Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF BOROWIK"

Odzysk niklu ze zużytych katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ługowania katalizatorów niklowych dwóch typów, oceniając stopień odzysku niklu oraz skład uzyskanych roztworów. W celu poprawienia stopnia konwersji niklu zbadano wpływ redukcji wysokotemperaturowej. Porównano kinetykę ługowania katalizatora reformingu za pomocą kwasów mineralnych: solnego, azotowego( V) i siarkowego(VI). Zbadano efektywność oczyszczania uzyskanego roztworu metodą wytrącania hydrolitycznego, ekstrakcji ciecz- ciecz i krystalizacji. Zaproponowano schemat produkcji azotanu niklu ze zużytych katalizatorów reformingowych. Three spent com. Ni catalysts from methanization and reforming processes were leached with aq. HNO3, H2SO4 or HCl solns. at 80°C or 95 for 8 h to recover Ni under lab. conditions. In the case of refo[...]

Technology for production of drill cuttings, drilling fluids and waste residues-based agents for improving soil properties Technologia otrzymywania środków poprawiających właściwości gleby na bazie zwiercin, płuczek i osadów ściekowych DOI:10.15199/62.2016.6.7


  Spent drilling fluids and drill cuttings from the extn. of shale gas were mixed with waste residues, sewage sludges and burnt lime and used for prodn. of mixts. improving soil properties. The mixts. were studied for chem. compn. and then recommended for agricultural use. Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania odpadowych płuczek i zwiercin z procesu wydobywania gazu z łupków oraz osadów ściekowych do wytwarzania środków poprawiających właściwości gleby. Uzyskane dane doświadczalne pozwoliły na opracowanie technologii wytwarzania środków o projektowanych właściwościach poprawiających właściwości gleby. Produkty odpadowe powstające w wyniku eksploatacji gazu z formacji łupkowych stanowią w Polsce znaczący strumień odpadów. Pojawienie się szansy na uniezależnienie krajowej gospodarki od dostaw energii z zagranicy doprowadziło do wzrostu zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami gazu. W ostatnich latach specjalistyczne firmy poszukiwawcze otrzymały koncesje na prace udostępniające i wydobywcze. Mimo że obecnie niektóre z nich ograniczają działalność, to w konsekwencji podjętych prac wiertniczych, w obrębie obszarów górniczych, na powierzchni terenu powstały składowiska odpadów, głównie osadniki dla zużytych płuczek wiertniczych. W wieloletniej perspektywie ilość i jakość zgromadzonych odpadów stanowić będzie zagrożenie dla środowiska naturalnego, prowadząc do pogorszenia jakości życia człowieka. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i spełniając zapisy dokumentów normatywnych1-3), należy podejmować działania zmierzające m.in. do poszukiwania coraz skuteczniejszych metod unieszkodliwiania, zagospodarowania i utylizacji odpadów wiertniczych. Według katalogu odpadów płuczki wiertnicze należą do grupy 01 i podgrupy 05. Zgodnie z tą klasyfikacją mogą one być poddawane odpowiednim procesom odzysku i recyklingu "R" oraz unieszkodliwiania "D", zdefiniowanym w ustawie o odpadach. Zgromadzone odpady stanowią mi[...]

 Strona 1