Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW WARCHOŁ"

Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych przekładni falowych DOI:10.15199/148.2017.2.6


  W publikacji przedstawiono historię powstania, budowę i zasadę działania przekładni falowych. Omówiono warianty konstrukcyjne, a także przedstawiono rozwiązanie hybrydowe, łączące cechy konstrukcyjne przekładni falowej i planetarnej. Konstrukcja przekładni jest ciągle rozwijana i wzbogacana o nowe warianty. Przykładem może być przekładnia hermetyczna, w której dzięki specjalnej konstrukcji koła podatnego i obudowy gwarantującej szczelność, przekładnie mogą być stosowane w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym. Słowa kluczowe: przekładnia falowa, koło podatne, koło sztywne, generator, konstrukcja.Przekładnia falowa w literaturze nazywana jest również harmoniczną. Została opatentowana w USA przez C.W. Mussera w 1959 r., a jej prezentacja odbyła się rok później w Nowym Jorku [1]. Jednym z pierwszych zastosowań było wykorzystanie jej w układzie napędowym łazika księżycowego w misji Apollo 15 w 1971 r. Przekładnia przenosiła moc Nwe = 0,25 KM i miała przełożenie i = 80, prędkość na wałku wejściowym wynosiła nwe = 10 000 obr./min. Obecnie przekładnie tego typu znajdują zastosowanie w napędach: manipulatorów, łazików kosmicznych, maszyn medycznych oraz w układach automatycznej regulacji. W przekładni falowej można wyróżnić trzy podstawowe części: koło sztywne, podatne i generator (rys. 1), a koło podatne jest odkształcane sprężyście przez generator. Po odkształceniu przyjmuje kształt zbliżony do elipsy. Obrót generatora osadzonego na wale wejściowym powoduje przemieszczanie się wywołanych fal odkształceń po obwodzie koła podatnego, a tym samym wchodzenie i wychodzenie z zazębienia kolejnych par zębów. W zależności od konstrukcji przekładni od 30 do 50% par zębów jest jednocześnie w przyporze. Wał wyjściowy może być połączony z kołem podatnym lub kołem sztywnym w zależności od tego, które z kół jest unieruchomione. Przełożenie (i = 30- 350) zależy od liczby zębów koła podatnego z1 i sztywnego [...]

Trajektoria przemieszczeń zęba koła podatnego falowej przekładni z eliptycznym generatorem krzywkowym DOI:10.15199/148.2017.11.7


  Podział, budowę, parametry związane z pracą przekładni falowych przedstawiono w publikacjach [1÷4]. Istotny wpływ na prawidłową pracę tego rodzaju przekładni ma generator. W niniejszej pracy przedstawiono wpływ maksymalnego odkształcenia promieniowego w0 koła podatnego (rys. 1) na geometrię zazębienia wieńców w falowej przekładni z generatorem w postaci krzywki eliptycznej. Do analizy przyjęto przekładnię dwufalową, której parametry przedstawiono w tab. I. Badania przeprowadzono dla przekładni nieobciążonej. Geometria wieńców zębatych kół podatnego i sztywnego Parametry geometryczne wieńca podatnego (rys. 2a) obliczono z następujących zależności [1]: - średnica okręgu podziałowego: d1 = m · z1 (1) współczynnik korekcji koła (w obliczeniach wstępnych): x1 = 3 ÷ 4 TABELA I. Założone parametry analizowanej przekładni falowej Parametr Oznaczenie Wartość Moduł, mm m 0,4 Liczba zębów koła podatnego z1 200 Liczba zębów koła sztywnego z2 202 Przełożenie przy zablokowanym kole sztywnym iS 100 Przełożenie przy zablokowanym kole podatnym iP 101 Nominalny kąt zarysu, ° an 20 Rodzaj zarysu - ewolwentowy Rys. 1. Budowa i zasada działania przekładni falowej z eliptycznym generatorem krzywkowym 36 KONSTRUKCJE rok wyd. LXXVI - zeszyt 11/2017 Współczynnik korekcji w obliczeniach sprawdzających wyznacza się ze wzoru:       = - 1 cos cos 2 1 1 1 śr x z n α α (2) gdzie: αśr - średni kąt zarysu na czynnej wysokości zęba, - grubość tulei podatnej pod uzębieniem: h1 = (0,005 ÷ 0,015)D (3) gdzie: D - średnica zewnętrzna łożyska podatnego, - wysokość zęba koła podatnego: hC1 = (1,5 ÷ 2)m (4) - średnica okręgu głów: da1 = df1 + 2hC1 (5) - średnica okręgu stóp: df1 = D + 2h1 (6) - szerokość zęba na dowolnej średnicy dy1:          ⋅ = = -  &#[...]

