Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ KULECKI"

MIKROSTRUKTURA I WŁASNOŚCI MECHANICZNE SPIEKANYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH CHROMOWYCH I CHROMOWO-MOLIBDENOWYCH


  Celem bada. by.o okre.lenie wp.ywu parametrow wytwarzania, a w szczegolno.ci sk.adu chemicznego mieszanki proszkow, na mikrostruktur. i w.asno.ci mechaniczne spiekanych stali konstrukcyjnych. Proszkami wyj.ciowymi by.y komercyjne, stopowe proszki .elaza produkcji szwedzkich zak.adow Hoganas: Astaloy CrA (1,8 % Cr, 98,2 %Fe), Astaloy CrL (1,5 % Cr, 0,2 % Mo, 98,25 % Fe), Astaloy CrM (3 % Cr, 0,5 % Mo, 96,5 % Fe) oraz proszek grafitu C-UF. Zawarto.. w.gla w mieszance proszkow wynosi.a 0,4 % i 0,8 %. Z mieszanek proszkow, metod. prasowania jednostronnego w sztywnej matrycy pod ci.nieniem 660 MPa, wykonano kszta.tki zgodne z PN-EN ISO 2740, ktore nast.pnie spiekano w temperaturze 1120 ?‹C, w czasie 60 min. Atmosfer. spiekania stanowi.a mieszanina wodoru i azotu w ilo.ci 5%H2-95%N2. Po spiekaniu kszta.tki zosta.y ponownie nagrzane do temperatury 200 ?‹C i wytrzymane w tej temperaturze przez okres 60 min. Na podstawie przeprowadzonych bada. wykazano, .e stale wykonane na bazie proszku stopowego Astaloy CrA, z uwagi na swoje w.asno.ci mechaniczne (Rm = 406 MPa, Rg = 823 MPa, A = 4,3 %), mog. stanowi. alternatyw. dla spiekow wykonanych na bazie proszku stopowego Astaloy CrL (Rm = 431 MPa, Rg = 971 MPa, A = 3,94 %). S.owa kluczowe: stale spiekane, pierwiastki stopowe, w.asno.ci mechaniczne, mikrostruktura spiekanych stali In.. Pawe. Kulecki, dr in.. Maciej Su.owski, dr in.. Marta Ciesielka . AGH Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydzia. In.ynierii Metali i Informatyki Przemys.owej, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszkow, al. Mickiewicza 30, Krakow. Rudy Metale R58 2013 nr 5 267 THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF SINTERED Cr AND Cr-Mo STEELS In this paper the effect of processing variables, especially chemical composition of powder mixture, on the microstructure and mechanical properties of Cr and Cr-Mo PM steels was investigated. Commercial Hoganas pre-alloyed powders . Astaloy CrA, Astaloy CrL and Astaloy CrM . were use[...]

WPŁYW PARAMETRÓW WYTWARZANIA NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE I MIKROSTRUKTURĘ SPIEKANYCH STALI KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH Cr I Mo


  Celem pracy była ocena wpływu parametrów wytwarzania na mikrostrukturę oraz własności mechaniczne spiekanych stali konstrukcyjnych. Badania przeprowadzono na stalach spiekanych, wykonanych na bazie komercyjnych, stopowych proszków żelaza Höganäs: Astaloy CrA (1,8 % Cr, 98,2 % Fe), Astaloy CrL (1,5 % Cr, 0,2 % Mo, 98,25 % Fe), Astaloy CrM (3 % Cr, 0,5 % Mo, 96,5 % Fe) z dodatkiem proszku grafitu C-UF. Zawartość węgla w mieszance proszków wynosiła 0,4 i 0,8 %. Mieszanki proszków prasowano jednostronnie w matrycy pod ciśnieniem 660 MPa, otrzymując kształtki zgodne z PN-EN ISO 2740. Sprasowane kształtki poddano spiekaniu w temperaturze 1120 i 1250 °C w czasie 60 min. Atmosferę spiekania stanowiła mieszanina wodoru i azotu w ilości 5 % H2 - 95 % N2. Po spiekaniu kształtki były odpuszczane w temperaturze 200 °C p rzez o kres 6 0 m in. Przeprowadzone badania własności mechanicznych wykazały, że stale, wykonane na bazie proszku stopowego Astaloy CrA, mogą stanowić alternatywę dla spieków wykonanych na bazie proszku stopowego Astaloy CrL, a ponadto spieki wytworzone w wyższej temperaturze wykazywały lepsze własności mechaniczne. Słowa kluczowe: stale spiekane, pierwiastki stopowe, własności mechaniczne, mikrostruktura THE EFFECT OF PROCESSING PARAMETERS ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND MICROSTRUCTURE OF SINTERED STRUCTURAL STEEL CONTAINS Cr AND Mo The object of the study was to evaluate the effect of production parameters on the microstructure and mechanical properties of Cr and Cr-Mo PM steels. The measurements were performed on sintered steels made from commercial Höganäs prealloyed powders: Astaloy CrA, Astaloy CrL and Astaloy CrM with carbon, which was added in the form of graphite powder grade C-UF. Following the mixing in Turbula mixer for 30 minutes, green compacts were single pressed at 660 MPa according to PN-EN ISO 2740. Sintering was carried out in a laboratory horizontal furnace at 1120 and 1250 °C for 60 minutes, in hydrogen-nitrogen[...]

