Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"DOMINIK KASPRZYK"

Odporność korozyjna powierzchni stali chromowo-niklowych węgloazotowanych plazmowo

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej wegloazotowanych plazmowo, wysokostopowych stali chromowo- niklowych 00H18N9, 00H18N9Mo, 00H21N19Si oraz 00H21N7MoCu. Proces wegloazotowania przeprowadzono techniką próżniową ze wspomaganiem plazmowym, w układzie (MW PACVD) o częstotliwości 2,45 GHz i mocy generatora, 350 W), przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4, N2, w warunkach niskiego ciśnienia (0,8 Tr) i przy niskiej temperaturze 400oC. Powierzchnie obrabiane analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w 3% roztworze NaCl. Powierzchnie węgloazotowane wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchnią niemodyfi kowaną, ponadto w przypadku stali 00H21N19Si5 obróbka podwyższa odporność tej stali na korozję wżerową). Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe, stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna Corrosion resistance of carbonitriding stainless steels in chloride solutions This paper presents results from study of corrosion behaviour of plasma carbonitriding of stainless steels (00H18 N9, 00H18N9- Mo, 00H21N19Si and L00H21N7MCU.) surfaces. The carbonitriding process was performed with application of plasma assisted chemical vapour deposition techniques, in MWCVD (2,45 GHz, 350 W)system. In the prosess a mixture of CH4, N2, and H2 gases was introduced to the reactor. MW plasma carbonitriding was conducted under low pressure and low temperature conditions (0,8 Tr, 400oC).The treatment surface was investigated using, XPS methods. The corrosion behaviour of the steels was studied on the base of polarisation (LSV) curves in 3% NaCl solution. The carbonitriding surfaces have a better a[...]

Anodowe roztwarzanie i odporność korozyjna stali wysokostopowych w płynie Ringera


  W pracy przeprowadzono badania odporności korozyjnej wysokostopowych austenitycznych stali komercyjnych (S30403, S31603) i stali z podwyższoną zawartością krzemu (S32165) oraz stali dwufazowej austenityczno ferrytycznej, duplex (S32404), w płynie Ringera, przy temperaturze 37oC. Odporność korozyjną stali oceniono na podstawie potencjokinetycznej polaryzacji anodowej i analizy chemicznej ośrodka korozyjnego, przy użyciu spektroskopu adsorpcji atomowej (AAS) oraz analizy powierzchni stali za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM/ EDS). Słowa kluczowe: stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, płyn Ringera Anodic dissolution and corrosion behaviour of stainless steels in Ringer`s solution This paper presents results of study the corrosion behavior of stainless steels: commercial one (S30403, S31603), with high content of silicon (S32615) and austenitic-ferritic duplex steel (S32404) in Ringer`s solution at temperature of 37oC. Corrosion behavior of the samples were studied on the base of polarisation curves LSV (linear sweep voltammetry), chemical analysis of the corrosion medium using atomic adsorption spectroscope (AAS) and surface analysis by use scanning electron microscope (SEM/EDS). Keywords: stainless steel, corrosion resistance, Ringer`s solution.1. Wprowadzenie Stale wysokostopowe (S30400 i S31600) są najbardziej popularnymi gatunkami, szeroko stosowanymi jako materiały konstrukcyjne na różne urządzenia, w wielu agresywnych środowiskach, między innymi również na implanty chirurgiczne. Popularność tych stali wynika głównie z umiarkowanego kosztu wytwarzania oraz stosunkowo łatwej technologii, przy zadowalających właściwościach mechanicznych i dobrej [...]

Wpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera


  Celem pracy jest porównanie odporności korozyjnej stali austenityczne (S30403) i stali ferrytyczno austenitycznej (S32404) w stanie surowym oraz po obróbce powierzchniowej polegającej na nałożeniu wieloskładnikowej nanowarstwy SiCN(H). Warstwę tą osadzano na powierzchni stali, stosując metodę próżniowego chemicznego osadzania ze wspomaganiem plazmowym - Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition PACVD. Plazmę wytwarzano za pomocą generatora mikrofalowego - MWCVD, wprowadzając do reaktora mieszaninę gazową: CH4, N2, SiH4. Przeprowadzono analizę struktury i składu powierzchni stali, po obróbce i po ekspozycji, za pomocą mikroskopu skaningowego SEM, ze sprzężonym mikroanalizatorem rentgenowskim EDS. Odporność korozyjną powierzchni surowych i obrabianych oceniono na podstawie badań polaryzacyjnych wykonanych techniką woltamperometrii liniowej, LSV oraz na podstawie analizy ośrodka korozyjnego po ekspozycji próbek, za pomocą atomowej spektroskopii absorpcyjnej AAS. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowana obróbka powierzchni podwyższa odporność korozyjną obu gatunków stali. Struktura warstwy i stopień wzrostu odporności zależy od podłoża (gatunku stali). Słowa kluczowe: warstwy SiCN(H), stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, płyn Ringera Infl uence of SiCN(H) coatings on corrosion behaviour of stainless steel S30403 and S32404 in Ringer’s solution This paper presents results of study the corrosion behavior of stainless steels (S30403, S32404) with SiCN(H) coatings in Ringer`s solution at temperature of 37oC. Coatings were prepared by PACVD using gas mixtures contains: CH4, N2, SiH4. Corrosion behavior of the samples were studied on the base of polarisation curves LSV (linear sweep voltammetry), chemical analysis of the corrosion medium using atomic adsorption spectroscope (AAS) and surface analysis by use scanning electron microscope (SEM/EDS). The coated surfaces showed a better ability to passivation compared to unmodifi ed on[...]

