Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ B. BOGACKI"

Modelowanie separacji jonów niklu(II) i kadmu(II) w procesie transportu przez polimerowe membrany inkluzyjne zawierające CYANEX 272

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania rozdziału jonów niklu( II) i kadmu(II) z roztworów siarczanowych przez polimerowe membrany inkluzyjne zawierające kwas di(2,4,4-trimetylopentylo)fosfinowy (CYANEX 272) jako przenośnik jonów. Zaproponowano równanie opisujące szybkość transportu jonów przez membranę. Wzięto pod uwagę dyfuzję jonów metali przez warstwę przyścienną w fazie wodnej oraz dyfuzję kompleksów [...]

BIOHYDROMETALURGIA - ALTERNATYWA DLA PROCESÓW METALURGICZNYCH


  Biohydrometalurgia z początkiem XXI wieku nabiera coraz większego znaczenia jako nisko kosztowa, stosunkowo łatwa do zastosowania oraz umożliwiająca przetwarzanie bardzo ubogich surowców, zarówno naturalnych jak też odpadów, technologia. O szybkim jej rozwoju świadczyć może fakt, iż w 2006 r. ponad 2 mln t miedzi rocznie powstawało w zakładach wykorzystujących bioługowanie. Technologia ta wykorzystywana jest nie tylko w zakładach metalurgicznych do otrzymywania miedzi, niklu, kobaltu, cynku, złota czy uranu, ale również do przetwarzania odpadów, między innymi osadów powstających w oczyszczalniach ścieków. W prezentowanej pracy przeglądowej omówiono dwa podstawowe mechanizmy bioługowania siarczkowych rud metali: mechanizm bezpośredni oraz pośredni. Następnie przeprowadzono przegląd podstawowych procesów bioługowania zastosowanych do przetwarzania rudy miedzi, niklu i kobaltu, cynku i złota. Słowa kluczowe: biohydrometalurgia, bioługowanie, metale ciężkie Dr Bernadeta Gajda — Politechnika Częstochowska, Katedra Ekstrakcji i Recyrkulacji Metali, Częstochowa, dr hab. inż. Mariusz B. Bogacki — Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zakład Inżynierii Procesowej, Poznań. 778 BIOHYDROMETALLURGY — ALTERNATIVE TO METALLURGICAL PROCESSES Biohydrometallurgy the beginning of the twenty‐first century is becoming increasingly important as a low‐cost, relatively easy to use and allows processing of very poor resources, both natural as well as waste technology. The rapid development of evidenced by the fact that in 2006, more than 2 million tons of copper per year arose in plants using bioleaching. This technology is used not only in the metallurgical plants for the preparation of copper, nickel, cobalt, zinc, gold and uranium, but also for the processing of waste, including sludge generated in wastewater treatment plants. In the present review, we discuss two basic mechanisms of bioleaching of [...]

Wpływ modyfikatora siły jonowej na równowagę ekstrakcji jonów Ni(II) i Co(II) za pomoc kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badania ekstrakcji jonów niklu(II) i kobaltu(II) z wodnych roztworów ich siarczanów(VI) kwasem di(2-etyloheksylo)fosforowym (D2EHPA). Jako rozpuszczalniki organiczne stosowano naftę (Exxsol D 220/230) i toluen. Zbadano wpływ pH na równowagę oraz na wydajność ekstrakcji. Dla wszystkich rozpuszczalników wyznaczono izotermy ekstrakcji dla wybranego początkowego pH fazy wo[...]

 Strona 1