Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Marek TKOCZ"

Algorytm do ustalania planu kucia w kowadłach rombowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję wyznaczania planu kucia wydłużającego w kowadłach rombowych. Proponowany algorytm postępowania uwzględnia wpływ parametrów operacji wydłużania (pojedynczego gniotu względnego oraz posuwu względnego) na stany mechaniczne w kotlinie odkształcenia oraz ograniczenia procesu (tj. maksymalny nacisk prasy, maksymalny posuw, maksymalny gniot, odkształcenie graniczne kut[...]

Modelowanie numeryczne procesu wyciskania stopów magnezu AZ31 i WE43


  Badania metali lekkich, takich jak stopy aluminium i magnezu, są obecnie jednym z wiodących kierunków działań w zakresie kształ- towania plastycznego metali. W artykule przedstawiono wyniki badań symulacji numerycznych procesu wyciskania współbieżnego dla stopów magnezu AZ31 i WE43, znajdujących zastosowanie m.in. w przemyśle lotniczym. Model numeryczny dla materiału po- wstał na podstawie wyników badań plastometrycznych przeprowadzonych na symulatorze GLEEBLE. Wyniki symulacji numerycz- nych zostały następnie zweryfikowane na laboratoryjnej prasie hydraulicznej wyposażonej w narzędzia do wyciskania współbieżne- go. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały dobrą zgodność z wynikami symulacji numerycznych. Proponowane modele zostaną w dalszym etapie prac zastosowane do symulacji numerycznej procesu wyciskania na prasie przemysłowej oraz modelowania innych procesów przeróbki plastycznej. The research of light metals such as aluminum and magnesium alloys are currently one of the leading courses of action in the field of metals forming. The article presents the results of forward extrusion numerical simulations for magnesium alloys AZ31 and WE43. These alloys are used i.a. in the aerospace industry. Material numerical model is based on the results of plastometric tests conducted on the GLEEBLE simulator. Verification of the numerical simulation results was conducted on a [...]

Analiza płynięcia materiału w procesie kucia segmentowego


  Kucie segmentowe polega na wykonywaniu w kształtowanym materiale wgłębień o dużej powierzchni i głębokości poprzez sumowanie małych wgłębień segmentów stempla o małej powierzchni nacisku. Metoda ta pozwala na wytwarzanie elementów konstrukcyjnych z użebrowaniem, charakteryzujących się dużą powierzchnią w stosunku do grubości, przy użyciu pras o stosunkowo niewielkich naciskach. W artykule przedstawiono porównanie wyników symulacji numerycznych kucia segmentowego i kucia konwencjonalnego wybranej odkuw- yników ów ki modelowej. Wykazano, że płynięcie materiału i rozkład odkształcenia zastępczego w analizowanych procesach mają zupełnie odmienny charakter. Incremental forging consists in making indentations of large area and depth in a formed material by addition of small indentations of punch segments with small working surface. The method allows for manufacturing ribbed structural parts having large area/thickness ratio using presses with relatively low press load. Comparison of numerical simulation results of incremental forging and conventional forging is presented in the paper. It is shown that material flow and effective strain distribution in a workpiece forged in the analysed processes differ significantly. Słowa kluczowe: kucie segmentowe, kształtowanie segmentowe, płynięcie materiału, rozkład odkształcenia Key words: incremental forging, incremental forming, material flow, strain distribution.Wprowadzenie. Częstym problemem kuźni są ograniczenia siłowe stosowanych pras, co powoduje, że produkcja wielu wyrobów w warunkach określo- nego zakładu jest nieopłacalna lub wręcz niemożliwa. Sposobem na zwiększenie możliwości produkcyjnych może być wprowadzenie procesu kucia segmentowe- go, który pozwala na istotne obniżenie niezbędnych nacisków kształtowania. Polega on na wykonywaniu wgłębień o dużej powierzchni i głębokości poprzez su- mowanie małych wgłębień pojedynczych segmentów o małej powierzchni nacisku. Nacisk prasy jest przeka- [...]

