Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AUGUST TURCZYN"

Technologia produkcji węglanu guanidyny o wysokiej czystości

Czytaj za darmo! »

Omówiono metody wydzielania związków żelaza z ługów technologicznych prowadzące do otrzymania węglanu guanidyny o wysokiej czystości. Przedstawiono wyniki badań z zastosowaniem techniki wymiany jonowej oraz metody kompleksowania żelaza z zastosowaniem EDTA. Zaproponowane rozwiązania pozwalają na produkowanie w skali przemysłowej węglanu guanidyny zawierającego nie więcej niż 10 ppm Fe. Guanidyne carbonate was sepd. from mother liquor of melamine prodn. and purified by ion exchange method to remove Fe ions both in lab. under 2-stage static and dynamic conditions and in industrial scale reactor. Com. ion exchange resins were successfully used. The products contained less than 10 ppm Fe. The resins were efficiently regenerated with solns. of EDTA (concn. 25%) and NH4NO3 (concn[...]

Energooszczędna technologia wytwarzania granulowanego superfosfatu pojedynczego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dotychczasowe osiągnięcia w zakresie badań nad superfosfatem pojedynczym, prowadzonych w ramach współpracy Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach z KiZPS "Siarkopol" w Tarnobrzegu. Omówiono zasady procesu beztermicznej granulacji superfosfatu oraz uzyskane rezultaty badań laboratoryjnych i prób przemysłowych. Przedstawiono zalety tego procesu oraz zakres dalszych prac nad modernizacją procesu granulacji. Współpraca INS z KiZPS superfosfatu pojedynczego ,Siarkopol" w zakresie produkcji Współpraca Instytutu Nawozów Sztucznych z KiZPS ,,Siarkopol" w Tarnobrzegu została nawiązana 1980 r. Początkowo dotyczyła ona przede wszystkim prac badawczych prowadzonych w celu wyjaśnienia przyczyn pogorszenia jakości superfosfatu pojedynczego (wytwarzanego wówczas przez Zakład Produkcji Nawozów) oraz wskazania sposobów doraźnego polepszenia jakości tego produktu. Następnie rozpoczęto badania związane z modernizacją technologii wytwarzania superfosfatu pojedynczego, które doprowadziły do opracowania dwóch wersji technologicznych otrzymywania pylistego superfosfatu pojedynczego, zastrzeżonych patentem (pat. p o i 138895 z 1987 r.) W obu wersjach surowcem są uboższe fosforyty oraz stężony kwas siarkowy. Wprowadzony w wyniku tych badań szybkoobrotowy mieszalnik pionowy do rozkładu fosforytu stężonym kwasem siarkowym został również wykorzystany do rozkładu fosforytów rozcieńczonymi kwasami. Badania przemysłowe nad parametrami ruchowymi operacji rozkładu fosforytu w tym mieszalniku oraz nad jego kształtem doprowadziły w 1986 r. do zastosowania tego typu urządzenia we wszystkich ciągach produkcyjnych w KiZPS " Siarkopol" . Opracowany sposób prowadzenia rozkładu fosforytu opatentowano (pat. poi. 144147 z 1987 r.). Szybkoobrotowy mieszalnik pionowy z pogodzeniem zastąp[...]

 Strona 1