Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Artur Mielcarek"

Usuwanie w reaktorze typu Sequencing Batch Biofi lm Reactor (SBBR) azotu i fosforu ze ścieków pochodzących z bezglebowej uprawy pomidorów DOI:10.15199/17.2018.5.7

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Ostatnie kilka dekad przyniosło znaczny rozwój produkcji roślinnej w szklarniach. Rozwinęła się przede wszystkim bezglebowa uprawa roślin, która uważana jest za najbardziej intensywną i efektywną metodę produkcji w rolnictwie. Systemy oparte na bezglebowej uprawie roślin pozwalają na osiągnięcie wysokich plonów oraz uzyskanie wysokiej jakości produktów, nawet na obszarach o niekorzystnych warunkach glebowych czy pogodowych [12]. Uprawy bezglebowe polegają na dostarczeniu hydroponicznego roztworu nawozowego do strefy korzeniowej roślin, gdzie w wyniku wzmożonej transpiracji wody ulega on zatężeniu. Aby wyeliminować negatywny efekt wzrostu stężenia pożywki, stosowana jest dodatkowa ilość roztworu określana jako przelew. Uprawy pomidorów na wełnie mineralnej wymagają nadmiaru pożywki w wysokości od 25 do 50% przelewu [2]. Produkcja bezglebowa roślin może być prowadzona w systemie zamkniętym, bądź otwartym. W Polsce do produkcji bezglebowej roślin często wykorzystuje się otwarte systemy nawożenia, gdzie zatężona pożywka w niekontrolowany sposób trafi a do gruntu, a następnie do wód podziemnych oraz powierzchniowych. Odciek z bezglebowej uprawy pomidorów charakteryzuje się wysokim stężeniem związków azotu (od 150 do 500 mgN·dm-3) i fosforu (do 100 mgP·dm-3) [3,5,13]. Aktualnie do oczyszczania przelewu w systemach zamkniętych z recyrkulacją stosuje się głównie urządzenia do ultrafi ltracji i odwróconej osmosy. Metody te wiążą się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi oraz eksploatacyjnymi. Ponadto stosowane są systemy hydrofi towe. Jednakże charakteryzują się one zazwyczaj niewystarczającą efektywnością denitryfi kacji i defosfatacji oraz wymagają dużej powierzchni eksplotacyjnej [5,6,7]. Celem pracy było określenie efektywności usuwania związków azotu i fosforu w reaktorach typu SBBR (sequencing batch biofi lm reactor), oczyszczających ścieki pochodzące z bezglebowej uprawy pomidorów, pod osłonami z zastosowaniem[...]

Przegląd metod oczy szczania ścieków mleczarskich DOI:10.15199/17.2016.10.7


  The review of dairy wastewater treatment methods Słowa kluczowe: przemysł mleczarski; charakterystyka ścieków mleczarskich; technologie oczyszczania ścieków Streszczenie Celem pracy było przedstawienie charakterystyki jakościowej oraz metod oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. Oczyszczane są one przede wszystkim metodami biologicznymi w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem metod pogłębionego utleniania i technik membranowych do oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Prowadzone są także badania nad wykorzystaniem oczyszczalni hydrofitowych, głównie z przepływem powierzchniowym Keywords: dairy industry; wastewater characteristic; wastewater treatment technologies Summary The aim of the study was to present wastewater quality and treatment technologies for the dairy industry. Dairy wastewater are characterized by high levels of volatile organic compounds and daily and seasonal composition and quantity variation, which affect negatively treatment processes. They are purifi ed mainly by biological methods, fl ow reactors in aerobic or anaerobic conditions. In recent years, a growing interest is noticed in using the methods of advanced oxidation and membrane technology to purify wastewater from the dairy industry. They are also conducted research into the constructed wetlands, mostly surface flowones. 1. Wstęp Przemysł mleczarski w Polsce jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki. Na przestrzeni lat 2011-2015 produkcja w tym sektorze zwiększyła się z 12434 do 13049 mln litrów. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego informuje, iż na rynku mleka w 2016 r. panuje dekoniunktura. Mimo, że zapotrzebowanie [...]

Efektywność oraz szybkość usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w SBR w pełnej skali technicznej DOI:10.15199/17.2018.12.6


  1.Wstęp Przemysł mleczarski jest jedną z ważniejszych gałęzi światowej gospodarki [23]. Według danych FAO i OECD produkcja mleka na świecie do 2024 wzrośnie o 23% [27]. Wzrost ten będzie prowadził do zwiększenia ilości ścieków mleczarskich. Problem oczyszczania ścieków z tej gałęzi gospodarki nie jest do końca rozwiązany, szczególnie w zakładach o średnim i małym przerobie mleka, z których ścieki odprowadzane są najczęściej do oczyszczalni komunalnych [24]. Przyjmując roczną produkcję mleka na świecie na poziomie 630 000 mln litrów (do zakładów przetwórstwa trafia 70% wyprodukowanego mleka), wskaźnik ilości powstających ścieków mleczarskich (3,2 m3·ścieków na m3 produktu) oraz średnią wartość BZT5 ścieków mleczarskich (1700 gO2·m-3) można oszacować, że ścieki te niosą ze sobą ładunek zanieczyszczeń odpowiadający 109 mld RLM. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim ładunkiem ChZT oraz BZT5. W ich skład wchodzą tłuszcze rozpuszczone i skrystalizowane (glicerol, trójglicerydy), cukry (laktoza) oraz białka (kazeina) w formie koloidalnej i w postaci skrzepu. Udziały tych substancji mogą być zróżnicowane. Ilość ścieków mleczarskich charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową (20% wzrost ilości w miesiącach wiosennych i letnich). Dodatkowe wahania dotyczą zmienności dobowej i godzinowej, uzależnionej od wielko- *) Joanna Struk-Sokołowska, Katarzyna Ignatowicz - Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok Artur Mielcarek, Joanna Rodziewicz - Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-957 Olsztyn Efektywność oraz szybkość usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w SBR w pełnej skali technicznej Efficiency and rate of organic and biogenic compounds removal from municipa[...]

 Strona 1