Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan KRNAĆ"

Wpływ zmiany geometrii ciągadła w ostatnim ciągu na naprężenia własne w drutach przeznaczonych na igły DOI:10.15199/24.2017.1.1


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany geometrii ciągadła w ostatnim ciągu na wzdłużne naprężenia własne po ciągnieniu w drutach przeznaczonych na igły. Stwierdzono, że zmiana pochylenia części kalibrującej φ ciągadła, jej długości Lk i kąta ciągnienia α umożliwia istotne obniżenie naprężeń własnych w warstwie wierzchniej drutów.Wprowadzenie. Do podstawowych parametrów procesu ciągnienia mających istotny wpływ na własności drutów po procesie ciągnienia zalicza się między innymi rozkład gniotów pojedynczych i wartość gniotu całkowitego, warunki tarcia, prędkość ciągnienia oraz kształt i geometrie ciągadła [1, 2]. Proces ciągnienia kojarzony jest zawsze z wysokimi wartościami naprężeń, które przy wysokich obciążeniach kontaktowych mogą spowodować plastyczną deformację, nie tylko materiału odkształcanego, ale także warstwy wierzchniej oczka narzędzia. W drutach stalowych po procesie ciągnienia powstają naprężenia własne, które wywierają negatywny wpływ na własności drutów wysokowęglowych [3, 7]. Naprężenia powstałe w warstwie wierzchniej wywołane m.in. przez nagrzewanie lub nadmierne naprężenia resztkowe w powierzchni mogą spowodować wyginanie i odchyłki kształtu, co jest niepowołanym zjawiskiem w produkcji drutów przeznaczonych na igły [6]. Metodyka badawcza. W oparciu o badania eksperymentalne w pracy określono wpływ geometrii ciągadła na rozkład naprężeń własnych w drutach ze stali C62D. Badania wpływu geometrii ciągadła na naprężenia własne zrealizowano, stosując metody mechaniczne, tj. metodę wzdłużnego szlifowania drutu, zwaną metodą Sacha- Linicusa, oraz metodę wzdłużnego rozcinania drutu Schopera-Peitera. Metoda Sach[...]

Wpływ geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysokowęglowej


  W pracy określono wpływ geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysoko węglowej. Do badań zastosowano 4 typy ciągadeł stożkowych różniących się kształtem strefy zgniatającej i kalibrującej. Dla drutów finalnych o średnicy 1,98 mm prze- prowadzono badania wytrzymałości zmęczeniowej oraz badania chropowatości powierzchni. Zastosowanie w procesie ciągnienia ciągadeł o zmodyfikowanej geometrii przyczyniło się do poprawy wytrzymałości zmęczeniowej oraz zmniejszania chropowatości powierzchni w drutach ze stali wysokowęglowej. In the work the influence of geometry of die on fatigue strength of the high carbon steel wires has been established. For investigation 4 type of conical dies with different shape of approach zone and bearing part of die were used. For f 1.98 mm final wires temporary fatigue strength and wire roughness was determined. The application in the drawing process of the modified conical die causes increase of fatigue strength of drawn wires and the decrease of the surfice roughness of high carbon steel wires. Słowa kluczowe: wytrzymałość zmęczeniowa, druty wysokowęglowe, geometria ciągadła Key words: fatigue strength, high carbon wires, die geometry.Wprowadzenie. Ciągły postęp techniczny stawia przed konstruktorem, technologiem i użytkownikiem zadanie zapewnienia coraz wyższych własności użyt- kowych i eksploatacyjnych drutów [1]. Jedną z podsta- wowych własności drutów decydujących o ich przydat- ności jest wytrzymałość zmęczeniowa, która zależy od stanu warstwy wierzchniej drutu. Ważną rolę w kształ- towaniu własności mechaniczno-technologicznych i wytrzymałości zmęczeniowej drutów wysokowęglo- wych odgrywa technologia ciągnienia, a w szczegól- ności kształt strefy zgniatającej i kalibrującej ciągadła [2÷5]. Dlatego też, w pracy określono wpływ części zgnia[...]

 Strona 1