Zmiany stanów termomechanicznych w pobliżu pęknięć w strefach przypowierzchniowej i środkowej ciągłego wlewka płaskiego w procesie walcowania na gorąco blach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych walcowania na gorąco wlewków ciągłych płaskich z modelowymi pęknięciami rozmieszczonymi w typowych miejscach ich występowania po procesie ciągłego odlewania. Zaobserwowane zróżnicowanie zmian stanu naprężenia i temperatury w obszarach występowania pęknięć może mieć wpływ na skuteczność ich zgrzewania. In the paper, the results of numerical simulations of plate hot rolling was presented. Flat CC-ingots with model cracks located in typical areas after continuous casting was used as a stock. Observed diversification of stress state and temperature change in the areas of cracks occurrence can exert influence on cracks welding efficiency. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, wlewki ciągłe, pęknięcia, stan termomechaniczny, symulacja [...]

Przeróbka plastyczna w złożonych stanach obciążenia generujących oscylacyjnie zmienne naprężenia styczne


  W artykule przedstawiono trzy innowacyjne sposoby przeróbki plastycznej metali: ściskanie z oscylacyjnym skręcaniem, ściskanie z po- przecznym ruchem stempla oraz walcowanie z poprzecznym ruchem walców. W procesach tych w sposób zamierzony wprowadza się do- datkowy ruch narzędzi wywołujący w kształtowanym materiale wspomagające naprężenia styczne. Opracowano i wykonano przyrządy pozwalające na realizację określonych sposobów kształtowania plastycznego. Z uzyskanych dotychczas wyników badań można wnioskować, że kształtowanie wspomagane dodatkowymi naprężeniami stycznymi stwarza możliwości wytwarzania wyrobów o właściwościach użytko- wych nieosiągalnych w konwencjonalnych procesach przeróbki plastycznej. Three innovative metal forming techniques: compression with oscillatory torsion, compression with transverse punch motion and rolling with transverse rolls motion are presented in the paper. Additional, oscillatory motion of forming dies is intentionally introduced in these processes in order to induce supporting shear stresses in a workpiece. Devices for conducting the mentioned forming processes have been developed and constructed. It can be drawn from the research results obtained so far that forming aided by additional shear stresses enables manufacturing products with functional properties unattainable in conventional metal forming processes. Słowa kluczowe: przeróbka plastyczna, złożony stan obciążenia, duże odkształcenie plastyczne, naprężenia styczne, rozdrobnienie ziaren, siła nacisku Key words: metal forming, complex loading state, SPD, severe plastic deformation, shear stresses, grain refinement, press load.1. Wprowadzenie. Wiele prowadzonych obecnie badań w dziedzinie przeróbki plastycznej skupia się na poszukiwaniu takich rozwiązań technologicznych, które umożliwiają osiągnięcie poprawy wskaźników techniczno-ekonomicznych procesów oraz wytworze- nie wyrobów spełniających coraz wyższe wymagania jakościowe, dotyczące zarówno est[...]

Wpływ ściskania na mikrostrukturę i twardość stali wysokomanganowej DOI:10.15199/24.2019.3.2


  Wprowadzenie. Na potrzeby stale rozwijającego się przemysłu motoryzacyjnego, w ostanim dziesięcioleciu opracowano wiele nowych grup stali, których skład chemiczny oraz technologia wytwarzania i przetwarzania, pozwala na uzyskanie struktury gwarantującej korzystny zestaw właściwości wytrzymałościowych i plastycznych [1÷7]. Taki zestaw właściwości sprawia, że wysokowytrzymałe manganowo-aluminiowe stale austenityczne i austenityczno-ferrytyczne posiadają duży potencjał w zastosowaniach na elementy konstrukcyjne w przemyśle motoryzacyjnym czy kolejowym [3÷9]. Rozwój oraz wdrożenie do produkcji omawianych stali jest uwarunkowany szczegółową analizą ich właściwości w tym między innymi oceną podatnością do odkształcania plastycznego. Odpowiedni dobór parametrów obróbki cieplno-plastycznej oraz opracowanie funkcji naprężenia uplastyczniającego pozwoli na dalsze prowadzenie prac w zakresie możliwości zastosowania stali wysokomanganowych [5÷14]. Porównując właściwości stali konwencjonalnych dla których uzyskuje się wysokie właściwości wytrzymałościowe ale kosztem znacznie zmniejszonych właściwości plastycznych nowe stale wysokomanganowe zaliczane do grupy AHSS (advanced high strenght) oraz UHSS (ultra high strenght) nie podlegają tej zasadzie. Dla nich wraz ze wzrostem wytrzymałości rośnie również plastyczność [3, 6, 10÷14]. Przedmiotem badań w niniejszej pracy jest ocena struktury i właściwości wybranych stali wysokomanganowych austenityczno-ferrytycznej po odkształceniu plastycznym w próbie ściskania. Badane stale posiadały w założeniach strukturę austenityczno - ferrytyczną a różniły się składem chemicznym i zawartością ferrytu. Materiał i metodyka badań. Materiał do badań stanowiły kute pręty ze stali wysokomanganowej w dwóch gat[...]

