Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN MROCZKOWSKI"

PROGNOZOWANIE STATECZNOŚCI PLASTYCZNEGO PŁYNIĘCIA W PROCESACH CWS

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób określenia optymalnych wartości przeciwnacisków, niezbędnych do mikroprocesorowego sterowania prasą podczas realizacji procesów Cyklicznego Wyciskania Spęczającego (CWS). W tym celu przeprowadzono różne symulacje plastycznego płynięcia oparte na metodzie elementów skończonych. Symulacje te zostały wykonane za pomocą programu DEFORM-2. Modelowano procesy, w których duże odks[...]

The role of hydrostatic pressure in intense plastic deformation of materials by the innovative new CEC hydro-press

Czytaj za darmo! »

The great advantage of the Cyclic Extrusion Compression (CEC) method is prevention of the initial shape of sample after each deformation cycle [1, 2]. The deformation in CEC is exerted cyclically by exertion of sample from one chamber of the die to the other. At the same time, as the sample is exerted from one chamber, in the inverse chamber it is compressed to its initial shape. By such way the deformation can be proceeds unlimitedly, if the level of the hydrostatic pressure during the deformation is high enough that prevents the sample cracking. The hydrostatic pressure should increase with the increase of cumulated deformation and level of sample hardening [3]. The new CEC press ensure proper control and regulation of the value of hydrostatic pressure. It considerably improve[...]

NOWE METODY PRECYZYJNEGO KSZTAŁTOWANIA WYROBÓW METALOWYCH WYCISKANIEM NA ZIMNO

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano technologiczne warunki precyzyjnego kształtowania wielu wyrobów metalowych metodą dwustronnego wyciskania promieniowego. W badaniach eksperymentalnych stosowano różne narzędzia dzielone. Na specjalnej, 5‐cylindrowej prasie hydraulicznej wytwarzano jedno‐, dwu‐ i trójkołnierzowe wyroby, a także wyroby mono‐ i bimetalowe. Analizowano głównie procesy kształtowania na zimno 3‐kołnierzowych wyrobów aluminiowych. Za pomocą metody elementów skończonych przeprowadzono analizę płynięcia metalu w procesach precyzyjnego kształtowania wyrobów dwustronnym wyciskaniem promieniowym, wykorzystując do tego celu program DEFORM 2D v.8.1. Badano warunki technologiczne wpływające na prawidłowe wypełnienie trzech poprzecznych prześwitów narzędziowych. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych stwierdzono, że nowa prasa hydrauliczna wykazuje dużą przydatność technologiczną w procesach wytwarzania wyrobów precyzyjnych. Słowa kluczowe: kształtowanie precyzyjne, kucie na zimno, wyciskanie promieniowe, narzędzia dzielone, aluminiowe wyroby precyzyjne NEW METHODS FOR THE PRECISION METAL FORMING OF PRODUCTS BY COLD EXTRUSION The analysis of technological conditions for precision metal forming of many products by the two‐sided radial extrusion was presented in this paper. Various split tools were used in experimental investigations. On special, 5‐cylinder hydraulic press was shaped one‐, two‐ and three‐flange products, as well as mono‐ and bimetal products. The processes of cold forming of 3‐flange products from aluminium were analysed mainly. The finite element analysis of the metal flow during the precision forming of products by the two‐sided radial extrusion were carried out using the DEFORM 2D software (Version 8.1). Technological conditions affecting the correct filling of three transverse tool clearances were studied. Based on conducted experimental r[...]

