Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Kowalczyk"

Wpływ dodatków stopowych na profil stężenia węgla w wybranych gatunkach stali niskostopowych nawęglanych próżniowo DOI:10.15199/28.2015.6.18


  The influence of alloy elements on the carbon concentration profile in selected low-alloy steels subjected to vacuum carburizing The additives occur at case-hardening steels influence on kinetics of the carburizing process. Reports in the lecture based on the results of research carried out in a conventional gas carburizing, where the carbon potential of carburizing atmosphere is usually less than 1%. At the low pressure carburizing (vacuum carburizing) the carbon potential of carburizing atmosphere is much higher (exceeding the solubility of carbon in austenite phase). To fully exploit the potential is used two step process contained saturation and annealing stage. In the saturation phase the carburizing atmosphere is dispensed into the furnace chamber and the annealing stage without the addition of the treating atmosphere is called diffusion phase. During saturation occurs solutioning the surface of the steel with carbon and recreation of carbides, while the diffusion phase dissolution of carbides. In both phases of the process takes place at the same time diffusive transport of carbon from the surface to the core of steel. As can be seen vacuum carburizing process is more complex than traditional gas carburizing. Participation in the course of the various phases of this process has the additives occur in the carburizing steel. It follows that the merits carried out in this article studies. The article presents the influence of alloy elements in low alloy steels designed for carburizing, for the constitution of carbon concentration profile during low pressure carburizing, the formation and dissolution of carbides. The paper also shows the effect of additives on the amount of carbon introduced during the process, the carbon activity in austenite, and the diffusion coefficient. Key words: vacuum carburizing, case-carburizing steels, carbon concentration profile, alloy elements, kinetics of the low-pressure carburizing. Dodatki stopowe obecne w[...]

Nowe dodatki paszowe na bazie lucerny i nawłoci wzbogacone w mikroelementy metodą biosorpcji DOI:10.15199/62.2018.12.26


  W intensywnej hodowli zwierzęcej ważne jest dostarczenie paszy mającej skład dostosowany do aktualnego zapotrzebowania ze strony zwierząt gospodarskich1). Ważnymi składnikami niezbędnymi do prawidłowego przyrostu masy zwierząt oraz ich prawidłowego metabolizmu są białka, substancje energetyczne oraz mikroelementy. Jony Cu2+ odpowiadają za budowę i aktywację wielu enzymów2, 3), uczestniczą w oddychaniu mitochondrialnym4) i syntezie białek, np. melatoniny czy kreatyniny5). Spośród wielu funkcji, jakie pełnią jony Zn2+ w organizmach żywych można wymienić budowę struktur i aktywację enzymów6), regulację pracy trzustki7) czy udział w przewodzeniu sygnałów nerwowych w neuronach8). Obecność jonów Mn2+ jest potrzebna do prawidłowego rozwoju mózgu9) oraz ma wpływ na homeostazę tarczycy10). Mikroelementy są pobierane przez rośliny z gleby, a ich ilość silnie zależy od gatunku, rodzaju gleby, techniki oraz jakości nawożenia i warunków środowiskowych panujących podczas wegetacji rośliny. Ilość zawartych substancji odżywczych w paszy pochodzenia roślinnego często nie pokrywa dziennego zapotrzebowania na nie ze strony zwierząt hodowlanych. Dlatego stosuje się wzbogacanie pasz w dodatki mineralne zawierające odpowiednie dawki niezbędnych pierwiastków odżywczych. Klasyczne (mineralne) dodatki paszowe cechują się zmienną przyswajalnością mikroelementów przez zwierzęta. Badania nad przyswajalnością mikroelementów z różnych preparatów nie są jednak dobrze udokumentowane w literaturze11). Obiecującym trendem jest wiązanie jonów mikroelementów do biomasy, co pozwala na ich lepszą przyswajalność oraz ogranicza skutki ewentualnego efektu toksycznego. Tak przygotowany dodatek paszowy charakteryzuje się lepszą bioprzyswajalnością. Lucerna siewna (Medicago sativa) jest rośliną strączkową powszechnie stosowaną w wielu krajach jako pasza lub dodatek do pasz12). Próby zwiększenia wartości odżywczej tej rośliny odbywały się głównie z wykorzystaniem techni[...]

 Strona 1