Numeryczna symulacja doświadczalnych prób tłoczności wstępnie wyprężonych blach ze stali DC04


  W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej próby tłoczności wstępnie wyprężonej blachy ze stali DC04 o grubości 1 mm. Sy- mulacja obejmowała kolejno następujące etapy: wyprężanie blachy, odciążenie, wycięcie wykrojki z blachy wyprężonej oraz próbę wybrzu- szania półkulistym stemplem. Wyniki numeryczne porównano z wynikami doświadczalnymi. Uzyskana zgodność wyników wskazuje na prawidłowe działanie modelu numerycznego oraz możliwość wykorzystania go do dalszych badań teoretycznych. The paper presents the results of a numerical simulation of the drawability test carried out for a pre-stretched 1 mm thick DC04 steel sheet. Simulation consisted of the subsequent stages as follows: uniaxial stretching of the sheet, unloading and stress relaxation, cutting a blank out of the pre-stretched sheet and bulging the blank with a hemispherical punch. Numerical modelling has been verified by comparison of the simulation results with the experimental ones. Good concordance of the results indicates correct performance of the numerical model and possibility to use it in further theoretical studies. Słowa kluczowe: blacha wstępnie wyprężona, próby tłoczności, symulacja numeryczna Key words: pre-stretched sheet, drawability tests, numerical simulation.Wprowadzenie. Wstępne wyprężanie prowadzi do zmiany drogi odkształcenia materiału w procesie tłoczenia blach. Złożone, nieliniowe drogi odkształcenia materiału występują również w rzeczywistych, wielooperacyjnych procesach tłoczenia. Określenie tłoczności blachy przy zmianie drogi odkształcenia jest zatem zagadnieniem o dużym znaczeniu praktycznym. W praktyce inżynierskiej, tłoczność blach określa się za pomocą granicznej krzywej tłoczności (GKT), której wadą jest zależność odkształcenia granicznego od drogi odkształcenia [1]. Wpływ zmiany drogi odkształcenia na GKT jest wciąż przedmiotem intensywnych prac eksperymentalnych i teoretycznych [2]. Alternatywą odkształceniowej granicznej krzywej tłoczności jes[...]

PLASTYCZNOŚĆ I MIKROSTRUKTURA ODKSZTAŁCANEGO NA GORĄCO STOPU MAGNEZU AZ61


  W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wpływu parametrów odkształcenia na zmianę naprężenia upla‐styczniającego oraz mikrostrukturę stopu magnezu AZ61 (oznaczenie wg norm ASTM). Próby jednoosiowego ściskania na gorąco przeprowadzono w zakresie temperatury od 250 do 400 °C i prędkości odkształcenia od 0,01 do 1 s-1. Analiza wyni‐ków badań plastometrycznych oraz obserwacja mikrostruktury w pozwoliły ustalić, który mechanizm odkształcenia pla‐stycznego — poślizg czy bliźniakowanie — dominuje w określonych warunkach kształtowania stopu AZ61. Otrzymane wy‐niki porównano z rezultatami prowadzonymi wcześniej dla stopu typu AZ31 o mniejszej zawartości aluminium. Słowa kluczowe: stop magnezu AZ61, badania plastometryczne, ściskanie na gorąco, parametr Zenera‐Hollomona, naprę‐żenie uplastyczniające, mikrostruktura PLASTICITY AND MICROSTRUCTURE OF HOT DEFORMED AZ61 MAGNESIUM ALLOY The current trends in the automotive and aircraft focus first and foremost on a reduction of the vehicle weight and saving energy, thereby protecting the environment. Such a set oftechnical, economical and ecological aspects arouses a consider‐able interest of the industry in light alloys. Owing to a number of their advantageous mechanical properties including, first of all, low density (1.74 g/cm3), magnesium alloys are more and more frequently used as an engineering material. There is a regular increase visible in the number of components made of magnesium alloys in the car structure. However, for the production of components from magnesium alloys, casting processes are still most often applied. Alloys used for plastic working are less popular compared to those processed via casting and therefore, the number of their grades is much smaller. The number of alloying components in cast magnesium alloys is always higher than in alloys subject to plastic working. Alloys from the group Mg‐Al‐Zn‐Mn have the bes[...]

