Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARTA MILER"

Struktura i właściwości stopu CoCrMo spiekanego metodą SPS DOI:10.15199/24.2015.9.11


  W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz analizy struktury spieków z proszku stopu CoCrMo (ASTM 75) wy- tworzonych metodą iskrowego spiekania plazmowego. Spiekanie realizowano w temperaturze 1050ºC z szybkością nagrzewania 100°C/min, przy ciśnieniu prasowania wynoszącym 100 MPa. Czas spiekania wynosił odpowiednio 5, 10 i 15 minut. Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano wpływ czasu spiekania na właściwości mechaniczne spieków. Największą twardością (381 HV0.5) oraz wytrzymałością na rozciąganie (1280 MPa) i na ściskanie (1847 MPa) odznaczają się próbki spiekane w czasie 5 minut. The paper presents results of strength and structural tests of sintered samples made of CoCrMo powder alloy (ASTM F75) and received by spark plasma sintering. The sintering process was carried out at a temperature of 1050ºC, using a heating rate of 100°C/min under compaction pressure of 100 MPa. Samples were sintered at different times - 5, 10 and 15 minutes. On the basis of research results was rated the impact of sintering time on the mechanical properties of obtained sintered samples. The samples sintered in time 5 minutes had the highest hardness (381 HV0.5), tensile strength (1280 MPa) and compressive strength (1847 MPa). Słowa kluczowe: CoCrMo, metalurgia proszków, iskrowe spiekanie plazmowe, właściwości mechaniczne Key words: CoCrMo, powder metallurgy, spark plasma sintering, mechanical properties.Wprowadzenie. Ze względu na biokompatybilność, odporność na zużycie przez tarcie, odporność korozyjną, a także korzystne właściwości mechaniczne, stopy Co są powszechnie stosowane w medycynie m. in. na endoprotezy, stenty, czy implanty stomatologiczne [1÷3]. Od wielu lat prowadzone są liczne prace badawcze mające na celu poprawę właściwości stopów Co, m.in. poprzez doskonalenie obecnie stosowanych technik ich wytwarzania, do których zalicza się odlewanie (precyzyjne, odśrodkowe oraz próżniowo-ciśnieniowe), kucie, a także cor[...]

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK HYDROKSYAPATYTOWYCH MODYFIKOWANYCH NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA DOI:10.15 199/67.2015.7.2


  Głównym celem badań było określenie ilości uwalnianych jonów srebra z powłok hydroksyapatytowych modyfikowanych nanocząstkami srebra. Próbki do badań uzyskano poprzez modyfikację powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V, polegającą na natryskiwaniu plazmowym hydroksyapatytu i następnie osadzaniu nanocząstek srebra z zawiesiny. Nanocząstki srebra ze względu na swoje silne właściwości bakteriobójcze są jednym z najbardziej obiecujących nanomateriałów w medycynie. Dzięki zastosowaniu nanocząstek srebra możliwe jest osiągnięcie wysokiego działania przeciwdrobnoustrojowego przy jednoczesnym zastosowaniu niskich stężeń srebra. Z uwagi na aktywne oddziaływanie nanocząstek srebra na ludzki organizm podjęto działania mające na celu wyznaczenie ilości uwalnianych jonów z powierzchni, a także określenie przewodnictwa jonowego. Ponadto modyfikowane powłoki hydroksyapatytowe poddano badaniom zwilżalności powierzchni oraz odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: stop tytanu Ti6Al4V, hydroksyapatyt, nanocząstki srebra, uwalnianie jonów, zwilżalność PROPERTIES OF HYDROXYAPATITE COATINGS MODIFIED WITH SILVER NANOPARTICLES The main purpose of this study was to investigate the kinetics of silver ions release process from hydroxyapatite coating modified with silver nanoparticles. Test samples were obtained by modification of surface of the Ti6Al4V titanium alloy, such modification based on plasma spraying of hydroxyapatite and then deposition of silver nanoparticles from the suspension. Silver nanoparticles because of their strong antibacterial properties are one of the most promising nanomaterials in medicine. Thanks to the use of silver nanoparticles, it is possible to achieve a high antimicrobial activity at a low silver concentration. Due to active interaction of silver nanoparticles on the human body a study to designate the amount of ions released from the surface, as well as the determination of ionic conductivity was carried out. Furthermore, the surface wetta[...]

 Strona 1