Anodowe roztwarzanie cynku w alkoholowych roztworach elektrolitów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody (5%) na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfi kacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM, TEM/ EDS, XPS). Słowa kluczowe: cynk, anodowe roztwarzanie, rozpuszczalniki organiczne, nanocząstki Anodic dissolution of zinc in alcoholic solutions of electrolytes Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water (5%) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM, TEM/EDS, XPS). Keywords: zinc, anodic dissolution, organic [...]

Struktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym

Czytaj za darmo! »

Metale i stopy swoją odporność korozyjną w stężonym kwasie siarkowym zawdzięczają zjawisku pasywacji tj. tworzeniu się na powierzchni stopu trudno roztwarzalnych, termodynamicznie trwałych produktów utleniania. Zdolności pasywacyjne stopów zależą przede wszystkim od składu stopu i od potencjału redoksowego kwasu (głównie od jego stężenia i temperatury), [1- 6]. W pracy podsumowano dotychczasowe wyniki badań odnośnie składu i struktury warstw pasywnych na metalach i stalach stopowych w roztworach kwasu siarkowego o małej aktywności wody (H+/H2O>1/4), 93-98% H2SO4, przy temperaturze 60-100°C. Słowa kluczowe: stężony kwas siarkowy, pasywacja, odporność korozyjna, stale stopowe The structure of passive layer and the corrosion resistance of metals and stainless steels in concentrate[...]

Wpływ obróbki powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną w roztworach NaCl


  Obróbkę powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych 304L, 316L, 211 oraz S32404 przeprowadzono poprzez węgloazotowanie, przy zastosowaniu techniki próżniowej ze wspomaganiem plazmowym. Proces ten wykonano w układzie MW PACVD o częstotliwości 2,45GHz i mocy generatora 350W, przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4 i N2, w warunkach niskiego ciśnienia (0,8 Tr) i w niskiej temperaturze 400oC. Strukturę powierzchni analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w roztworach chlorku sodu (1 i 3% NaCl). Powierzchnie stali poddane obróbce wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchniami niemodyfi kowanymi, ponadto w przypadku stali 211 obróbka powierzchni podwyższała odporność na korozję wżerową. Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe(MWPACVD), stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, XPS ochrona przed korozja 7/2011 412 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 7 Infl uence of surface treatment of chromium-nickel stainless steels on corrosion resistance in NaCl solutions Corrosion behaviour of plasma carbonitrided stainless steels 304L, 316L, 211 and S32404 was studied. The carbonitriding process was performed using the plasma assisted chemical vapour deposition technique in MWPACVD (Microwave Chemical Wapour Deposition) system (2,45 GHz, 350 W). During the treatment gaseous mixtures containing CH4 and N2 were introduced to the reactor under low pressure (0,8 Tr ) at low temperature of 400oC. The steel surface structure was analysed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The corrosion behaviour of the samples was determined basing on polarisation (LSV) curves measured in an aqueous solution of sodium chloride (1 i 3% NaCl). The surfaces modifi ed by carbonitriding showed a better ability to passivation compared to the unmodifi ed ones. Moreover, a higher corrosion resistance to pitting co[...]

Struktura i odporność korozyjna węgloazotowanej stali S31603 w roztworach NaCl


  Wegloazotowanie stali chromowo-niklowej S31603 przeprowadzono przy pomocy techniki próżniowej ze wspomaganiem plazmowym. Proces ten wykonano w układzie MW PACVD o częstotliwości 2,45 GHz i mocy generatora 350 W, przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4 i N2, w temperaturze 400oC, przy różnych ciśnieniach 0,2 i 0,7 Tr. Strukturę powierzchni analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w 3% roztworze chlorku sodu. Powierzchnie stali poddane obróbce wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchniami niemodyfi kowanymi. Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe(MWPACVD), analiza XPS, stal chromowo-niklowa, odporność korozyjna The structure and corrosion resistance of carbonitrided surface of S31603 stainless steels in NaCl solutions Corrosion behaviour of plasma carbonitrided stainless steel S31603 was studied. The carbonitriding process was performed using the plasma assisted chemical vapour deposition technique in MWPACVD (Microwave Chemical Wapour Deposition) system (2,45 GHz, 350 W). During the treatment gaseous mixtures containing CH4 and N2 were introduced to the reactor under low pressure (0,2 and 0,7 Tr) at low temperature of 400oC. The steel surface structure was analysed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The corrosion behaviour of the samples was determined basing on polarisation (LSV) curves measured in an aqueous solution of sodium chloride (3% NaCl). The surfaces modifi ed by carbonitriding showed a better ability to passivation compared to the unmodifi ed ones. Keywords: MWPACVD plasma carbonitriding, XPS analysis, stainless steel, corrosion ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Od szeregu lat prowadzone są intensywne badania w zakresie inżynierii powierzchni mające na celu podwyższenie właściwości trybologicznych materiałów. Do często stosowanych sposobów zmieniającyc[...]

 Strona 1