Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Filipiuk"

Wykorzystanie materiału poekstrakcyjnego z jabłek do wiązania jonów metali ciężkich DOI:10.15199/62.2017.10.21


  Gospodarcza działalność człowieka prowadzi do powstawania znacznych ilości odpadów, które są źródłem szkodliwych lub toksycznych związków chemicznych. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego metalami ciężkimi, w tym przede wszystkim wód powierzchniowych i podziemnych, jest problemem zarówno krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Ze względu na silne właściwości toksyczne metali ciężkich występujących w zasobach wodnych w stosunku do ożywionych organizmów wyższych oraz ich dużą mobilność, są one uznawane za najgroźniejsze nieorganiczne zanieczyszczenia środowiska. Nawet w przypadkach, gdy ich stężenia nie osiągają wykrywalnych wartości, duża trwałość chemiczna oraz powinowactwo do licznych związków organicznych mogą prowadzić do lokalnego zwielokrotnienia ich stężeń na skutek bioakumulacji, stwarzając silne zagrożenie dla ekosystemu (tabela 1). Coraz ważniejszy jest też w dzisiejszych czasach problem odzysku metali ciężkich z technologicznych odpadów przemysłowych oraz wzrost zapotrzebowania na wodę o wysokich parametrach jakościowych. Klasyczne chemiczne lub fizyczne metody usuwania substancji toksycznych są często kosztowne lub mało efektywne2, 3). Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się metody wykorzystujące proces sorpcji na materiałach pochodzenia organicznego. Do takich sorbentów można zaliczyć odpady rolno-przemysłowe (trociny, wytłoki trzciny cukrowej i buraka cukrowego, łuski ryżu, łupiny orzechów, skórki pomarańczy, słoma, otręby, nasiona papryki, kawa)4-7). Wykorzystanie biosorbentów zasługuje na szczególną uwagę ze względu na stosunkowo niskie koszty ich uzyskania wynikające z ich biologicznego pochodzenia, praktycznie nieograniczoną liczbę miejsc wiążących (grupy karboksylowe, hydroksylowe, aminowe), duże powinowactwo do różnych metali, jak również możliwość odzysku zarówno biosorbenta, jak i jonów metali. Z danych literaturowych wynika, że adsorbenty te charakteryzują się wysoką porowatością oraz znaczną po[...]

Doksorubicyna i jej kompleksy w terapiach nowotworów DOI:10.15199/62.2018.12.33


  Nowotwory stanowią poważny problem zdrowotny zarówno w Polsce, jak i na świecie. W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zachorowań na nowotwory złośliwe, które stanowią drugą po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów. Prognozy wskazują, że ogólna liczba zachorowań będzie systematycznie wzrastać, stając się pierwszą przyczyną zgonów osób przed 65 rokiem życia. Niestety przyczyny większości nowotworów nie zostały do końca poznane. Czynnikami wpływającymi na wzrost zachorowalności mogą być zarówno czynniki środowiskowe, jak i mutacje genetyczne. Rozwój metod leczenia nowotworów, jaki miał miejsce w ostatnich latach, wskazuje na konieczność poszukiwania wciąż nowych, bardziej skutecznych i bezpiecznych leków. Mimo szybkiego rozwoju nowoczesnych sposobów walki z nowotworami, chemioterapia pozostaje jedną z ważniejszych, a w przypadku niektórych nowotworów (np. białaczka), jedyną metodą leczenia. Mechanizm działania większości dotychczas opracowanych leków przeciwnowotworowych wiąże się z ich oddziaływaniem z DNA. Pierwsze odkryte chemioterapeutyki wpływały głównie na syntezę DNA lub powodowały uszkodzenia nici nukleinowych, niemożliwe do naprawienia w sposób samodzielny przez komórki1). W miarę prowadzonych badań poznano nowe mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych, takie jak alkilacja nukleotydów, zakłócanie aktywności enzymów inicjujących replikację i transkrypcję materiału genetycznego oraz kierowanie komórek nowotworowych do samoniszczenia (apoptazy). Opracowanie jest częścią szerszego tematu pt. "Badania nad poprawą selektywności i aktywności wybranych leków i naturalnych związków o właściwościach przeciwnowotworowych pod wpływem kompleksowania metalami", realizowanego w ramach grantu nr 2014/13/B/ NZ7/02352 przez Politechnikę Białostocką, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i M.D. Anderson Cancer Center, Houston (USA). Przedmiotem tych badań jest (i) poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych i selektywnych [...]

 Strona 1