Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Materna"

Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów cieczy jonowych z anionem sacharynianowym

Czytaj za darmo! »

Zdefiniowano aktywności powierzchniowe roztworów wodnych sacharynianów z kationem 1-alkoksymetylo-3-hydroksypirydyniowym, 1-alkoksymetylo-3-(dimetyloamino)pirydyniowym oraz 1-alkoksymetylo-4-(dimetyloamino) pirydyniowym. Otrzymane wartości CMC i γCMC świadczą o tym, że analizowane ciecze jonowe wykazują aktywność na poziomie kationowych związków powierzchniowo czynnych. Six 1-alkoxymethyl-3-hydroxypyridinium, 1-alkoxymethyl-3- (dimethylamino)pyridinium, and 1-alkoxymethyl-4-(dimethylamino) pyridinium saccharinate ionic liqs. were studied for surface activity in aq. soln. Their crit. micelle concns. were of the same order as that of cationic surfactants because of self-assemblying in aq. solns. Ciecze jonowe IL (ionic liquids) są związkami, których właściwości budzą obecnie ogromne zainteresowanie wśród naukowców na całym świecie. Przedmiotem intensywnych badań są głównie metody ich syntezy, jednak coraz więcej uwagi poświęca się ich toksyczności i bioakumulacji oraz określeniu ich wpływu na środowisko naturalne oraz możliwości aplikacyjnych1-4). Doniesienia literaturowe wskazują, że zastosowanie IL może oznaczać dla współczesnej technologii chemicznej nowe kierunki rozwoju. Są to bowiem związki wielofunkcyjne, stanowią dogodne medium reakcyjne, są doskonałymi rozpuszczalnikami, wykazują działanie katalityczne, elektrostatyczne, smarujące, bakterio i grzybobójcze, a także powierzchniowo czynne5-9). W aspekcie potencjalnych aplikacji zwraca się uwagę na ich właściwości powierzchniowe i międzyfazowe. Amfifilowość IL może mieć istotny wpływ na rodzaj i obszary ich zastosowań. Wykorzystanie tego typu związków w technologiach przemysłowych wymaga m.in. pełnego poznania ich aktywności powierzchniowej. Podatność IL na agregację rozpatrywana jest przede wszystkim w środowisku wodnym, gdyż woda jest ważnym rozpuszczalnikiem stosowanym w wielu procesach technologicznych. Ponadto poznanie właściwości IL w wodzie niezbędne jest dl[...]

Wydzielanie pochodnych fenolowych z wykorzystaniem wodnych układów dwufazowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących efektywności wydzielania fenolu, 4-nitrofenolu i 4-metylofenolu z roztworów wodnych z wykorzystaniem układów dwufazowych, zawierających glikol polietylenowy lub ciecz jonową i elektrolit. Do separacji zastosowano roztwory wodne glikoli (PEG-2000, PEG-6000, PEG- 10000), cieczy jonowych (azotan benzalkoniowy, L-mleczan didecylodimetyloamoniowy) oraz soli nieorganicznych ((NH4)2SO4, K2HPO4, K3PO4 .H2O). Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że badane układy dwufazowe zawierające glikole polietylenowe lub również ciecze jonowe pozwalają na efektywną separację pochodnych fenolowych z roztworów wodnych. PhOH, 4-nitrophenol and 4-methylphenol were sepd. from aq. solns. by extn. with 3 poly(ethylene glycols) (PEG) and 2 ionic liqs. in presence of (NH4)2SO4, K2HPO4 and K3PO4 . H2O. The highest extn. efficiency was achieved when PEG with mol. mass 2000 or benzalkonium nitrate and (NH4)2SO4 were used. The sepn. of 4-methylphenyl was the most efficient. Wodne układy dwufazowe ABS (aqueous biphasic systems) tworzy kombinacja dwóch różnych, nie mieszających się, ale rozpuszczalnych w wodzie polimerów lub kombinacja pewnych rozpuszczalnych w wodzie polimerów ze specyficznymi solami nieorganicznymi. W układach ABS jako polimery największe zastosowanie znalazły dotychczas glikole polietylenowe (PEG) i dekstrany. Stosowane ukła[...]

