podłoże właściwościach. Duże znaczenie w technologii wytwarzania i nakładania różnych powłok mają techniki laserowe, a głównie ablacja laserowa. Ze względu na dużą dostępność, niską cenę, a przede wszystkim ze względu na małą gęstość, obecnie coraz częściej stosuje się stopy magnezu, np.: w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym [4, 5]. Największym jednak problemem stopów magnezu jest ich mała odporność korozyjna, szczególnie na korozję galwaniczną, mała odporność na utlenianie oraz pełzanie i zmęczenie [4, 5]. Dla polepszenia ich właściwości stosuje się obróbkę cieplną stopów magnezu [6], wprowadzanie dodatków stopowych [5] oraz nakłada się na nie różne warstwy, np.: Al-Mg, multiwarstwy Al-Mg-Ni [7, 8]. W pracy przedstawiono cienkie warstwy Al-Mg i mutliwarstwy Al-Mg-Ni otrzymywane za pomocą ablacji laserowej (technika PLD). Artykuł obejmuję badania strukturalne, składu chemicznego i fazowego za pomocą skaningowej (SEM) i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz spektroskopii promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii (EDS). Metodyka badań Cienkie warstwy wytworzono, stosując laser o pracy impulsowej QS-Nd:YAG. Dla wytworzenia warstw Al-Mg oraz multiwarstw Al-Mg-Ni stosowano długość fali lasera λ równą 266 nm, częstotliwość impulsu ω 12÷15 Hz i czas trwania pojedynczego impulsu τ 10÷12 ns. Warstwy wytwarzano w komorze próżniowej pod [...]

Kierunki zmian w zakresie urządzania terenów wiejskich w Polsce


  W dniach 12-14 września 2012 r. w Legnicy odbyła się XVIII Konferencja Naukowa z cyklu "Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich". Organizatorami Konferencji byli: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Katedra Gospodarki Przestrzennej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich - Oddział Wrocław, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wsparciu samorządów wybranych województw. Konferencja ta tradycyjnie co dwa lata skupia najwybitniejszych specjalistów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i urządzeń rolnych ze świata nauki i praktyki w Polsce. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dziekana Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a także Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Ponad 50 osób zgromadzonych w sali konferencyjnej hotelu Qubus w Legnicy debatowało nad problematyką: ● ekologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych podstaw kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ● roli geodezji w przebudowie struktur terenowych na obszarach wiejskich, ● zadań gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, ● scalenia gruntów, jako narzędzia w procesie modernizacji wsi i rolnictwa, w tym m.in.: kryteriów opracowania prac scaleniowych, aspektów ekonomicznych scaleń oraz problematyki transportu rolniczego, ● modelowania procesów zachodzących w środowisku. W ramach Konferencji przewidziano dwa d[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

Alternatywne źródło wody pitnej w Kalifornii Na początku sierpnia br. władze Kalifornii oficjalnie wydały zgodę na budowę największej stacji odsalania morskiej wody na zachodniej półkuli. Obiekt zostanie zlokalizowany na terenie przyległym do elektrowni Encina w mieście Carlsbad w hrabstwie San Diego. Wykonawcą jest prywatna firma Poseidon Resources Inc. Oprócz zaopatrzenia miasta Carls[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

W oczyszczaniu amerykańskich Wielkich Jezior z zagrażających tamtejszej ichtiofaunie minogów morskich (Petromyzon marinus) może pomóc sztuczny feromon opracowany przez zespół profesora Weiminga Li z Departamentu Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody ze Stanowego Uniwersytetu w Michigan w East Lansing. Morskie minogi to prymitywne kręgowce bytujące zwykle w morzach i oceanach; w okresie tarła wpływają do rzek. Mają wężowate ciało długości do 1,2 metra, a ich masa może osiągnąć do 3 kg. Są pasożytami wgryzającymi się w ciała ryb za pomocą zębów i ostrego języka. W ciągu całego życia pojedynczy osobnik może zabić ryby o łącznej masie ok. 20 kg. Samica składa do 250 tys. jajeczek. W czasie rozrodu osobniki dorosłe nie pobierają pokarmu i po tarle giną. Wykluwające się larwy czerp[...]

INFORMACJE - NOWOŚCI - INFORMACJE

Czytaj za darmo! »

Kluczowe wyzwania gospodarki wodnej w krajach rozwijających się Efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz rozwój gospodarki wodnej to podstawowe cele misji Banku Światowego, mającej na celu zrównoważony rozwój oraz zmniejszenie ubóstwa na świecie. Obecnie ok. 700 milionów ludzi żyje w krajach dotkniętych niedoborami wody. Na podstawie dostępnych prognoz przypuszcza się, że w 2035 r. trzy mld ludzi będzie żyło w warunkach bardzo poważnych braków w zaopatrzeniu w wodę. Wiele krajów o ograniczonej dostępności tego surowca naraża się na ryzyko konfliktów na tle dostępu do wody. Gospodarowanie zasobami wodnymi to koncepcja integracji większej liczby podsektorów. Korzystanie ze zintegrowanej metody gospodarowania wodą, opracowanej z myślą o przyszłości, zapewnia, że aspe[...]

Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami w Politechnice Warszawskiej

Czytaj za darmo! »

W maju br. na Politechnice Warszawskiej, w ramach cyklu wykładów pt. "Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami", odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami zawodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami. Projekt został zorganizowany przez Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, działające przy Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, zrzeszającym studentów aż trzech wydziałów PW: Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Geodezji i Kartografii oraz Inżynierii Lądowej. Pomysł utworzenia Koła Naukowego zrodził się w ubiegłym roku wśród studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, zainteresowanych administrowaniem nieruchomościami. Do Koła dołączyli studenci Wydziału Geodezji i Kartografii PW specjalności [...]

 Strona 1  Następna strona »