Metoda wyznaczania prędkości punktów charakterystycznych zęba koła podatnego przekładni falowej DOI:10.15199/148.2019.9.5


  Przekładnie falowe ze względu na wiele zalet znajdują zastosowanie w budowie różnego rodzaju urządzeń stosowanych m.in.: w medycynie, poligrafii, robotyce, łazikach marsjańskich. Do głównych zalet tego rodzaju przekładni można zaliczyć zwartą budowę oraz możliwość uzyskiwania dużych przełożeń przy małych wymiarach przekładni. Przekładnia falowa zbudowana jest z trzech głównych zespołów: koła sztywnego, koła podatnego, generatora. Na rys. 1 pokazano budowę przekładni falowej z generatorem krzywkowym. Więcej informacji dotyczących przekładni falowych przedstawiono w pracach [1 - 4]. Ruch w przekładni z zablokowanym kołem sztywnym przekazywany jest z wału wejściowego, połączonego z zespołem generatora, na wał wyjściowy, połączony kołem podatnym lub sprzęgłem podatnym. Obrót generatora powoduje powstawanie fali lub fal odkształcenia sprężystego przemieszczającego się po obwodzie koła podatnego. Wynikiem jest wchodzenie i wychodzenie z zazębienia kolejnych par zębów. Po wykonaniu jednego pełnego obrotu ząb koła podatnego przemieści się o zf zębów w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu wału wejściowego (rys. 1). Wielkość zf zwana jest liczbą fal. Jest S treszczenie W artykule przedstawiono metodę wyznaczania prędkości punktów znajdujących się na głowie i stopie zęba koła podatnego przekładni falowej. Obliczenia przeprowadzono w funkcji kąta obrotu generatora, przyjmując różne wartości prędkości obrotowych wału wejściowego przekładni falowej z zablokowanym kołem sztywnym. Otrzymane wyniki posłużą w kolejnym etapie badań do określenia prędkości w chwilowych punktach styku znajdujących się na linii przyporu oraz zbudowania charakterystyk kinematycznych tego rodzaju przekł[...]

Wybrane wyniki badań urządzeń i podzespołów liniowego akceleratora elektronów LAE 10/15

Czytaj za darmo! »

W pracy prezentowane są wyniki badań zastępczego modulatora z niepełnym rozładowaniem zespołu kondensatorów (obciążeniem, zamiast klistronu i transformatora impulsowego, był układ rezystorów). Eksperymenty wykonywano dla dwóch konfiguracji modulatora. Testowano przydatność poszczególnych elementów i podzespołów w różnych wykonaniach. Wyniki badań stanowiły podstawę do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w docelowym modulatorze klistronu TH 2158 [1-3]. Opis eksperymentu Uproszczony schemat modulatora zastępczego przedstawiono na rys. 1 razem z układem pomiarowym. Zastępczy modulator wyposażono dodatkowego w pierwszej fazie eksperymentu w zespół złożony z przełącznika typu HTS 61-160 FI i rezystorów o łącznej rezystancji 2,5 Ω. Zespół ten dołączono równolegle do obciążenia[...]

 Strona 1