Wytwarzanie elementów integralnych w procesie kształtowania segmentowego


  Kształtowanie segmentowe jest innowacyjnym procesem objętościowej obróbki plastycznej, pozwalającym na wykonywanie elementów konstrukcyjnych charakteryzujących się dużą powierzchnią, małą grubością i stosunkowo wysokim użebrowaniem usztywniającym, czyli spełniających podstawowe wymagania stawiane lotniczym elementom integralnym. W artykule opisane zostało stanowisko badawcze, na którym wykonany został modelowy element integralny, oraz efekty uzyskane w pilotowej próbie prasowania. Określone zostały podstawowe problemy badawcze, jakie należy rozwiązać dla osiągnięcia stanu wiedzy niezbędnej do przemysłowego zastosowania tego sposobu kształtowania. Incremental forming with punch divided into a number of segments is the innovative bulk metal forming that allows for manufacturing structural parts having large area, small thickness and relatively high ribbing (meeting the principal demands of integral parts used in the aerospace industry). The paper describes the research stand and the results of the pilot incremental forming test. The principal research problems were determined that need to be solved in order to gain the knowledge necessary for industrial application of this metal forming method. Słowa kluczowe: kształtowanie objętościowe, kształtowanie segmentowe, kształtowanie narastające, elementy integralne Key words: bulk forming, segmental forming, incremental forming, integral parts, integral elements.Wprowadzenie. W krajowych ośrodkach nauko- wo-badawczych (Politechnika Śląska, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, AGH, INOP) od kilkunastu lat prowadzone są badania dotyczące no- wych, niekonwencjonalnych sposobów kształtowania plastycznego, tj. odkształcanie wspomagane oddzia- ływaniem naprężeń stycznych oraz kształtowanie seg- mentowe [1÷7]. Celem tych badań jest poszukiwanie praktycznych rozwiązań technologicznych, które moż- na by w szczególności zastosować do: - uzyskania dużych odkształceń kształtowanego materiału, n[...]

Badania plastometryczne metodą skręcania stali przeznaczonych do walcowania walcówki DOI:10.15199/24.2015.9.1


  W pracy przedstawiono wyniki badań plastyczności stali 30MnB4 i C45 przeznaczonych do walcowania walcówki w nowoczesnej wal- cowni ciagłej. Oceny plastyczności dokonano w próbie skręcania na gorąco, w zakresie temperatury walcowania walcówki od 850 do 1150oC i z prędkością odkształcenia 0,1, 1 i 10 s-1. Podstawę do oceny plastyczności stanowiły zależności naprężenia uplastyczniajacego od odkształcenia, otrzymane na podstawie rejestrowanego momentu skrecającego w funkcji liczby skręceń próbki. Na ich podstawie określo- no charakterystyczne wielkości, takie jak: maksymalne naprężenie uplastyczniające, wartość odkształcenia odpowiadającą maksymalnemu naprężeniu oraz odkształcenie do zniszczenia. Wielkości te uzależniono od parametrów odkształcenia oraz opracowano zależności pomiędzy maksymalnym naprężeniem uplastyczniającym, odpowiadającym mu odkształceniem a energią aktywacji procesu odkształcania i parame- trem Zenera-Hollomona. The paper presents results of steel 30MnB4 and C45 plasticity tests meant for rolling wire rods on modern continuous rolling mill. Plasticity assessment was conducted in hot torsion test performed on swing plastometer in temperature range of rolling wire rode from 850 to 1150°C and deformation speed of 0.1; 1 and 10 s-1. The basis for plasticity assessment was the dependency between flow stress and deformation achieved on the basis of registered torsion moment in function of the number of sample torsions. On such basis the characteristic values were determined: peak flow stress, deformation value which corresponds with peak stress and deformation to failure. Those values are dependent on deformation parameters and certain dependencies between peak flow stress and corresponding deformation with activation energy of the deformation process and Zener-Hollomon parameter were elaborated. Słowa kluczowe: skręcanie na gorąco, naprężenie uplastyczniajace, plastyczność stali, walcówka Key words: hot torsion, flow stress, plas[...]

 Strona 1  Następna strona »