Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK KARWOWSKI"

Projekt "Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)"

Czytaj za darmo! »

Dzisiejszy stan gospodarki wodnej to: niska ranga w polityce państwa, a co za tym idzie - jej niedofinansowanie i niedoinwestowanie, oprócz tego rozproszony system organizacyjny, niezapewniający skutecznego zarządzania, właściwej ochrony przeciwpowodziowej oraz ograniczenia skutków suszy, a także niezadowalający stan zasobów wodnych oraz ekosystemów wodnych i od wody zależnych oraz ciągłe konflikty pomiędzy poszczególnymi użytkownikami wód. Można by jeszcze długo wymieniać problemy. Można także przejść nad nimi do porządku dziennego, przyjmując to za stan permanentny i niemożliwy do zmiany. Można także wciąż wskazywać na kolejne błędy kolejnych rządów. Ale nie można zapominać o tych, którzy mimo wszystko podejmowali i podejmują próby doprowadzenia do zmian. Wszyscy z pewnością zdają sobie sprawę z trudności znalezienia metody na poprawę systemu gospodarki wodnej w Polsce. Dyskusje z tym związane toczą się od wielu lat, ale problem wciąż nie został rozwiązany. Opracowywany w resorcie środowiska projekt "Polityki wodnej państwa do roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)" ma być propozycją na znalezienie kompromisu między poszczególnymi elementami gospodarki wodnej i wskazaniem priorytetowych kierunków, na których powinny zostać skoncentrowane działania państwa. Cel tych działań, zgodny z polityką UE, został w projekcie "Polityki wodnej państwa" określony jako zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji regionalnych. Osiągnięciu celu nadrzędnego mają służyć następujące cele strategiczne: 1. osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych z nimi ekosystemów, 2. zaspokojenie potrzeb ludnośc[...]

 Strona 1