Extraction of phenols in the aqueous biphasic systems. Ekstrakcja fenoli w wodnych układach dwufazowych


  4-RC6H4OH (I) (R = H, NO2, Me, Cl, F, MeO) were extd. from aq. solns. (concn. 0.01-0.05 g/L) in biphasic systems contg. Me(CH2)11 Me2ND,L-MeCH(OH)COO- ionic liq. and K3PO4, NaCl or ethoxylated Me dodecanate at ambient temp. The extn. efficiency increased with the increasing I concn. The highest extn. efficiency was achieved for I (R = NO3) (97.1-98.2%), the lowest for I (R = H) (87.5-92.5%). Przedstawiono wyniki badań dotyczących efektywności wydzielania pochodnych fenolowych (fenol, 4-metylofenol, 4-nitrofenol, 4-chlorofenol, 4-fluorofenol, 4-metoksyfenol) z roztworów wodnych z wykorzystaniem układów dwufazowych, zawierających amoniową ciecz jonową i elektrolit. Do separacji zastosowano roztwory wodne D,L-mleczanu didecylodimetyloamoniowego oraz soli nieorganicznych: K3PO4 oraz NaCl. Stwierdzono, że badane układy dwufazowe zawierające amoniową ciecz jonową pozwalają na efektywną separację pochodnych fenolowych z roztworów wodnych. Dwufazowe układy wodne ABS (aqueous biphasic systems) składają się z dwóch nie mieszających się faz. Jedną fazę stanowi rozpuszczalny w wodzie polimer, a drugą inny polimer lub sól nieorganiczna o określonym stężeniu, również rozpuszczalna w wodzie. W tych układach można zastosować wiele rozpuszczalnych w wodzie polimerów, jednak większość badań opiera się na glikolach poliety-lenowych i dekstranach. Stosowane układy polimer/sól wykorzystują zwykle sole1-3) z kationem Na+, K+, NH4 + i anionem: OH-, CO3 2-, SO4 2-, PO4 3-. W ostatnich latach w układach tych wykorzystuje się również ciecze jonowe4). Separacja oparta na rozdziale w układach ABS należy do technik spełniających założenia zielonej chemii. Dwufazowe układy wodne dostarczają prostych rozwiązań w technologii chemicznej, dając możliwości energooszczędnego i łagodnego sposobu odzyskania produktu. [...]

Ionic liquids with (4-chloro-2-methylphenoxy)acetate anion. Ciecze jonowe z anionem (4-chloro-2-metylofenoksy)octanowym


  Four ionic liqs. with 2-Me-4-ClC6H3OCH2COO anion were studied for herbicidal activity against white mustard under std. conditions. The ionic liqs. showed higher efficiency than a com. herbicide used for comparison.Przedstawiono aktywność powierzchniową oraz właściwości chwastobójcze amoniowych oraz pirydyniowych cieczy jonowych zawierających w swej strukturze anion [MCPA]. Kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy (MCPA) od ponad 60 lat jest szeroko stosowany do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach, trawach nasiennych, lnie, w sadach, na użytkach zielonych i trawnikach. Jest to herbicyd o działaniu układowym z grupy regulatorów wzrostu, o mechanizmie działania podobnym do mechanizmu działania auksyny roślinnej, kwasu indolilooctowego (IAA). MCPA szybko przemieszcza się w roślinie i gromadzi głównie w strefach wzrostu, przenika do roślin przez liście i częściowo przez korzenie1). Ciecze jonowe są to związki zbudowane z kationu i anionu, o temperaturze topnienia poniżej 100°C2). Zaletą cieczy jonowych jest ich niska, praktycznie niemierzalna prężność par, co oznacza, że w temperaturze pokojowej są praktycznie nielotne i nie emitują oparów do środowiska. Najczęściej otrzymywane są w reakcji wymiany jonowej czwartorzędowego halogenku amoniowego, zwanego prekursorem cieczy jonowej, na inne aniony, organiczne lub nieorganiczne. W ostatnich latach, w dwóch ośrodkach badawczych: Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz Instytucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu, prowadzone są badania nad herbicydowymi cieczami jonowymi, zawierającymi w swej strukturze aniony pochodzące od popularnych związków chwastobójczych3- 8). Zaobserwowano, że herbicydowe ciecze jonowe cechują się skuteczniejszym działaniem w zwalczaniu chwastów niż znane obecnie preparaty w formie soli sodowej lub potasowej. Dodatkowo [...]

