Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Wichliński"

Odsiarczanie spalin przy użyciu sorbentów wapniowych modyfikowanych aktywnymi solami metali DOI:10.15199/62.2019.8.12


  Polska jako członek UE musi przestrzegać prawa obowiązującego w krajach członkowskich. Wdrożenie dyrektywy1) wpłynęło na konieczność zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Kolejna dyrektywa2) wprowadza nowe restrykcyjne standardy emisji SO2, NOx i pyłów, ze szczególnym naciskiem na źródła opalane węglem3). Dane zamieszczone w tabeli 1, opracowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami4), przedstawiające wielkość emisji zanieczyszczeń w latach 2012 i 2020, wskazują, że emisje ulegną obniżeniu. Wprowadzenie nowych uregulowań prawnych powinno spowodować dalsze, znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych, szczególnie w przypadku związków siarki prowadzi się poprzez wiązanie ich za pomocą sorbentów wapniowych. W zależności od pochodzenia, sorbenty wykorzystywane do odsiarczania spalin różnią się reaktywnością czyli skutecznością wiązania SO2 5). Metody poprawy działania sorbentów czyli ich reaktywności polegają na poprawie jakości naturalnych sorbentów oraz powtórnej eksploatacji stałych produktów spalania (tabela 2). Znanych jest też wiele metod poprawy stopnia wykorzystania sorbentów, w których przed powtórnym wprowadzeniem do komory paleniskowej kotła popioły lotne i denne są odpowiednio przygotowane oraz kondycjonowane. Metody te, nazywane metodami reaktywacji Shredded (grain size 125-250 μm) Ca sorbents unmodified or modified sep. with Na or Li compds. with the content of each additive in the range of 0.5-1.5% by mass were used for desulfurization of N2 contg. SO2 (1870 ppm) and O2 (3%). Reactivities of the tested sorbents were detd. The addn. of Na2CO3 in quantities of 1% and 0.5% to the sorbent resulted in a decrease of the reactivity coeff. by 14.3% and 15.3%, resp. The sorbents modified with the Li compds. were more reactive. Opisano możliwości prostego i efektywnego modyfikowania sorbentów wapniowych sto[...]

 Strona 1