Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF SAWA"

Wpływ niektórych dodatków i pola ultradźwiękowego na właściwości ochronne powłok cynkowych otrzymywanych w kąpielach małocyjankowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań - prowadzonych w obecności pola ultradźwiękowego i bez jego udziału - nad wpływem alkoholu poliwinylowego i jego mieszanin z czterema innymi dodatkami na wygląd i odporność korozyjną powłok cynkowych otrzymywanych w kąpieli małocyjankowej zawierającej 18 g NaCN w 1 dm3. Stwierdzono, że powłoki otrzymane w kąpieli małocyjankowej z dodatkiem alkoholu poliwinylowego [...]

Wpływ zawartości NaCN i NaOH w roztworach o małym stężeniu jonów cyjankowych na proces polaryzacji katodowej i właściwości warstw cynku

Czytaj za darmo! »

Badano proces galwanicznego cynkowania w elektrolitach o małym stężeniu jonów cyjankowych. Określono wpływ stężenia cyjanków i wodorotlenku sodu oraz pola ultradźwiękowego na przebieg elektroredukcji cynku. Podano wpływ tych czynników na proces polaryzacji katodowej i na jego wydajność prądową. Porównano wygląd otrzymywanych powłok cynkowych z wyglądem powłok osadzonych z roztworów o dużym [...]

Wpływ natężenia pola ultradźwiękowego na polaryzację elektrod i energię aktywacji w procesie cynkowania DOI:

Czytaj za darmo! »

Podano wyniki badań procesu elektroredukcji cynku w polu ultradźwiękowym. Zbadano wpływ natężenia tego pola na polaryzację elektrod oraz energię aktywacji w elektrolitach o małym stężeniu jonów cyjankowych. Określono przebieg procesu w obecności różnych dodatków organicznych. Zasadniczym celem poprzedniej pracy1* było dobranie dodatków do kąpieli o małym stężeniu jonów cyjankowych, przeznaczonej do cynkowania. Dodatki te miały wywierać wpływ na właściwy przebieg procesu i odpowiednią jakość powłoki otrzymywanej zarówno w obecności pola ultradźwiękowego, jak i bez tego pola. Obecnie zmieniano natężenie pola ultradźwiękowego, stosując uprzednio dobrane składy elektrolitów. Badano polaryzację elektrod oraz wyznaczono energię aktywacji na podstawie pomiarów przeprowadzonych dla dwóch wartości temperatury. Oprócz lepszego poznania wpływu pola ultradźwiękowego na przebieg procesu galwanicznego celem badań było określenie zakresu natężenia tego pola, które byłoby najbardziej użyteczne w praktyce. Część doświadczalna Pomiary woltamperometryczne prowadzono w szklanym naczyniu umieszczonym w płuczce ultradźwiękowej. Wewnątrz naczynia znajdowała się badana elektroda (wykonana z platyny i świeżo pocynkowana), cynkowa przeciwelektroda oraz kapilara Ługgina. Kapilara ta była połączona długą rurką z elektrodą kalomelową, w wyniku czego elektroda odniesienia znajdowała się poza zasięgiem pola ultradźwiękowego. Płuczkę ultradźwiękową zasilano przez autotransformator, co Doc. dr Zbigniew RATAJEWICZ w roku 1952 ukończył studia na Uniwersytecie Marii ^ Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej; pracuje w Katedrze Technologii Chemicznej i Elektrochemii. Specjalność - elektrochemia. Mgr Józef SAWA w roku 1966 ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje[...]

Wpływ niektórych dodatków i pola ultradźwiękowego na elektroredukcję cynku DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań procesu elektroredukcji, metodą woltamperometryczną, cynku w roztworze o małym stężeniu jonów cyjankowych, modyfikowanym za pomocą różnych dodatków. Zbadano przebieg procesu w obecności pola ultradźwiękowego. Określono wpływ badanych substancji organicznych na przebieg procesu katodowego. Określono również zależność energii aktywacji od potencjału katody w roztworach o różnym składzie. W ostatnich latach obserwuje się coraz większe zastosowanie powłok cynkowych w różnych gałęziach przemysłu. Powłoki cynkowe stanowią 40% różnego rodzaju pokryć stosowanych w przemyśle samochodowym i ok. 15% w przemyśle elektrotechnicznym11. Otrzymuje się je ze stopionego cynku lub - częściej - galwanicznie. Większość używanych w tym celu elektrolitów zawiera cyjanki. Koszt cynkowania w tego typu kąpielach (pochodnych kąpieli alkalicznych) jest niższy w porównaniu z innymi kąpielami, a obecność cyjanków, nawet w małych ilościach, sprzyja osadzaniu drobnoziarnistych powłok cynkowych (dotyczy to szerokiego zakresu gęstości prądu). Rola jonu cyjankowego w mechanizmie osadzania nie jest dokładnie wyjaśniona; można go traktować jako dodatek do elektrolitu cynkanowego2,3). Ze względu na wymogi związane z ochroną naturalnego środowiska człowieka powinno się ograniczać stosowanie kąpieli cyjankowych, a przynajmniej używać roztworów o małej zawartości jonów cyjankowych41. Ponieważ wspomniane kąpiele stosuje się przy niewielkich gęstościach prądu, zatem w celu ich zwiększenia można wprowadzać dodatkowe substancje, a także zmieniać warunki przebiegu procesu. W niniejszej pracy badano wpływ pola ultradźwiękowego i niektórych dodatków do kąpieli na przebieg katodowej redukcji cynku w roztworze o małym stężeniu jonów cyjankowych. Przedstawiono PRZEMYŚL CHEMICZNY 69/9 (1990) wpływ tych czynników na polaryzację elektrody cynkowej oraz energię aktywacji procesu cynkowania. Substancje dodatkowe Wygląd powłoki cynkowej i jej s[...]

 Strona 1