Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"FELIKS STACHOWICZ"

UMOCNIENIE ODKSZTAŁCENIOWE MATERIAŁU W PRÓBACH JEDNO- ORAZ DWUOSIOWEGO ROZCIĄGANIA BLACH

Czytaj za darmo! »

Przebiegi zależności naprężenie-odkształcenie blach stalowych, aluminiowych oraz mosiężnych zostały wyznaczone w pró-bach jednoosiowego rozciągania oraz dwuosiowego równomiernego rozciągania (wybrzuszanie hydrauliczne). Przeprowa-dzona została analiza rozkładu grubości blachy w różnych punktach czaszy uformowanej podczas wybrzuszania hydrau-licznego. Zarówno wartość średnia wykładnika krzywej umoc[...]

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI PO PROCESACH PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ METALI

Czytaj za darmo! »

Struktura geometryczna powierzchni (SGP) wyrobów wytwarzanych w procesach przeróbki plastycznej metali zależy od szeregu czynników, głównie od topografii powierzchni narzędzi kształtujących, jak również od struktury wewnętrznej materiału. Procesy zachodzące wewnątrz bryły materiału podczas plastycznego kształtowania w istotny sposób wpływają na topografię powierzchni wyrobów. Na obraz SGP ma wpływ struktura wewnętrzna materiału, szczególnie w warstwie wierzchniej. Słowa kluczowe: topografia powierzchni, chropowatość, struktura wewnętrzna, wielkość ziaren SURFACE GEOMETRICAL STRUCTURE AFTER PLASTIC FORMING OF METALS Surface geometrical structure (SGS) of parts made in metal forming processes depend on a number of parameters, mainly on surface topography of forming die, as well as material microstructure. Processes which take place inside material block during plastic forming visibly affected surface topography of products. The sight of SGS depends on internal structure of material, especially in outer layer. Keywords: surface topography, roughness, internal structure, grain size Wprowadzenie Powierzchnie kształtowane za pomocą różnych technik wytwarzania na ogół dzielą się na powierzchnie nieobrobione i obrobione. W praktyce powierzchnie nieobrabiane stanowią niewielki procent powierzchni użytkowych. Należą do nich powierzchnie ukształtowane w sposób "swobodny", tzn. powstające bez styku z jakąkolwiek przeciwpowierzchnią stałą. Tego rodzaju powierzchnie mogą tworzyć się, przykładowo, w procesach swobodnej krystalizacji (powierzchnie boczne kryształów), swobodnego krzepnięcia metali (nie mające żadnego zastosowania użytkowego), plastycznego kształtowania (powierzchnie nie stykające się z narzędziem) oraz swobodnej polimeryzacji (np. w procesie stereolitografii w odniesieniu do modeli Rapid Prototyping). W procesach obróbki (przeróbki) plastycznej struktura geometryczna powierzchni wyrobów może kształtować się swobodnie lub jest od[...]

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH DO WYZNACZANIA PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PROCESU GIĘCIA RUR O PRZEKROJU KOŁOWYM

Czytaj za darmo! »

Sprężynowanie jest istotnym zjawiskiem towarzyszącym procesowi gięcia. Wpływa ono na końcowy kształt giętych elementów, a wielkość powrotnych odkształceń sprężystych jest trudna do oszacowania w przypadku znacznej deformacji przekroju poprzecznego giętych elementów. W artykule dokonano analizy podstawowych parametrów gięcia rur o przekroju kołowym — momentu gnącego i współczynnika sprężyn[...]

Odkształcalność graniczna blachy ze stopu żarowytrzymałego AMS 5599


  Przy ocenie odkształcalności blach najczęściej korzysta się z wyznaczania wartości wykładnika krzywej umocnienia odkształceniowego oraz współczynnika anizotropii właściwości plastycznych. Badania eksperymentalne blach z różnych materiałów wykazały zasadnicze różnice ich odkształcalności, określane jako "typu mosiądz" oraz "typu stal", przejawiające się brakiem lub wyraźną zależnością poziomu odkształceń granicznych od stanu odkształcenia. W pracy zawarte są wyniki badania właściwości mechanicznych w próbie jednoosiowego rozciągania oraz krzywych odkształcalności granicznej (KOG) w teście wg Marciniaka z płaskim stemplem, dla blachy ze stopu AMS 5599. Przepro- wadzono obliczenia przebiegu krzywej odkształcalności granicznej przy pomocy różnych metod - wyniki obliczeń porównano z wynikami eksperymentu. The formability of sheet metal has frequently been expressed by the value of strain hardening exponent and plastic anisotropy ratio. However experimental studies of formability of various materials have revealed basic differences in behaviour, such as the “brass-type" and the “steel- type", exhibiting respectively, zero and positive dependence of forming limit on the strain ratio. In this study mechanical properties and the Forming Limit Diagram of the AMS 5599 sheet metal was determined using uniaxial tensile test and Mar ciniak’s flat bottomed punch test respectively. Different methods were used for the FLD calculation - results of these calculations were compared with experi mental results. Słowa kluczowe: odkształcalność graniczna, umocnienie odkształceniowe, anizotropia plastyczna Key word: forming limit, strain hardening, plastic anisotropy.1. Wprowadzenie. W technologicznych procesach plastycznego kształtowania blach mamy do czynienia z różnymi stanami odkształcenia w poszczególnych obszarach wytłoczek, co niejednokrotnie sprawia trud- ności przy ocenie zdolności materiału do przejmowa- nia zadawanych odkształceń bez [...]

Modelowanie numeryczne zjawiska sprężynowania blach stalowych nierdzewnych za pomocą programu DynaForm DOI:10.15199/24.2016.8.9


  Numerical modeling of springback phenomenon of stainless steel sheets using DynaForm program Celem artykułu jest numeryczne przewidywanie sprężynowania blach stalowych nierdzewnych. Badania eksperymentalne procesu gięcia zrealizowano za pomocą stempla walcowego, który pozwalał na pomiar wartości sprężynowania blachy AMS 5604. Symulacje numeryczne metodą elementów skończonych przeprowadzono za pomocą programu DynaForm. Symulacje przeprowadzono dla warunków temperatury otoczenia (20°C) i temperatury podwyższonej do 500°C. Wyniki badań numerycznych zostały porównane z wynikami eksperymentów. Wartość współczynnika sprężynowania blach ulega zmniejszeniu ze wzrostem wartości kąta gięcia. Ponadto, podczas procesu gięcia w analizowanych wartościach temperatury zaobserwowano nieliniową zmianę wartości grubości blachy wzdłuż szerokości próbki. The aim of this paper is numerical prediction of springback of stainless steel sheets. The experimental tests of bending process were carried out using cylindrical bending tests which allows to measure the value of AMS5604 steel sheet springback. The numerical simulations by finite element method of the cylindrical bending tests were conducted using DynaForm program. The simulations were conducted at the ambient room temperature (20°C) and at temperature of 500°C. The numerical results were compared with the experimental ones. The results indicated that the value of springback coefficient of the sheet decreases with the increasing of bending radius. Furthermore, during the bending process at analyzed temperatures the non-linear variation in sheet thickness on the width of the specimen is observed. Słowa kluczowe: gięcie, metoda elementów skończonych, sprężynowanie, stal nierdzewna Key words: bending, finite element method, springback, stainless steel Próba określenia właściwych parametrów procesu kształtowania elementów z wykorzystaniem procesu gięcia z uwzględnienie[...]

 Strona 1