Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"aleksander М. Gałkin"

O skutkach lokalizacji odkształcenia podczas przeróbki plastycznej stopu Zr–Nb


  W artykule przedstawiono model makrolokalizacji odkształceń plastycznych w metalu dla różnych odcinków na krzywych płynięcia w warunkach odkształcenia na zimno, ciepło i gorąco. Część doświadczalną pracy przeprowadzono dla stopu Zr-Nb na plastometrze skrętnym "Steram" umożliwiającym przeprowadzenie próby skręcania na gorąco. A model of macrolocalization of plastic deformation in a metal at various stages of flow curves under cold, warm and hot deformation conditions is described. The experimental part of the work was carried out on the Zr-Nb alloy system using a cold, warm and hot torsion on the plastometer “Seteram". 􀀶łowa kluczowe: stop Zr-Nb, lokalizacja odkształcenia plastycznego, naprężenie uplastyczniające, umocnienie odkształceniowe, badania plastometryczne Key words: Zn-Nb alloy, localization of plastic deformation, flow stress, strain hardening, plastometric research 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 383 defekt, w którym przestrzenny rozkład przyrostów wydłużenia, ścinania oraz obrotu są wzajemnie po- łączone między sobą. Ewolucję tych defektów okre- śla właśnie obraz makrolokalizacji odkształcenia na wszystkich etapach płynięcia plastycznego metalu. Do podstawowych charakterystyk lokalizacji płynięcia plastycznego zalicza się prędkość ruchu obszarów zlokalizowanego odkształcenia Vaw [3]: (1) gdzie: θ - współczynnik umocnienia odkształceniowe- go, wyrażony przez moduł sprężystości poprzecznej e s θ d d G = 1 , σ - na[...]

 Strona 1