OTRZYMYWANIE ZŁOTA PŁATKOWEGO


  Złoto płatkowe zaskakuje nie tylko jako materiał zdobniczy. Swą wyjątkowością zachwyca również od strony technicznej. Na pytanie: "Jak to jest zrobione?" nie można udzielić odpowiedzi, nie nawiązawszy do 5000-letniej historii, do wieloaspektowości procesu, czy też do prestiżu z jakim związane są złote listki. Swą barwą, niedostępnością dla ludzkiej ręki oraz nanometrycznymi rozmiarami, stanowią one niezwykłą formę metalu szlachetnego. By je lepiej poznać, należy spojrzeć na ogólnie scharakteryzowany proces klepania płatków złota, z uwzględnieniem jego wieloaspektowości. Słowa kluczowe: złoto, płatek złota, klepanie złota PREPARATION METHOD OF GOLD LEAF Gold leaf is surprising not only as a decorative material. His uniqueness also impresses on the technical side. The question: "How is it done?" can’t be answered without reference to the 5000 years of history, the various aspects of the process or the prestige which are related to the golden leafs. Their color, the inaccessibility for the human hand and nanometric size, make them an unusual form of precious metal. To learn more about it, the look at the generally characterized process of gold leafs hammering is necessary, and various aspects of this process should be taken into consideration. Keywords: gold, gold leaf, goldbeating Wstęp Tworzenie i wykorzystywanie cienkich płatków metali na przestrzeni dziejów stawało się sztuką rzemieślniczą, która jako jedna z nielicznych pozostała niemal niezmieniona od czasów prehistorycznych. Zawsze była czymś na pograniczu bogactwa i oszustwa. To ona cierpliwie nauczała oszczędnego trybu życia, pozwalając jednocześnie doświadczać pożądanego przepychu. Jako rzemiosło jest również pośrednim inicjatorem jednego z procesów przeróbki plastycznej. Wszak pierwsze płatki złota wydają się być niczym innym, jak efektem prostego kucia. Trudno jednak postawić znak równości pomiędzy klasycznym kuciem, a wytwarzaniem płatków złota — tzw. procesem[...]

BADANIA WARUNKÓW HOMOGENIZACJI JUBILERSKIEGO STOPU SREBRA PRÓBY 925


  W artykule badano wpływ szybkości chłodzenia podczas krystalizacji na strukturę i twardość stopu AgCu próby 925 oraz porównano dwa sposoby homogenizacji tego stopu: homogenizację w płomieniu palnika oraz homogenizację w piecu. Stop odlano do wlewnicy stalowej nagrzanej do temperatury 250 °C oraz wlewnicy o temperaturze pokojowej. Następnie materiał homogenizowano w płomieniu palnika przez 5 i 15 min oraz w piecu przez 1 i 2 godz. We wszystkich przypadkach temperatura homogenizacji wynosiła 750 °C, a po zakończeniu wygrzewania chłodzono stop w wodzie. Wykonano badania struktury i twardości materiału przed i po homogenizacji. Badania struktury, oprócz obserwacji z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego, obejmowały również analizę ilościową — określenie udziału drugiej fazy w stopie po odlaniu i homogenizacji. W strukturze stopu AgCu próby 925 przed homogenizacją stwierdzono obecność nierównowagowej eutektyki (mieszaniny roztworów na osnowach Ag i Cu). Jej udział jest wyższy (4,4 %) po odlewaniu do zimnej wlewnicy niż po odlewaniu do wlewnicy nagrzanej (3 %). Średnia twardość stopu po odlaniu do zimnej i nagrzanej wlewnicy jest porównywalna i wynosi ok. 80 HV. Po homogenizacji w płomieniu palnika przez 5 i 15 min, zaobserwowano znacznie niższy, niż w przypadku odlewu, udział drugiej fazy w strukturze stopu wynoszący ok. 1,8 %. Twardość stopu poddanego homogenizacji jubilerskiej, dla obu badanych czasów wyżarzania wynosiła ok. 55 HV. Homogenizacja w piecu spowodowała największy spadek udziału drugiej fazy, do ok. 0,4 % po dwóch godzinach wyżarzania. Zanotowano jednak wyższą twardość materiału niż w przypadku homogenizacji jubilerskiej, wynoszącą ok. 70 HV. Słowa kluczowe: stop AgCu, homogenizacja, ilościowa analiza mikrostruktury INVESTIGATIONS OF THE HOMOGENIZATION CODITIONS OF THE JEWELLERY SILVER ALLOY 925 FINENESS In the paper the influence of cooling rate during crystallization and the subsequent homogenization mode o[...]

ODKSZTAŁCALNOŚĆ KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH WZMOCNIONYCH POPIOŁAMI LOTNYMI

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad odkształcalnością kompozytu otrzymanego metodą prasowania na zimno proszku aluminiowe-go zmieszanego z 30 % objętością popiołów lotnych. Sprasowany kompozyt ma niekorzystną strukturę. Cechuje się znaczną porowatością i niskimi siłami spójności pomiędzy cząstkami aluminium, stykającymi się ze sobą. Z tego względu taki mate-riał kompozytowy jest bardzo kruchy. Uplastycznien[...]

