Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PRZEMYSŁAW BERNAT"

Enzymy jako katalizatory rozkładu bojowych środków trujących

Czytaj za darmo! »

Podsumowano możliwość zastosowania nowoczesnych odkażalników do usuwania skażeń spowodowanych przez uwolnienie bojowych środków trujących (BST) do środowiska w wyniku awarii lub świadomych działań ludzkich. Nowoczesne unieszkodliwianie skażeń chemicznych ma polegać na wykorzystaniu enzymów otrzymanych na drodze biotechnologicznej. Przedstawiono różne rodzaje odkażalników enzymatycznych nadających się do wydajnego unieszkodliwiania wybranych związków fosforoorganicznych, siarkoorganicznych i chloroorganicznych. Enzymami katalizującymi hydrolizę wysokotoksycznych związków fosforoorganicznych są hydrolazy i anhydrolazy kwasów fosforoorganicznych. Do hydrolaz fosforoorganicznych należą fosforotriesteraza, występująca w bakteriach Pseudomonas diminuta i Flavobacterium sp. oraz paraoksonaza 1 występująca w organizmach ludzkich. Anhydrolazy kwasu fosforoorganicznego zostały wyizolowane z halofilowego szczepu bakteryjnego Alteromonas sp. JD6.5. Kolejnym enzymem katalizującym hydrolizę związków fosforoorganicznych jest DFPaza produkowana przez kałamarnicę Loligo vulgaris. Enzymem, który może przyspieszać hydrolizę iperytu siarkowego jest dehalogenaza haloalkanowa. Ma ona zdolność katalizowania hydrolizy wiązania węgiel-halogen. Innym enzymem, który może służyć do niszczenia iperytu siarkowego jest chloroperoksydaza. Chloroperoksydaza należy do grupy enzymów, które są zdolne do katalizowania utleniania chlorków, bromków i jodków lub innych związków organicznych za pomocą nadtlenku wodoru w obecności jonu halogenku. A review, with 70 refs., of enzymes catalyzing the decompn. of chem. warfare agents. In particular, use of phosphotriesterase, paraoxonase, organophosporous acid anhydrolase, haloalkane dehalogenase and chloroperoxidase for degrdn. of org. P, Cl and S-contg. warfare agents was presented. W 1997 r. weszła w życie uchwalona przez ONZ Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chem[...]

Adaptacja osadu czynnego do ścieków zawierających wybrane mikrozanieczyszczenia DOI:10.15199/17.2017.8.5

Czytaj za darmo! »

Mikrozanieczyszczenia to substancje występujące w ściekach w niewielkiej ilości rzędu mikro- lub nawet nanogramów w litrze. W ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków komunalnych ich stężenie mieści się zazwyczaj w szerokich granicach 1-100 mg/l [10]. Istotną grupę mikrozanieczyszczeń stanowią farmaceutyki, którym w głównej mierze poświęcona został niniejszy artykuł. Farmaceutyki to grupa aktywnych biologicznie związków chemicznych o zróżnicowanej budowie, do której należą m.in. niesteroidowe leki przeciwzapalne (naproksen, kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen), antybiotyki (erytromycyna, trimetoprim, sulfametoxazol), środki hormonalne (estron (E1), estradiol (E2), 17α-etynyloestradiol (EE2)), leki regulujące przemianę lipidową (kwas klofi browy, bezafi brat), leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fl uoksetyna) oraz β-blokery (metoprolol, atenolol, propanolol) [15]. Z uwagi na ich wciąż wzrastające spożycie wzrasta również ich obecność w środowisku, liczne badania potwierdzają powszechność występowania farmaceutyków oraz ich metabolitów w dopływie i odpływie z oczyszczalni ścieków, w wodach powierzchniowych, wodzie podziemnej, wodzie pitnej, a nawet morskiej [3, 5, 10, 13]. Stanowią one niebezpieczne zanieczyszczenie dla środowiska, ponieważ nie tylko przechodzą do niego w formie prawie niezmienionej, ale również ulegają procesowi rozkładu (na ogół częściowemu), w wyniku którego mogą powstawać niepożądane metabolity. Ich usuwanie w procesie oczyszczania ścieków komunalnych wciąż jest na niezadowalającym poziomie [3, 4]. W przypadku estrogenów zauważono również, że pomimo ich przekształcania w procesach biotransformacji w formy nieaktywne hormonalnie, ale o większej rozpuszczalności w wodzie, procesy mikrobiologiczne zachodzące w oczyszczalniach ścieków przywracają im aktywną pierwotną formę [1, 4]. Skuteczność usuwania farmaceutyków w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków zależy w głównej mierze o[...]

 Strona 1