Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF WRZYSZCZ"

Właściwości polidyspersyjnych nośników glinowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Na podstawie planowanego eksperymentu opisano równaniami regresji wpływ parametrów syntezy na właściwości teksturalne i wytrzymałościowe nośników glinowych Optymalizacja przemysłowych procesów katalitycznych wymaga właściwego doboru struktury kapilarnej stosowanego katalizatora. Problem ten jest przedmiotem teoretycznych badań inżynierii chemicznej. Praktyczne wykorzystanie tych rozwiązań wymaga szczegółowej znajomości sposobu otrzymywania określonego typu katalizatorów. W pracy1* przedstawiono sposób wytwarzania nośników o zróżnicowanej strukturze porowatej. Polega on na zmieszaniu części uprzednio rozdrobnionego, kalcynowanego wodorotlenku glinowego (ziarno A120 3) z pozostałą częścią Al(OH)3, peptyzowaną kwasem azotowym, a następnie formowaniu, suszeniu i kalcynacji gotowego nośnika. Wykorzystując podane przesłanki, w celu opracowania procesu otrzymywania katalizatorów o żądanych właściwościach, podjęto realizację eksperymentu planowanego, opartego na analizie statystycznej2). Plan doświadczeń Na podstawie wstępnych prac doświadczalnych stwierdzono, że właściwości strukturalne i wytrzymałościowe katalizatora zależą głównie od 4 niezależnych parametrów: - temperatury kalcynacji ziarna A120 3, Х г [К]; - temperatury kalcynacji nośnika glinowego, X2 [K]; - zawartości ziarna A120 3 w nośniku glinowym, X 3 [% wag.]; - stężenia kwasu azotowego użytego do peptyzacji, X4 [% wag.]. Przyjęto następujący układ parametrów syntezy: x° = 823 K, *5 = 823 K,xJ = 37,5%, x°4 = 2,75% jako punkt centralny planu. Zakresy zmian poszczególnych wielkości wejściowych dobrano tak, aby ich wpływ na właściwości nośnika (zmienne zależne) był w miarę równomierny (d-Xj = ±373 K, d x 2 = ±373 K, d x 3 = ±22,5% i d x 4 = ±2,25%). Jako zmienne zależne przyjęto następujące właściwości nośników: - chłonność wody, y t [cm3/g]; - objętość porów, у 2 [cm3/g]; - p[...]

Zastosowanie włóknistego bemitu do wytwarzania powłok w platynowych katalizatorach do dopalania zanieczyszczeń w gazach DOI:

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono przydatność włóknistego bemitu do wytwarzania trwałych powłok będących matrycą dla platyny w katalizatorach do usuwania zanieczyszczeń z gazów. W procesach oczyszczania spalinowych i przemysłowych gazów od szkodliwych zanieczyszczeń powszechnie się stosuje katalizatory po*] Fotografie Autorów zamieściliśmy w nr. 2/89 na s. 59 i 7/89 na s. 306 (red.). A(\A PRZEMYŚL chemiczny 68/9 (1989) włokowe. Tego typu katalizatory składają się z podłoża, którym mogą być ognioodporne tlenki lub metale, pokrytego porowatą warstwą ceramiczną zawierającą składniki aktywne. Powłokę ceramiczną stanowią najczęściej aktywne tlenki glinowe zawierające metale z grupy platynowców z ewentualnymi dodatkami aktywatorów i stabilizatorów. Jednym ze sposobów nanoszenia glinowych powłok na kształtki nośnika jest pokrywanie ich wodnymi roztworami koloidalnych wodorotlenków glinu, suszenie i kalcynacja. Grubość powłok zależy od stężenia zolu i ilości wykonanych pokryć. Składniki aktywne - piatynówce można osadzić jednocześnie z powłoką,, wprowadzając do zolu odpowiednie związki metalu lub impregnując nimi wytworzoną[...]

Synteza polidyspersyjnego nośnika glinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano sposób syntezy polidyspersyjnych nośników glinowych. Scharakteryzowano ich właściwości strukturalne i wytrzymałościowe. Wykazano, że udziały poszczególnych rozmiarów porów mogą być w dość szerokim zakresie zmieniane. Po ogłoszeniu w latach czterdziestych prac Thielego1} i Zeldowicza2) dość często pojawiał się w literaturze problem optymalnego doboru ziarna katalizatora do danego procesu. Rozpatrywano między innymi wpływ struktury porowatej katalizatora na jego aktywność, a także stabilność pracy i uzyskano korelacje między parametrami strukturalnymi a efektywnością34-5). Boreskow6) na podstawie analizy równań makro kinetycznych podał ogólne zasady właściwego doboru porowatości. Zgodnie z tymi zasadami dla katalizatorów o małej aktywności właściwej korzystna jest budowa monodyspersyjna, natomiast katalizatory wysoko aktywne powinny być co najmniej bimodalne. W reakcji hydrorafinacji ciężkich frakcji węglowodorowych zróżnicowany pod względem rozmiarów układ porowaty tworzy odpowiednio rozwiniętą powierzchnię wewnętrzną, umożliwia transport drobin surowca do wnętrza ziarna oraz - poprzez gromadzenie depozytów koksu i metali - przedłuża żywotność katalizatora. Również w wypadku proce[...]