E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW DOI:


  W epoce intensywnego rozwoju technik telekomunikacyjnych oraz Internetu zmianie ulega również model nauczania, zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach. W coraz większym stopniu odchodzi się od modelu tradycyjnego— kontaktowego, gdzie prowadzący był osobą przekazującą wiedzę, na rzecz tzw. nauczania na odległość, a w szczególności jednej z jego odmian — e-learningu. W nowym podejściu do edukacji prowadzący staje się swego rodzaju przewodnikiem studenta na drodze zdobywania przez niego wiedzy. W pracy przedstawiono krótko rozwój nauczania zdalnego oraz prawodawstwo, na którym opiera się możliwość stosowania nauczania na odległość (w tym e-learningu) w Polsce i w Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Omówiono również przykładowe narzędzia, dostępne na platformie Moodle, które ułatwiają kształcenie studentów oraz osiąganie założonych efektów kształcenia. W oparciu o dane literaturowe i doświadczenia własne stwierdzono, że profesjonalne wspomaganie kształcenia stacjonarnego e-learningiem przygotowuje Dr inż. Łukasz Kuczek, dr inż. Marcin Mroczkowski, dr inż. Antoni Woźnicki, dr hab. inż. Wacław Muzykiewicz — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. lukasz.kuczek@agh.edu.pl Rudy Metale R60 2015 nr 12 s. 772÷778 773 przyszłych absolwentów do aktywnej ustawicznej edukacji i aktualizowania swojej wiedzy zawodowej z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi kształcenia na odległość. Słowa kluczowe: narzędzia edukacyjne, e-learning, jakość kształcenia, kształcenie studentów, edukacja ustawiczna E-LEARNING AS A TOOL SUPPORTING EDUCATION OF ENGINEERS In the era of intensive development of telecommunication techniques and Internet, a change of traditional teaching model occurs, which is observed both in schools and at universities. There is a tendency to abandon the traditional contact model, where knowledge is [...]

NUMERYCZNA ANALIZA ZACHOWANIA SIĘ TYLNEGO TRÓJKĄTA RAMY ROWEROWEJ Z AMORTYZATOREM PODDANEGO OBCIĄŻENIU STATYCZNEMU DOI:10.15199/67.2018.7.2


  Badanie działania urządzeń, narzędzi i ich poszczególnych komponentów jest jednym z najważniejszych etapów ich projektowania. Można to uzyskać zarówno poprzez fizyczne eksperymenty z modelami fizycznymi, jak również przy użyciu odpowiedniego oprogramowania i modelu numerycznego. Ta druga metoda pozwala na stosunkowo szybką i tanią analizę każdego elementu i urządzenia jako całości, bez konieczności stosowania uciążliwych metod, takich jak elastooptyka czy wizjoplastyczność. Co więcej, przy zastosowaniu właściwych modeli numerycznych wyniki uzyskane za pomocą badań fizycznych i numerycznych są bardzo zbliżone [8, 11]. Pozwala to m.in. na przewidzenie poziomu sił w procesach oraz naprężeń i odkształceń elementów. Metody numeryczne mają szeroki zakres zastosowań w badaniach technologicznych i przemysłowych. W pracy [5] wykorzystano numeryczne analizy w celu przewidzenia właściwości mechanicznych grafenu. Roy i inni [12] opracowali numeryczną symulację, jako metodę zamienną w stosunku do rzeczywistych prób pomiaru pełnej korozji rur. Ponadto, wykorzystano je do zbadania wpływu różnych parametrów na awarię rur, z dobrą zgodnością z wynikami rzeczywistych testów. Podobne testy zostały przedstawione również w pracy [10], w której autorzy przeprowadzili numeryczne badanie wpływu lokalnej korozji na wytrzymałość elementów pod obciążeniem ściskającym. Z kolei, w pracy [9] wykorzystano metodę elementów skończonych (MES) do określenia deformacji, rozkładów naprężeń i odkształceń w obszarach, w których wystąpiły wady, takie jak pęknięcia. Pokazuje to, że czasochłonne testy na rzeczywistych modelach i ich poszczególnych elementach mogą zostać zastąpione analizami numerycznymi. Ważne jest, aby podczas prowadzenia tego rodzaju JERZY DĄBROWSKI PAWEŁ MARCZAK 6 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 7 analizy wybrać najbardziej odpowiednią metodę obliczania, model opisujący materiał, geometrię i fizyczne cechy procesu. Rowery, jako środek transportu, [...]

