Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Edmund Sieinski"

HANOI 2010 - wietnamskie spotkanie z wielkimi zaporami

Czytaj za darmo! »

Gospodarka Wodna nr 10/2010 mość potrzeb w tym zakresie. Z uporem godnym naśladowania zabiegał o środ- ki na realizację tych jakże pilnych i po- trzebnych zadań. Między innymi dzięki Jego staraniom udało się zbudować flo- tyllę lodołamaczy. To było pewnie Jego największym osobistym osiągnięciem zawodowym. Zdzisław Stencel traktował swoją funkcję w Głównym Komitecie Prze- ciwpowodziowym jako rodzaj misji, nie- mal posłannictwo. Wynikało to zapew- ne z Jego wrażliwości na ludzką krzyw- dę i cierpienia. Angażował się sam i z oddanymi Mu współpracownikami we wszystkie akcje przeciwpowodzio- we, zwykle przejmując dowodzenie. Był człowiekiem niesłychanie pracowitym, obdarzonym znakomitą pamięcią, ener- gicznym i operatywnym i dzięki tym ta- lentom był w działaniach przeciwpowo- dziowych niezwykle skuteczny. Równocześnie ogromne znaczenie przywiązywał do budowy oczyszczalni ścieków, poprawy jakości wód, a także współpracy międzynarodowej na wo- dach granicznych. Był pełnomocnikiem rządu ds. współpracy na wodach gra- nicznych. Zadania te są nadal aktualne, a wiele z nich realizowane jest obecnie w ramach Krajowego Programu Oczysz- czania Ścieków Komunalnych współfi- nansowanego ze środków UE, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środo- wiska i Gospodarki Wodnej. W tym miej- scu dodać należy, iż wniósł istotny wkład pracy w dzieło współtworzenia w końcu lat 80. NFOŚiGW. W latach 90. i następnych kontynuo- wał działalność zawodową w sferze rol- nictwa i bankowości. Systematycznie pogłębiał swoją wiedzę, kończąc mię- dzy innymi w Szkole Głównej Handlo- wej w Warszawie Podyplomowe Stu- dium Bankowości. W ostatnich latach, nie przerywając działalności zawodo- wej, zmagał się z ciężką i nieuleczalną chorobą. Wspominając osobowość, wizerunek i osiągnięcia zawodowe Ś.P. Zdzisła- wa zachowamy w naszej pamięci Jego ogromn[...]

Kioto'2012 - 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz XXIV Kongres Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (Icold )


  Kioto, 2-8 czerwca 2012 r. W Kioto, dawnej stolicy Japonii, odbyły się 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego oraz XXIV Kongres Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór (ICOLD). Imprezie towarzyszyły: posiedzenia komitetów tematycznych ICOLD, posiedzenie plenarne Komitetu Wykonawczego ICOLD, XXIV Kongres ICOLD i Międzynarodowe Sympozjum na temat "Zapory dla zmieniającego się świata - potrzeba transferu wiedzy pomiędzy pokoleniami i w świecie". 80. Roczne Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Icold (2-5 czerwca) W posiedzeniu plenarnym Komitetu Wykonawczego uczestniczą przedstawiciele komitetów narodowych. Z polskiej strony wzięli udział przedstawiciele Polskiego Komitetu Wielkich Zapór (POLCOLD) oraz Ośrodka Technicznej Kontroli Zapór IMGW-PIB: Janusz Zaleski - przewodniczący POLCOLD-u, Jan Winter i Andrzej Wita - wiceprzewodniczący POLCOLD-u, Anna Kosik - sekretarz oraz Edmund Sieinski - dyrektor OTKZ IMGW-PIB. Podczas spotkania w Japonii zapadły decyzje dotyczące działalności ICOLD w najbliższych latach; podsumowano również działania od ostatniego Posiedzenia Komitetu Wykonawczego w Lucernie z 2011 r. Najważniejsze z nich to: □ W związku z zakończeniem 3-letniej kadencji prezydenta ICOLD dr. Jia Jinsheng z Chin odbyły się wybory na nową kadencję. Zgłoszono dwóch kandydatów Przemysława A. Zielinskiego z Kanady (podkreślał swój polski rodowód) oraz Adama Nombre z Burkina Faso. W tajnym głosowaniu zwyciężył jednym głosem (32:31) przedstawiciel Afryki. □ Wybory wiceprezydenta ICOLD ze strefy eu[...]

 Strona 1