Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek HANDKE"

Wyznaczanie stopnia zestrojenia kompensacji ziemnozwarciowej w sieciach SN na podstawie pomiaru drgań własnych obwodu doziemnego


  W krajowych sieciach SN elementem kompensuj.cym doziemne pr.dy pojemno.ciowe jest najcz..ciej d.awik statyczny o zaczepowej regulacji reaktancji indukcyjnej. W sieciach o du.ej liczbie prze..cze. odcinkow linii pojemno.. doziemna ulega zmianom, czego nast.pstwem jest znaczne rozstrojenie kompensacji ziemnozwarciowej sieci, wykraczaj.ce poza wymagane warto.ci. W takich wypadkach wiedza o aktualnym stanie kompensacji (warto.ci wspo.czynnika rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej s) jest s.aba. Trwa.e utrzymanie oczekiwanych warunkow do kompensacji ziemnozwarciowej przy u.yciu d.awikow z regulacj. zaczepow. wymaga cz.stej kontroli stanu zestrojenia i sygnalizowania stanow niepo..danych. Do niedawna podstawow. metod. pozyskiwania informacji o warto.ciach doziemnych pr.dow pojemno.ciowych w sieciach SN polskich spo.ek dystrybucyjnych by.a metoda techniczna, polegaj.ca na pomiarze wykonywanym podczas do.wiadczalnego zwarcia z ziemi.. Uci..liwo.. tej metody jest zwi.zana z konieczno.ci. wy..czenia linii. Ponadto wyst.powanie znacz.cych pr.dow zwarciowych i przepi.. nios.o ze sob. ryzyko uszkodzenia izolacji kabli oraz urz.dze. stacji SN, co czasem powodowa.o zaniechanie pomiarow. Prace nad poszukiwaniem nowych rozwi.za. prowadzone w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Pozna.skiej w pierwszym rz.dzie dotyczy.y sieci SN, pracuj.cej z kompensacj. doziemnych pr.dow pojemno.ciowych [1, 4, 5]. Zaprojektowano i zbudowano urz.dzenia pomiarowe umo.liwiaj.ce ocen. kompensacji ziemnozwarciowej (MSK) lub okre.lenie parametrow ziemnozwarciowych sieci (MPZ . miernik parametrow ziemnozwarciowych) [1.3]. Zalet. uk.adu MPZ jest mo.liwo.. przeprowadzenia pomiarow w czasie normalnej eksploatacji sieci, bez konieczno.ci przeprowadzania zwar. doziemnych. W uk.adzie MPZ sygna.y pomiarowe uzyskuje si. w wyniku w..czenia dodatkowego wymuszenia, wprowadzaj.cego dodatkow. asymetri. napi.. w punkcie neutralnym sieci. Do.wiadczenia nabyte podczas [...]

Algorytmy samoczynnego częstotliwościowego odciążania w świetle obowiązujących rozporządzeń Komisji Europejskiej DOI:10.15199/48.2019.02.02

Czytaj za darmo! »

Niezawodne i stabilne działanie systemu elektroenergetycznego odnosi się zarówno do ciągłości zasilania odbiorców, jak i do jakości energii elektrycznej, którą odbiorcy są zasilani. Jednym z elementów określających jakość energii elektrycznej jest częstotliwość sieciowa. W idealnym przypadku wartość częstotliwości sieciowej w polskim systemie elektroenergetycznym to 50 Hz, należy jednak zwrócić uwagę również na te sytuacje, gdy częstotliwość ta odbiega od swojej wartości znamionowej. W przypadku zaistnienia znaczących różnic między wartością znamionową częstotliwości, a wartością zmierzoną w systemie wykorzystywana jest automatyka samoczynnego częstotliwościowego odłączania (SCO). W przypadku niezbilansowania się mocy zapotrzebowanej i wygenerowanej w systemie elektroenergetycznym, generatory automatycznie zwiększą moc turbin po przez załączenie do sieci rezerw wirujących, jeśli takie występują, do momentu uzyskania częstotliwości znamionowej. Jednak w przypadku, gdy generatory osiągną szczyt swoich możliwości regulacyjnych nastąpi gwałtowny spadek częstotliwości, a zabezpieczenia podczęstotliwościowe mogą nawet wyłączyć generator, w celu uniknięcia jego zniszczenia. W ogólnym przypadku generatory mogą pracować na obrotach niższych niż znamionowe, lecz zmniejsza się wtedy generowana przez nie moc wyjściowa, a co za tym idzie zwiększa się deficyt mocy w systemie. Potrzeby własne elektrowni wymagają natomiast do poprawnej pracy częstotliwości większych niż 47,5 Hz. Dla częstotliwości 46 Hz mówi się o pracy krytycznej, kiedy następuje efekt kaskadowego odłączania silników asynchronicznych potrzeb własnych. Ze względu na ograniczenia konstrukcyjne stosowanych w systemie urządzeń, należy zabezpieczyć system przed gwałtowanym spadkiem częstotliwości poniżej wartości znamionowej. W takich sytuacjach niezbędna jest automatyka pozwalająca na odłączanie nadmiarowych mocy zapotrzebowanych. Automatykę SCO definiować można jako skoo[...]

 Strona 1