AgSnBi consolidated by cyclic extrusion compression

Czytaj za darmo! »

Electrical contact materials are used in a variety of applications, such as electrical switches, contractors, circuit breakers, voltage regulators, arcing tips, switch gears and relays. Contact performance typically regards the three major functions of the switch and their respective set of dependent variables. During contact operation, a low tendency for contact welding and a low erosion rate are required. The toxic nature of lead and the increasing awareness of its adverse effect on environment and health have led to the development of lead-free alloys in recent years. A candidate lead-free electric contact alloys must fulfill some requirements: suitable melting temperature and solidification behavior, good wettability, excellent mechanical properties and very good conductivity, resistance against wear [1÷3]. The Ag-Bi-Sn alloy is a promising lead-free alloy because it is superior to other candidates with respect to melting, wettability and mechanical properties [4, 5]. Internal oxidation of Ag-Sn alloy is important to prepare Ag-SnO2 electrical contact materials [6]. This process of reaction diffusion of Ag-Sn-Cu consists of a few stages. It mainly includes three stages: the first process is the adsorption and decomposition of oxygen at the surface; the second one is oxidizing reaction to form SnO2 particles and oxide band; the third one is diffusion of Cu and CuO formation. Being pollution-free, silver tin oxide (Ag/SnO2) has been used to replace toxic Ag/CdO contact materials in last two decades. In terms of replacing cancerous Ag-CdO, as well as reducing material and process cost, an attempt has been made to synthesize Ag-Sn-Bi tertiary system as a new way of production of materials for the electric contacts [3÷5]. The purpose of this paper is to investigate hardness and microstructure of Ag-Sn-Bi contact material fabricated by powder metallurgy and then consolidation by special Cyclic Extrusion Compression method [7]. [...]

PODATNOŚć DO PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ NA ZIMNO WYCISKANYCH NA GORĄCO STOPÓW Aluminium serii 5xxx DOI:10.15199/67.2017.9.2


  Kształtowane plastycznie stopy aluminium z magnezem, tzw. hydronalia, często stosowane w przemyśle stoczniowym, samochodowym, lotniczym, jak również do celów militarnych, charakteryzują się średnią wytrzymałością oraz wysoką odpornością na korozję i podatnością do spawania, zgrzewania i obróbki mechanicznej [1, 5]. Opanowanie technologii wytwarzania wysoko umocnionych wyrobów ze stopów aluminium serii 5xxx należy do bardzo trudnych przedsięwzięć badawczych, wymagających kompleksowej wiedzy, m.in. na temat odkształcalności tego typu materiałów w różnych procesach kształtowania plastycznego. W zależności od zawartości magnezu w stopie, maksymalne własności wytrzymałościowe po wyciskaniu na gorąco sięgają 300 MPa [2, 4, 7]. Wraz ze wzrostem zawartości Mg, własności wytrzymałościowe rosną, jednak możliwość wyciskania jest mocno ograniczona, ze względu na duży opór plastyczny oraz niską podatność do odkształcenia. Stopy zawierające powyżej 3% Mg określa się mianem trudno odkształcalnych, bowiem w procesie wyciskania na gorąco sprawiają trudności związane m.in. z wysokimi parametrami siłowymi, czy niskimi dopuszczalnymi prędkościami wypływu metalu z matrycy [3, 6]. WALCOWANIE NA ZIMNO PŁASKOWNIKÓW AlMg W badaniach użyto płaskowników o grubości 3,6 mm i szerokości 74 mm, wyciskanych na gorąco ze stopów AlMg o różnym składzie chemicznym. Płaskowniki oznaczone jako A, odznaczały się najniższą zawartością Mg (3,5%); płaskowniki oznaczone jako B, zawartością Mg 4,5%; płaskowniki oznaczone jako C, zawartością Mg 5,5%; a płaskowniki oznaczone jako D, 12 Rudy Metale 2017, R. 62, nr 9 najwyższą zawartością Mg (7,1%). Próby wyciskania płaskowników zrealizowano w warunkach półprzemysłowych w IMN OML w Skawinie. Warunki wyciskania przedstawiono w tablicy 1. Tablica 2 Wyniki walcowania płaskownika A1C Table 2 Results of rolling process of flat section A1C Nr przepustu g1, mm g2, mm g3, mm gśr, mm [...]

 Strona 1