Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Henryk KOCOT"

Wpływ scenariusza rozwoju elektroenergetyki na koszty dostawy energii do odbiorcy w świetle wymagań środowiskowych do 2020 roku

Czytaj za darmo! »

Referat przedstawia próbę zobiektywizowania wyboru strategii inwestycyjnej dla elektroenergetyki w okresie do 2020 roku, wykorzystując do tego celu koszty referencyjne (uwzględniające koszty emisji CO2 i wartość usług systemowych) dla dostępnych technologii wytwórczych. W referacie zamieszczono wyniki porównania dwóch scenariuszy rozwoju: kontynuacji (rozwój wielkoskalowych technologii węglowych oraz rozbudowa sieci przesyłowych) oraz innowacyjnego (rozwój generacji rozproszonej, w tym głównie biometanowej). Abstract. The paper presents an attempt of an objectivization of the electric power industry investment strategy till 2020 using reference costs (which consider CO2 emission costs and value of the system services) for the available manufacturing technologies. The results of two sc[...]

Prognoza zmian wystarczalności krajowego SEE do 2020 roku w kontekście rozwoju generacji rozproszonej

Czytaj za darmo! »

Jednym z istotnych parametrów bezpieczeństwa energetycznego jest wystarczalność systemu mierzona głównie poprzez prawdopodobieństwo niepokrycia zapotrzebowania. Ze względu na konieczność dokonania dużych inwestycji wytwórczych w krajowej elektroenergetyce konieczne staje się oszacowanie zmian tego prawdopodobieństwa wraz z ewentualną zmianą struktury wytwarzania. W referacie zaprezentowano wyniki analiz wpływu rozwoju generacji rozproszonej na wartość prawdopodobieństwa niepokrycia zapotrzebowania mocy szczytowej w krajowym SEE, jak również porównanie zmian tego prawdopodobieństwa przy rozwoju źródeł wielkoskalowych. Abstract. One of the important parameters of energy security is the sufficiency of the system, measured mainly as a probability of the load-notsupplied appearance. Because of the need to make large investments in the national power generation it is necessary to estimate changes of the probability along with a possible change in the structure of generation. The paper presents the results of analysis of the impact of the development of distributed generation on the value of the probability of the load-not-supplied appearance in the Polish power system, as well as comparison of changes of the probability with the development of large-scale sources. (Sufficiency changes’ prognosis of the Polish power system by 2020 within the context of the development of distributed generation). Słowa kluczowe: Wystarczalność systemu, generacja rozproszona, generacja wielkoskalowa Keywords: Sufficiency of the system, distributed generation, large-scale generation Wstęp Jednym z istotnych parametrów oceny bezpieczeństwa elektroenergetycznego jest wystarczalność systemu wytwórczego. Miarą tej wystarczalności są wskaźniki niezawodności wyznaczane na bazie kryteriów probabilistycznych. Wystarczalność systemu oceniana jest na podstawie prawdopodobieństwa, że system jest zdolny do pokrycia określonej wartości zapotrzebowania na moc przez poró[...]

Analiza poprzecznego rozkładu temperatury w przewodach elektroenergetycznych DOI:10.15199/48.2017.10.31

Czytaj za darmo! »

