Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAREK DROZDEK"

Wpływ obróbki powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną w roztworach NaCl


  Obróbkę powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych 304L, 316L, 211 oraz S32404 przeprowadzono poprzez węgloazotowanie, przy zastosowaniu techniki próżniowej ze wspomaganiem plazmowym. Proces ten wykonano w układzie MW PACVD o częstotliwości 2,45GHz i mocy generatora 350W, przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4 i N2, w warunkach niskiego ciśnienia (0,8 Tr) i w niskiej temperaturze 400oC. Strukturę powierzchni analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w roztworach chlorku sodu (1 i 3% NaCl). Powierzchnie stali poddane obróbce wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchniami niemodyfi kowanymi, ponadto w przypadku stali 211 obróbka powierzchni podwyższała odporność na korozję wżerową. Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe(MWPACVD), stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, XPS ochrona przed korozja 7/2011 412 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 7 Infl uence of surface treatment of chromium-nickel stainless steels on corrosion resistance in NaCl solutions Corrosion behaviour of plasma carbonitrided stainless steels 304L, 316L, 211 and S32404 was studied. The carbonitriding process was performed using the plasma assisted chemical vapour deposition technique in MWPACVD (Microwave Chemical Wapour Deposition) system (2,45 GHz, 350 W). During the treatment gaseous mixtures containing CH4 and N2 were introduced to the reactor under low pressure (0,8 Tr ) at low temperature of 400oC. The steel surface structure was analysed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The corrosion behaviour of the samples was determined basing on polarisation (LSV) curves measured in an aqueous solution of sodium chloride (1 i 3% NaCl). The surfaces modifi ed by carbonitriding showed a better ability to passivation compared to the unmodifi ed ones. Moreover, a higher corrosion resistance to pitting co[...]

Struktura i odporność korozyjna węgloazotowanej stali S31603 w roztworach NaCl


  Wegloazotowanie stali chromowo-niklowej S31603 przeprowadzono przy pomocy techniki próżniowej ze wspomaganiem plazmowym. Proces ten wykonano w układzie MW PACVD o częstotliwości 2,45 GHz i mocy generatora 350 W, przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4 i N2, w temperaturze 400oC, przy różnych ciśnieniach 0,2 i 0,7 Tr. Strukturę powierzchni analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w 3% roztworze chlorku sodu. Powierzchnie stali poddane obróbce wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchniami niemodyfi kowanymi. Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe(MWPACVD), analiza XPS, stal chromowo-niklowa, odporność korozyjna The structure and corrosion resistance of carbonitrided surface of S31603 stainless steels in NaCl solutions Corrosion behaviour of plasma carbonitrided stainless steel S31603 was studied. The carbonitriding process was performed using the plasma assisted chemical vapour deposition technique in MWPACVD (Microwave Chemical Wapour Deposition) system (2,45 GHz, 350 W). During the treatment gaseous mixtures containing CH4 and N2 were introduced to the reactor under low pressure (0,2 and 0,7 Tr) at low temperature of 400oC. The steel surface structure was analysed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The corrosion behaviour of the samples was determined basing on polarisation (LSV) curves measured in an aqueous solution of sodium chloride (3% NaCl). The surfaces modifi ed by carbonitriding showed a better ability to passivation compared to the unmodifi ed ones. Keywords: MWPACVD plasma carbonitriding, XPS analysis, stainless steel, corrosion ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Od szeregu lat prowadzone są intensywne badania w zakresie inżynierii powierzchni mające na celu podwyższenie właściwości trybologicznych materiałów. Do często stosowanych sposobów zmieniającyc[...]

 Strona 1