The ion association in water solutions of 1-alkyl-1-methylpiperidinium ionic liquids. Asocjacja jonów w wodnych roztworach cieczy jonowych z kationem 1-alkilo-1-metylopiperydyniowym


  Four new 1-dodecyl-1-methylpirydinium (I) salts were synthesized by conversion of the I bromide in H2O or MeOH to resp. I methylsulfate, formiate, acetate or metoxyacetate (yield 98–99%). The I salts (ionic liqs.) were studied for structure by 1H NMR and 13C NMR spectroscopy and for electrolytic cond. to det. crit. micelle concns. and free energy of micellization. Three solid 1-R-1-methylpiperidinium bromides (R = C8, C10 and C12 alkyl) were also studied for crit. micelle concn. and free energy of micellization. Otrzymano trzy czwartorzędowe bromki, w których grupa alkilowa zawierała 8, 10 oraz 12 atomów węgla oraz metylosiarczan(VI), mrówczan, octan i metoksyoctan 1-dodecylo- 1-metylopiperydyniowy. Na podstawie pomiarów konduktometrycznych zbadano termodynamikę micelizacji wodnych roztworów cieczy jonowych z kationem 1-alkilo-1- -metylopiperydyniowym. Określono wartość krytycznego stężenia micelowania CMC. Zbadano również wpływ dodatku elektrolitu na agregację monomerów w roztworze. Otrzymane wartości CMC świadczą o tym, że większy wpływ na proces micelizacji ma budowa kationu niż anionu.Ciecze jonowe to związki składające się z jonów, charakteryzujące się temperaturą topnienia niższą niż 100°C1). Ze względu na wyjątkowe właściwości fizykochemiczne znajdują one zastosowanie w wielu procesach chemicznych2, 3). Poprzez dobór odpowiedniego anionu czy kationu można otrzymać związki o pożądanych właściwościach. Z tego powodu ciecze jonowe nazywa się związkami projektowalnymi4). [...]

Aktywność powierzchniowa i właściwości zwilżające polioksyalkilenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu DOI:10.15199/62.2018.12.4


  Budowa amfifilowa związków powierzchniowo czynnych (ZPC) sprawia, że znajdują one zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Globalna wartość sprzedaży ZPC w 2014 r. wynosiła 30,3 mld USD, a na 2019 r. prognozowana jest na poziomie 40,2 mld USD, co stanowi ponad 25-proc. wzrost. Dominującą pozycję w światowej produkcji głównych grup ZPC1) zajmują surfaktanty anionowe (39%) i niejonowe (37%), a następnie kationowe i amfoteryczne (odpowiednio 14 i 10%). Wśród niejonowych ZPC wyróżniają się oksyetylenowane alkohole tłuszczowe, szeroko stosowane jako składniki preparatów farmaceutycznych, kosmetyków i detergentów oraz jako emulgatory2). Zazwyczaj reakcja otrzymywania oksyetylatów jest katalizowana wodorotlenkami alkalicznymi KOH lub NaOH, podczas której uzyskuje się polidyspersyjną mieszaninę o tzw. szerokiej dystrybucji homologów (SDH). Synteza polioksyetylenowanych alkoholi CnH2n+1O(C2H4O)mH może być tak modyfikowana, aby otrzymać produkt o pożądanych właściwościach, np. poprzez różnicowanie długości łańcucha alkilowego (n) lub liczby grup polioksyetylenowych (m). Hydrofobowość łańcuchów alkilowych można również zwiększać poprzez wprowadzenie ugrupowań oksypropylenowych. Wydłużenie łańcucha polioksyetylenowego zwiększa rozpuszczalność w wodzie, ale jednocześnie wpływa na obniżenie aktywności powierzchniowej w roztworach wodnych. Substratem w reakcjach polioksyalkilenowania jest najczęściej hydrofobowy związek organiczny, zawierający w cząsteczce ugrupowanie z labilnym atomem wodoru, np. grupę hydroksylową, aminową, amidową lub karboksylową. Poddawany jest on syntezie z oksiranem lub jego homologiem, np. z metylooksiranem lub wyższymi alkilooksiranami2). Znane są również doniesienia literaturowe o polioksyetylenowanych estrach metylowych kwasów tłuszczowych3, 4). Nową propozycją ZPC z grupy oksyalkilenowanych alkoholi są amfifilowe kopolimery metylooksiranu i oksiranu, pochodne 2-etyloheksanolu5). Alkohol 2-etyloheksylowy jest j[...]

 Strona 1