Charakterystyczną cechą wielu krajowych linii napowietrznych 110 i 220 kV jest niewielka zdolność przesyłowa. Niska obciążalność prądowa tych linii wynika głównie z temperatury granicznej roboczej wynoszącej jedynie 40°C, co przekłada się na bardzo małe odległości pionowe między przewodami roboczymi a obiektami będącymi w przestrzeni pod linią napowietrzną. Alternatywnym rozwiązaniem do budowy nowych linii jest modernizacja linii istniejących, pozwalająca na znaczne podwyższenie prądu dopuszczalnego długotrwale z zachowaniem kryterium zwisów. Większość działań modernizacyjnych podejmowanych przez operatorów sieciowych wiąże się często z podwyższeniem temperatury granicznej roboczej przewodów fazowych, wdrożeniem tzw. dynamicznej obciążalności prądowej czy wymianą przewodów istniejących na przewody o małym zwisie. Do wyznaczania zwisu przewodów wykorzystuje się zazwyczaj temperaturę powierzchni przewodu przy założeniu, że w całym przewodzie jest ona taka sama. W dotychczasowych analizach obciążalności prądowej linii napowietrznych z określonym rodzajem przewodów roboczych pomija się zazwyczaj poprzeczny przyrost temperatury występujący między środkiem (osią) a zewnętrzną powierzchnią przewodu. Różnica temperatury na promieniu przewodu wynika głównie z odmiennych warunków nagrzewania i chłodzenia drutów w jego poszczególnych warstwach [1] i w pewnych specyficznych warunkach wymiany ciepła z przewodu do otoczenia może przyjmować znaczne wartości. W stanie cieplnie ustalonym temperatura rdzenia przewodu decydująca o aktualnym zwisie jest wyższa niż temperatura oplotu, dlatego problematyka rozkładu temperatury wewnątrz przewodu bimateriałowego jest szczególnie ważna z punktu widzenia wyznaczania wymaganych odległości pionowych w przestrzeni pod linią napowietrzną. W przypadku wystąpienia dużej gęstości prądu obciążenia linii (>2 A/mm2) [2, 3, 4], przy jednoczesnym wystąpieniu warunków atmosferycznych sprzyjających chłodzeniu[...]

Krótkoterminowe prognozowanie obciążalności prądowej lin DOI:10.15199/48.2019.08.05

Czytaj za darmo! »

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jest nieustanne zapewnianie niezawodności dostaw energii elektrycznej od węzłów wytwórczych do węzłów odbiorczych. Zadanie to jest realizowane za pośrednictwem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Głównym zadaniem sieci przesyłowej jest przesył energii wyprodukowanej w krajowych elektrowniach systemowych do obszarów deficytowych oraz zapewnienie wymiany międzysystemowej z krajami ościennymi. Drugim zadaniem stawianym sieci przesyłowej jest zapewnienie równoległej i synchronicznej pracy wszystkich generatorów przyłączonych do danej sieci, co w elektroenergetyce jest ściśle związane z zapewnieniem stabilności pracy urządzeń wytwórczych. Do głównych zadań sieci dystrybucyjnej można zaliczyć dostawę energii do odbiorców końcowych o odpowiedniej jakości [1]. Zarówno w przypadku sieci przesyłowej jak i dystrybucyjnej, zapewnienie wystarczająco dużej obciążalności prądowej elementów sieciowych stanowi dla operatorów bardzo ważne zadanie w dobie rozwoju rynku energii (mocy) oraz intensywnego wzrostu liczby węzłów do których przyłączone są urządzenia energetyki odnawialnej. Zgodnie z informacjami zawartymi m.in. w [2], [3], [4] powszechnie wykorzystywanym środkiem mającym na celu zwiększenie dopuszczalnego prądu obciążenia linii napowietrznych jest stosowanie monitorowania parametrów pogodowych oraz temperatury przewodów roboczych. W artykule zaprezentowano model matematyczny pozwalający na określenie obciążalności prądowej linii 110 kV na podstawie informacji o temperaturze powietrza i prędkości wiatru. Opracowany model numeryczny został wykorzystany do określenia niepewności przy krótkoterminowym prognozowaniu obciążalności prądowej linii napowietrznej. Wyznaczanie obciążalności prądowej linii w funkcji temperatury otoczenia i prędkości wiatru W celu uzyskania informacji o aktualnym stanie warunków pogodowych wpływających n[...]

Rzeczywiste i obliczeniowe wartości współczynników jednoczesności występowania szczytowego obciążenia odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia DOI:10.15199/48.2019.10.14

Czytaj za darmo! »

Przy projektowaniu elementów sieci na drodze przepływu energii do odbiorców, zasilanych z sieci niskiego napięcia, takich jak przyłącza, linie niskiego napięcia, transformatory odbiorcze, ewentualnie również linie średniego napięcia, niezbędna jest znajomość przewidywanych obciążeń szczytowych tych elementów. Obciążenia te zależą zarówno od liczby zasilanych odbiorców przez każdy z ww. elementów sieci, jak i od przewidywanych obciążeń szczytowych pojedynczych odbiorców [1]. Charakter zmian czasowych obciążenia u takich odbiorców można traktować jako stochastyczny proces losowy, zaś parametry tego procesu dla różnych odbiorców mogą być różne. W artykule przedstawiono[...]

