Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR SOSNOWSKI"

Możliwości poprawy procesów w grupie zakupowej na rynku B2B w Polsce DOI:10.15199/46.2015.11.4


  Powodem powstawania grup zakupowych jest najczęściej dążenie do budowania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.Grupy zakupowe stanowią coraz bardziej istotny element, zarówno rzeczywistości gospodarczej, jak i nowoczesnego łańcucha dostaw. Ma to szczególne znaczenie w otoczeniu technologicznym, pozwalającym na komunikację drogą elektroniczną, gdzie jest możliwe sprawne zarządzanie niemal wszystkimi zasobami, w tym również energią elektryczną. Jest to tym bardziej istotne dla Polski i pozostałych państw byłego bloku wschodniego, gdzie skutki transformacji ustrojowej ciągle oddziałują na otoczenie rynkowe. Postaram się przedstawić charakterystykę działalności grup zakupowych, cechy, rodzaje i czynniki sukcesu. Następnie spróbuję zaproponować wynikające z nich możliwości doskonalenia. Charakterystyka działalności grupy zakupowej Grupowe zakupy bardzo zyskały w ostatnich latach na popularności, a to za sprawą mody na internetowe platformy detalicznych zakupów grupowych, np. portalu Grupon.pl. Niemniej, nieporównanie większe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki mają grupy zakupowe na rynku B2B. Grupa zakupowa (ang. Group Purchasing Organisation - GPO), nazywana również konsorcjum zakupowym, jest to organizacja, w której funkcję zasadniczą pełnią grupowe zakupy dokonywane za jej pośrednictwem przez podmioty w niej zrzeszone. Jako zakupy grupowe, należy tu rozumieć zakupy dokonywane przez zrzeszone organizacje u określonego dostawcy na ustalonych, z reguły korzystniejszych warunkach, niż w wypadku zakupów konwencjonalnych [4]. Do najważniejszych zalet uczestnictwa w grupach zakupowych - wynikających przede wszystkim z efektu skali należą[4]: niższe ceny zakupu, niższe koszty realizacji zamówienia, niższy stopień wykorzystania siły roboczej, obniżenie poziomu ryzyka związanego z realizacją zamówień, możliwość współpracy podmiotów należących do grupy zakupowej w zakresie wymiany handlowej lub wzajemnej nauki. Nat[...]

Energetyczne wykorzystanie osadów ściekowych i odpadów z gospodarstw domowych w procesie fermentacji metanowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań dotyczących porównania wydajności biogazu i metanu w procesach okresowych w warunkach termofilnych i mezofilnych. Fermentacji poddano osady ściekowe, organiczną frakcję odpadów domowych oraz mieszaninę osadów i odpadów. Ponadto przedstawiono wyniki badań wpływu ozonowania jako sposobu przyspieszenia procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych. Concentrated i[...]

 Strona 1