Spiekane stale Mo-Ni oraz Mo-Ni-Cu wykonane z proszków hybrydowych DOI:10.15199/24.2017.4.6


  W artykule przedstawiono analizę wpływu składu chemicznego na strukturę oraz właściwości spiekanych stali Mo-Ni oraz Mo-Ni-Cu, wytwarzanych na bazie proszków hybrydowych. Prasowanie przeprowadzono w stalowej matrycy pod ciśnieniem 660 MPa, otrzymując kształtki zgodne z normą PN-EN ISO 2740. Spiekanie prowadzono w temperaturze 1250°C, w atmosferze o składzie 95% N2+5% H2 przez 60 minut. Po spiekaniu stale były poddane zabiegowi sinterhardening-u, polegającego na ich hartowaniu bezpośrednio z temperatury spiekania. W tym stanie obróbki badane stale charakteryzowały się strukturą bainityczno- austenityczną. Stal zawierająca miedź charakteryzowała się wyższą wytrzymałością na rozciąganie 722 MPa oraz niższym wydłużeniem 1,66%, w porównaniu do stali Mo-Ni: Rm= 618 MPa, A = 2,67%. Słowa kluczowe: proszki hybrydowe, stale spiekane, sinterhardening, dodatki stopowe.Wstęp. Na właściwości stali wytwarzanych metodą metalurgii proszków bezpośredni wpływ ma skład chemiczny oraz sposób przygotowania proszku żelaza. Można wyróżnić kilka podstawowych rodzajów proszków na osnowie żelaza, zawierających dodatki stopowe, wykorzystywanych w metalurgii proszków [5, 7, 10]: - mieszaniny - bazują na proszkach metali lub żelazostopów. Charakteryzują się dobrą formowalnością oraz zgęszczalnością, są również najczęściej stosowane w przemyśle. Wadą wytwarzania spieków z proszków mieszanych, jest tendencja do segregacji składników. Stale wytwarzane z proszków mieszanych charakteryzują się więc wysoką niejednorodnością struktury oraz niskimi właściwościami mechanicznymi. - stopowe - dodatki stopowe są dodawane do proszku żelaza przed procesem rozpylania ciekłego stopu. Stale wykonane z proszków stopowych cechuje niska niejednorodność mikrostruktury oraz twardości. Jednak umocnienie roztworowe cząstek proszku powoduje pogorszenie jego zgęszczalności i formowalności. - częściowo stopowe - cząstki dodatków stopowych są dyfuzyjnie połączone z cząstkami [...]

Wpływ parametrów wytwarzania na własności mechaniczne i mikrostrukturę spiekanych stali Fe-Mn-C oraz Fe-Mn-Cu-C DOI:10.15199/24.2018.4.5


  Wstęp. Spiekane stale konstrukcyjne wykorzystywane są głównie w przemyśle samochodowym i charakteryzują się wytrzymałością na rozciąganie sięgającą nawet 1000 MPa. W przypadku stali wytwarzanych techniką metalurgii proszków, kluczowym kryterium, decydującym o wytrzymałości materiału jest jego gęstość, mieszcząca się w granicach 6,6 do 7,4 g/cm3 [1, 9, 12]. Spiekane stale konstrukcyjne zawierające mangan cechują się wysokimi własnościami wytrzymałościowymi. Oprócz oczywistych korzyści płynących z poprawy hartowności oraz niskiej ceny manganu, wprowadzanie go jako pierwiastka stopowego w stalach niesie możliwość opracowania tanich, niskostopowych stali, które mogą być wytwarzane za pomocą operacji sinterhardening [13]. W polskiej literaturze branżowej nie istnieje bezpośrednie tłumaczenie sposobu obróbki cieplnej, jaką jest "sinterhardening". Zabieg ten należy rozumieć jako hartowanie bezpośrednio z ������� tem􀁓p���������eratury s􀁓p������������iekania, co 􀁓p���������������owoduje skrócenie czasu wytwarzania elementu. Skuteczność tej obróbki cieplnej zależy od hartowności wytwarzanej stali, jak również od konstrukcji chłodnicy [2, 5]. Wysoka cena oraz rakotwórczy charakter elementarnego proszku niklu powodują konieczność wykorzystywania innych dodatków stopowych. Aktualne badania własności mechanicznych niskostopowych stali spiekanych dowodzą, że obiecującym zamiennikiem niklu jest mangan [1, 4]. Efektem dodania Mn do stali może być pojawienie się w mikrostrukturze obszarów austenitu szczątkowego, przyczyniających się do wzrostu własności plastycznych stali. Dodatek tego pierwiastka wpływa na wzrost hartownoś[...]

 Strona 1