Zastosowanie przesuwników fazowych do sterowania przepływami mocy na połączeniach transgranicznych KSE

Czytaj za darmo! »

Zamknięta struktura połączonych systemów elektroenergetycznych oraz rozkład generacji w poszczególnych regionach powoduje możliwość wystąpienia tzw. przepływów karuzelowych. Jednym ze sposobów pozwalających na ograniczenie tego zjawiska jest zastosowanie przesuwników fazowych. Artykuł omawia wybrane wyniki badań, których głównym celem było określenie efektywności regulacji przepływów transgranicznych za pomocą przesuwników fazowych instalowanych w liniach wymiany między systemami polskim a niemieckim oraz określenie wymaganych parametrów tych urządzeń. Abstract. A closed structure of the interconnected power system as well as geographical distribution of generation make that in some regions loop flows often occur. These unscheduled compensatory power flows can be reduced by using phase shifting transformers. The paper discusses selected results of research whose main objective was to determine the effect of phase angle control of phase shifting transformers installed in feeder bays of Polish 400 kV border stations on the cross-border power flows. The main parameters of phase shifters was also determined. (Application of phase shifting transformers to control of cross-border power flows). Słowa kluczowe: przepływy transgraniczne, przesuwniki fazowe, regulacja przepływów mocy czynnej. Keywords: cross-border power flows, phase shifting transformers, real power flow control. Wstęp Obecna struktura połączonego systemu elektroenergetycznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz rozkład generacji pomiędzy, jak i wewnątrz poszczególnych jego części, sprawiają, że systematycznie obserwuje się występowanie tzw. przepływów karuzelowych (nieplanowanych przepływów wyrównawczych między poszczególnymi obszarami systemu). Przepływy te mogą wykorzystywać znaczącą część termicznych zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych KSE, ograniczając tym samym ilości mocy przesyłowych udostępnianych uczestnikom rynku zainteresowanym międzysystemowym[...]

Dobór głównych parametrów przesuwników fazowych dla zachodnich połączeń transgranicznych KSE DOI:10.12915/pe.2014.04.028

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano jedno z możliwych wykonań przesuwnika fazowego oraz podano związek między podstawowymi parametrami tego urządzenia. Odnosząc się do sytuacji występującej na przekroju Polska - Niemcy, dokonano oceny efektów wynikających z zastosowania regulacji przepływów mocy czynnej za pomocą przesuwników oraz zaproponowano wartości głównych parametrów tych urządzeń. Przeanalizowano również wybrane aspekty dotyczące współpracy przesuwników fazowych z liniami wymiany transgranicznej. Abstract. The paper presents one possible design of phase shifting transformer, and provides a relationship between the basic parameters of such device. Referring to the situation on the Polish Power System western interconnections, an assessment of the effects resulting from the application of real power flow control by using phase shifters, as well as the main parameters of these devices are presented. In the paper a certain aspects of cooperation of phase shifters with the cross-border transmission lines are also analyzed. (The selection of the main parameters of phase shifting transformers for the western cross-border transmission lines of Polish Power System). Słowa kluczowe: połączenia transgraniczne, regulacja przepływów mocy, przesuwniki fazowe. Keywords: cross-border transmission lines, power flow control, phase shifting transformers. doi:10.12915/pe.2014.04.28 Wstęp Struktura połączonego systemu elektroenergetycznego oraz rozkład generacji w regionie Europy Centralnej sprawiają, że w tej części systemu systematycznie obserwuje się występowanie nieplanowanych przepływów wyrównawczych mocy czynnej między poszczególnymi obszarami. Przepływy te wykorzystują znaczącą część termicznych zdolności przesyłowych połączeń transgranicznych w regionie (szczególnie linii wymiany systemu polskiego), ograniczając tym samym ilości mocy przesyłowych udostępnianych uczestnikom rynku zainteresowanym międzysystemowym handlem energią. Jednakże znacznie pow[...]

 Strona 1