Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Konrad PERZYNSKI"

Modelowanie procesu pękania stali DP z wykorzystaniem cyfrowej reprezentacji materiału


  Celem pracy jest wykorzystanie nowoczesnych technik modelowania numerycznego do przewidywania drogi pęknięcia w stalach dwufazo- wych. Model numeryczny zbudowany został na podstawie cyfrowej reprezentacji materiału stali dwufazowej typu DP w skali mikrometrycz- nej. Dokładne odzwierciedlenie struktury materiału oraz dobranie odpowiednich danych materiałowych, zarówno dla fazy martenzytu oraz ferrytu, pozwoliło na precyzyjne określenie drogi pęknięć w badanej mikrostrukturze. Opracowany model pozwala na poszukiwanie drogi pęknięć o charakterze kruchym jak i ciągliwym. Zaproponowana metodyka prowadzenia tego typu symulacji pozwala na szerokie spektrum zastosowań dla innych materiałów, w których występuje duży gradient własności wytrzymałościowych. The main aim of this work is presentation of a modern numerical approach for modelling crack initiation and propagation in the dual phase steels. The developed model is based on the digital material representation idea that can take into account explicit influence of various micro scale features on global material behaviour. Such a detailed material representation of the martensitic and ferritic phases as well as appropriate material properties provided a possibility of exact modelling of crack propagation in the DP steels. Developed model takes into account two well known crack propagation mechanisms: brittle and ductile fractures, respectively. The proposed methodology gives also an opportunity to simulate other multi phase materials where subsequent phases have a large gradient in properties. Słowa kluczowe: stale DP, pękanie ciągliwe, pękanie kruche, cyfrowa reprezentacja materiału, metoda elementów skończonych Key words: DP steel, ductile crack, brittle crack, digital material representation, finite element method.Wprowadzenie. Nowoczesne stale o podwyższo- nej wytrzymałości (ang. Advan[...]

Identyfikacja parametrów cieplnych stanowiska spawalniczego


  Metody numerycznego modelowania, pozwalaj.ce rozwi.zywa. problemy wyst.puj.ce w przemys.owych procesach spawania, za- stosowano w niniejszej pracy do identyfikacji parametrow cieplnych stanowiska do spawania stopow Inconel metod. TIG. Celem pracy jest okre.lenie wymiany ciep.a mi.dzy elementami stanowiska roboczego i przedmiotem obrabianym na podstawie pomiarow temperatury w czasie spawania. Temperatur. elementow stanowiska roboczego zmierzono przy u.yciu termopar oraz obliczono metod. elementow sko.czonych w programie Abaqus. Zaproponowana w pracy metodyka identyfikacji wymiany ciep.a mi.dzy przedmiotem spawanym i elementami uchwytu spawalniczego zapewnia minimalizacj. ro.nicy mi.dzy temperatur. zmierzon. i obliczon.. Problem minimalizacji rozwi.zano dla funkcji celu wyra.onej w postaci ro.nicy mi.dzy wynikami pomiarow i oblicze., okre.lonej jako b..d .redni kwadratowy. Minimum funkcji celu wyznaczono wzgl.dem wspo.czynnikow wymiany ciep.a. Numerical modelling technique applicable for solving various problems occurring in industrial welding processes, is used in this paper to identify heat exchange between a workpiece and a welding fixture. The objective is to develop a methodology for assessment of heat exchange on the basis of temperature measurements during welding of Inconel alloys compared with results of finite element evaluations. Temperature is measured by thermoelements and evaluated by Abaqus software. The minimization problem for the difference between measured and calculated temperatures is solved with the objective function defined as the square root of differences between measured and predicted temperatures. The optimal heat exchange coefficients are determined. S.owa kluczowe: Inconel, spawanie metod. TIG, metoda elementow sko.czonych, optymalizacja, identyfikacja Key words: Inconel, TIG welding, finite element method, identification S. 333 UHTNIK-WIADOMO.CI HUTNICZE Nr 4 powany jest przez hel przy spawaniu przedmiotow o gru[...]

 Strona 1