Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Górska"

Optymalizacja źródła azotu w podłożu hodowlanym z odpadowym glicerolem do otrzymywania dihydroksyacetonu DOI:10.15199/62.2019.8.20


  Dihydroksyaceton (1,3-dihydroksy-2-propanon) znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle kosmetycznym jest stosowany jako aktywny składnik kremów samoopalających1-8). W medycynie stanowi komponent biomateriałów tamujących krwotoki9, 10), jest używany do leczenia bielactwa skóry2, 8, 11-14), wspomaga fotochemioterapeutyczne metody leczenia łuszczycy15) oraz wykazuje działanie antagonistyczne przy zatruciu cyjankami16, 17). Rośnie też zainteresowanie jego zastosowaniem w produkcji żywności, w której jest stosowany jako substancja słodząca i suplement diety, zwykle w połączeniu z pirogronianem wapnia, sodu lub potasu18-21). Obecnie na skalę przemysłową dihydroksyaceton (DHA) jest wytwarzany metodą biologiczną poprzez biokonwersję glicerolu prowadzoną przez bakterie Gluconobacter oxydans ATCC62122). Szerokie zastosowanie DHA w różnych gałęziach przemysłu powoduje, że zapotrzebowanie na ten produkt stale rośnie, dlatego zasadne jest poszu98/ 8(2019) 1307 Table 1. Characteristics of waste glycerol, % by mass Tabela 1. Charakterystyka odpadowego glicerolu, % mas. Właściwość Partia I Metoda badań Zawartość glicerolu 84,5 Ph. Eur. 6th Edit. 2008 Zawartość metanolu 0,01 PN-EN 14110:2004 M O. N. G. 1,56 SB-LAB-MC03 Zawartość popiołu jako NaCl 6,74 AOCS Ea 2-38 Zawartość wody 7,2 SB-LAB-BZ06 kiwanie takich metod jego otrzymywania, które będą gwarantować maksymalizację stężenia produktu i minimalizację kosztów produkcji. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się wykorzystaniu w procesach biotechnologicznych produktów ubocznych i odpadowych, szczególnie glicerolu23-61), którego duże ilości jako produktu ubocznego powstają w wyniku szybkiego rozwoju produkcji biopaliw62, 63). Należy poszukiwać nowych zastosowań glicerolu, które zmniejszą koszty związane z jego utylizacją. Opracowanie metody otrzymywania DHA przez biokonwersję z użyciem podłoży hodowlanych zawierających odpadowy glicerol umożliwi lepsze zagospodarowani[...]

Wstępne wyniki badań ścieków deszczowych w jednym z kanałów w Kielcach

Czytaj za darmo! »

Wody opadowe zawierają składniki zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, a spływając po powierzchni terenu zmywają też zanieczyszczenia gromadzące się na niej i stają się ściekami. Stężenia i ładunki zanieczyszczeń tych ścieków zmieniają się wraz z porami roku i charakterystykami opadów. Zależą też od zabudowy i sposobu użytkowania powierzchni zlewni kanału, długości dróg spływania wody po powierzchniach o różnym charakterze i ich udziału w ogólnej powierzchni zlewni. Ta różnorodność czynników kształtujących ilości i właściwości ścieków sprawia, że prognozowanie stężeń i ładunków zanieczyszczeń ścieków deszczowych na etapie projektowania zrzutów i oczyszczalni jest trudne. Tylko nagromadzenie dużych ilości wyników badań, obserwacji i analiz prowadzonych w zlewniach o różnym charakterze umożliwi trafniejsze oszacowanie ilości, stężeń i ładunków zanieczyszczeń. Badania są jednak bardzo złożone i kosztowne. Wymagają bowiem rozpoznania zarówno ścieków i zlewni kanału deszczowego jak też charakterystyk deszczów. Pełnej informacji o wielkości i zmienności charakterystyk deszczów i ścieków w czasie dostarczają tylko urządzenia pomiarowe działające samoczynnie. Celem artykułu jest przedstawienie wyników wstępnych badań ścieków deszczowych ze zlewni jednego z kolektorów systemu kanalizacji deszczowej w Kielcach. Ogólne informacje i charakterystyka badanego obiektu Omawiany kanał burzowy o symbolu Si9 i związana z nim podczyszczalnia ścieków deszczowych stanowią jeden z wielu podobnych obiektów tworzących sieć kanalizacji deszczowej Kielc. Głównymi odbiornikami wód deszczowych z obszaru Kielc są rzeki Sufraganiec i Silnica. Odbiornikiem ścieków z badanego kanału jest Silnica. Liczne kolektory doprowadzające do niej wody deszczowe w krótkim i prawie jednakowym czasie powodują gwałtowane, lecz krótkotrwałe przybory rzeki [3]. Kanał Si9 odbiera wody deszczowe i roztopowe z części miasta leżącej w lewostronnej zlewni Silnicy (rys. 1). P[...]

 Strona 1