Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dymitr Czechowicz"

Koncepcje technologiczne procesu katalitycznego utleniającego sprzęgania metanu

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu różnych koncepcji technologicznych katalitycznego utleniającego sprzęgania metanu do etanu i etylenu. Dotyczą one sprzęgania metanu jako samodzielnego procesu jak również jako jednego ze stadiów w zintegrowanych procesach przerobu węglowodorów. A review with 34 refs. covering co-feeding CH4 and O2 into fixed- or fluidized-bed catalytic reactors, redox conversion to C2H4,[...]

Badania nad możliwością bezpośredniego wykorzystania krajowych zaazotowanych gazów ziemnych w perspektywicznych procesach przemiany metanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań potwierdzających możliwość przyszłościowego wykorzystywania krajowych zaazotowanych gazów ziemnych, bez wstępnej separacji i usuwania azotu, jako surowców w niektórych perspektywicznych katalitycznych przemianach metanu. Obiektem badań były krajowe zaazotowane gazy ziemne z Niżu Polskiego zawierające 20—66% obj. N2. Wykazano, że mogą one być bezpośrednio użyte w procesach utleniającego sprzęgania metanu do etylenu i etanu (OCM), utleniającego krzyżowego sprzęgania z toluenem do etylobenzenu i styrenu (OCMT), dehydroaromatyzacji do benzenu, naftalenu i wodoru (MDA) oraz rozkładu do wodoru i materiałów węglowych (MCD). Stwierdzono, że w procesach utleniających OCM i OCMT konwersje CH4 i wydajności produktów nie zależą od zawartości N2. W beztlenowych odwracalnych procesach MDA i MCD wraz ze wzrostem zawartości N2 w zaazotowanym gazie ziemnym wzrasta konwersja CH4 i wydajność produktów. Wyniki badań w pełni potwierdziły rezultaty wcześniejszych własnych studiów nad przemianami modelowych mieszanin gazowych. Przedstawiono uproszczone schematy potencjalnych technologii. Eight dry or wet N2-rich natural gases from Polish Lowland were analyzed for chem. compn. (N2 content 20—66% by vol.) and converted either by oxidative coupling of MeH to ethylene and EtH, oxidative crosscoupling with PhMe to PhEt or PhCH=CH2, dehydrodearomatization to PhH, naphthalene and H2 or by catalytic decompn. to H2 and C. In the oxidative processes, no effects of N2 on the MeH conversion and product yields ware obsd. In irreversible nanooxidative processes, the MeH conversion and product yield increased with increasing N2 content in the feedstock. Process flowsheets were proposed. Powszechnie sądzi się, że w najbliższych dziesięcioleciach nastąpi wzrost światowego zużycia energii i obserwować się będzie m.in. zwiększenie udziału gazu ziemnego w produkcji energii pierwotnej, zwiększenie jego użycia jako paliwa[...]

Studia nad jednostadiowym procesem przemiany metanu w etylen w reaktorze rurowym

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań wykonanych przez autorów niniejszej pracy oceniono racjonalność koncepcji jednostadiowego procesu przemiany metanu w etylen metodą katalitycznego utleniającego sprzęgania metanu i następczej pirolizy etanu przebiegających w jednym reaktorze rurowym. Określono charakter i natężenie możliwych reakcji jednocześnie zachodzących w różnych strefach reaktora. Sformułowan[...]

 Strona 1