Synteza polidyspersyjnego nośnika glinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano sposób syntezy polidyspersyjnych nośników glinowych. Scharakteryzowano ich właściwości strukturalne i wytrzymałościowe. Wykazano, że udziały poszczególnych rozmiarów porów mogą być w dość szerokim zakresie zmieniane. Po ogłoszeniu w latach czterdziestych prac Thielego1} i Zeldowicza2) dość często pojawiał się w literaturze problem optymalnego doboru ziarna katalizatora do danego procesu. Rozpatrywano między innymi wpływ struktury porowatej katalizatora na jego aktywność, a także stabilność pracy i uzyskano korelacje między parametrami strukturalnymi a efektywnością34-5). Boreskow6) na podstawie analizy równań makro kinetycznych podał ogólne zasady właściwego doboru porowatości. Zgodnie z tymi zasadami dla katalizatorów o małej aktywności właściwej korzystna jest budowa monodyspersyjna, natomiast katalizatory wysoko aktywne powinny być co najmniej bimodalne. W reakcji hydrorafinacji ciężkich frakcji węglowodorowych zróżnicowany pod względem rozmiarów układ porowaty tworzy odpowiednio rozwiniętą powierzchnię wewnętrzną, umożliwia transport drobin surowca do wnętrza ziarna oraz - poprzez gromadzenie depozytów koksu i metali - przedłuża żywotność katalizatora. Również w wypadku proce[...]

Metoda wytwarzania sorbentów i nośników glinowych z technicznego gibsytu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę wytwarzania z technicznego gibsytu wodorotlenków i tlenków glinu stosowanych jako sorbenty i nośniki katalizatorów. Metoda ta umożliwia otrzymanie produktów o dużej czystości, odpowiednim składzie fazowym i odpowiedniej teksturze oraz o dobrej wytrzymałości mechanicznej. Możliwe jest poprawienie stabilności termicznej tak otrzymanych nośników przez dodatek tlenków ziem a[...]

Postęp w syntezie cyjanowodoru metodq Andrussowa DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatorów PtRh na nośnikach ceramicznych w procesie syntezy IICN metodą Andrussowa. Katalizatory na nośnikach ceramicznych mogą wchodzić w skład złoża katalitycznego, co umożliwia zmniejszenie liczby siatek PtRh. Tego rodzaju złoże wykazuje dużą aktywność, a zastosowanie go we wspomnianym procesie syntezy HCN przyczynia się do obniżenia zużycia platynowców na jednostkę produkowanego cyjanowodoru. W przemyśle cyjanowodór otrzymuje się metodą Andrussowa z metanu, amoniaku i powietrza w obecności k a ta lizatora, którym są siatki platynowo-rodowe. Zużycie kosztownych metali z grupy platynowców skłania do doskonalenia metody i poszukiwania takich rozwiązań, które umożliwiłyby zmniejszenie strat tych metali z jednoczesnym zachowaniem dużej wydajności i selektywności proce su. - Pewną poprawę wydajności HCN można uzyskać, stosując powietrze wzbogacone w tlen ^ s ) lub niewielki dodatek związków siarki 4> 5>. Inny sposób poprawienia wskaźników procesu polega na użyciu siatek PtRh pokrytych cienką powłoką ceramiczną zawierającą zdyspergowane składniki aktywne. Modyfikowane w ten sposób siatki mają dużą aktywność, ulegają aktywacji w krótszym czasie, wykazują większą wytrzymałość mechaniczną, dzięki czemu wykorzystanie ich w omawianej syntezie cyjanowodoru przyczynia się do zmniejszenia strat platyny i rodu 6« 7>. Celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości k a ta lizatora, w którym platynę i rod osadzono na nośniku ceramicznym. Chodziło także o sprawdzenie, czy takim k a ta lizatorem można zastąpić część siatek PtRh. Wiadomo, że katalizatory składające się z platyny osadzonej na nośniku ceramicznym wykazują dużą aktywność w syntezie cyjanowodoru z metami i amoniaku. Reakcja ta jest silnie endotermiczna. Prowadzi się ją w temp. 1150-M200°C, a potrzebne ciepło jest dostarczane przep[...]

 Strona 1