Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Michorczyk"

Wpływ preparatyki tlenkowych katalizatorów chromowych na przebieg odwodornienia propanu do propenu w obecności ditlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalizatorów chromowych otrzymanych metodą adsorpcji równowagowej oraz metodą impregnacji w reakcji odwodornienia propanu do propenu w atmosferze ditlenku węgla. Stwierdzono korzystny wpływ ditlenku węgla na wydajność propenu. Stwierdzono również, że aktywność katalizatorów otrzymanych metodą adsorpcji równowagowej zależała od pH roztworu azotanu(V) chromu(III) użytego do[...]

Aktywność katalizatorów heterogenicznych w reakcji konwersji propanu do propenu w obecności CO2

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność wybranych katalizatorów tlenkowych (Cr2O3, Ga2O3, CeO2, V2O5, SiO2 i Al2O3) w reakcji odwodornienia propanu do propenu w atmosferze ditlenku węgla. Stwierdzono korzystny wpływ ditlenku węgla na wydajność propenu w reakcji prowadzonej na katalizatorze Ga2O3. Stwierdzono również, że wprowadzenie niewielkich ilości powietrza zwiększa stopień konwersji propenu. A (5:1 by mole[...]

Odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na wybranych tlenkach naniesionych na matrycę mezoporowatą typu MCM-41

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 na wybranych tlenkach (Cr, V, Fe i Ga) naniesionych na mezoporowatą matrycę typu MCM-41. Badania katalityczne prowadzono pod ciśnieniem atmosferycznym w temp. 873 K, stosując mieszaninę substratów o składzie CO2/propan = 5/1 i He/ propan = 5/1. Aktywność katalityczna badanych tlenków zmniejszała się w szeregu: Cr-O/MCM- 41 > [...]

Odwodornienie małocząsteczkowych alkanów w obecności ditlenku węgla na tlenkach chromu, wanadu, galu i żelaza osadzonych na mezoporowatym nośniku krzemionkowym


  Zbadano proces odwodornienia małocząsteczkowych alkanów (etan, propan i izobutan) w obecności CO2 stosując jako katalizatory tlenki Cr, V, Ga i Fe naniesione na powierzchnię mezoporowatego nośnika krzemionkowego MCM-41. Pomiary aktywności katalitycznej przeprowadzono w przepływowym reaktorze kwarcowym w temp. 873 K i pod ciśnieniem atmosferycznym stosując mieszanki surowca o składzie molowym alkan:CO2 = 1:5 lub alkan: He = 1:5. Stwierdzono, że w procesie odwodornienia etanu i propanu w obecności CO2 największą aktywność katalityczną wykazał katalizator na osnowie chromu, natomiast w procesie odwodornienia izobutanu z CO2 katalizator chromowy miał porównywalną aktywność jak katalizator wanadowy. Dodatek CO2 w procesie prowadzonym w obecności katalizatora chromowego wpływał na zwiększenie początkowej wydajności alkenów, a średnio uzyskiwane początkowe wydajności były 13-20% większe niż w procesie prowadzonym bez udziału CO2. W obecności katalizatora wanadowego dodatek CO2 wpływał na zmniejszenie początkowej wydajności alkenów. EtH, PrH and i-BuH were dehydrogenated with CO2 over SiO2-supported Cr, V, Ga, and Fe oxide-based catalysts in a quartz reactor at 873 K and alkane:CO2 ratio 1:5. Cr oxidebased catalyst exhibited the highest catalytic activity in the reaction. In the case of i-BuH dehydrogenation, the V oxide catalyst showed also a high activity. The presence of CO2 resulted in increasing the yield of resp. alkenes on the Cr catalyst and decreasing the yield on the V catalyst in comparison with dehydrogenation in He. Badania procesu odwodornienia nasyconych węglowodorów w obecności CO2 prowadzone są w celu opracowania alternatywnej metody otrzymywania ważnych, z przemysłowego punktu widzenia, analogów nienasyconych, w tym głównie etenu1-5), propenu4-23), izobutenu4, 5, 24-26) i styrenu27-31). Proces ten stanowi alternatywę dla tradycyjnego odwodornienia węglowodorów, którego główną wadą jest konieczność stosowani[...]

Chemical composition of extracts of some plant materials produced by supercritical CO2 extraction Analiza składu chemicznego ekstraktów z wybranych surowców roślinnych uzyskanych w nadkrytycznym CO2 DOI:10.15199/62.2015.8.14


  CO2 supercrit. exts. of nettle, mint, pot marigold, matricaria and sage were processed by hydrodistn. and optionally by esterification of free fatty acids and then analyzed for acid, saponification and ester nos. and for chem. compn. by gas chromatog. Seventy-five compds. were sepd. and identified. Przedstawiono wyniki analiz składu chemicznego ekstraktów z wybranych surowców roślinnych uzyskanych w nadkrytycznym CO2. Przeanalizowano skład ekstraktów z mięty, rumianku, szałwii, pokrzywy i nagietka. Metodą analizy chromatograficznej z detekcją mas ustalono skład chemiczny ekstraktów, olejków lotnych oraz skład jakościowy i ilościowy fazy olejowej. W obecnie realizowanych procesach przemysłowych zużywa się łącznie 115 mln t ditlenku węgla rocznie1), z czego ok. 100 mln t wykorzystuje się w procesach chemicznych albo jako surowiec, albo jako czynnik pomocniczy w różnego typu procesach technologicznych, takich jak np. ekstrakcja w nadkrytycznym CO2 lub spawanie w osłonie ditlenku węgla1-3). Pod względem skali zastosowań chemicznych ditlenek węgla dorównuje najważniejszemu surowcowi stosowanemu w syntezie chemicznej, etylenowi, w przypadku którego szacuje się, że łączne zużycie sięga 120 mln t. W odróżnieniu jednak od etylenu, ditlenek węgla ma znacznie mniejszy wachlarz zastosowań jako surowiec, które ograniczają się do zalewie kilku wielkotonażowych procesów, takich jak synteza mocznika, kwasu salicylowego, metanolu oraz organicznych i nieorganicznych węglanów4). Obecnie prowadzone intensywne badania nad opracowaniem nowych procesów chemicznych i biochemicznych bazujących na ditlenku węgla budzą nadzieję na szybki wzrost jego znaczenia przemysłowego. Wstępne szacunki wskazują, że zastosowanie ditlenku węgla jako źródła pierwiastka węgla lub jako utleniacza w syntezie chemicznej oraz ekologicznego rozpuszczalnika pozwolą w stosunkowo krótkim czasie na zwiększenie zapotrzebowania na CO2 nawet do 200 mln t/r. W dłuższej perspekt[...]

Właściwości katalityczne tlenku chromu osadzonego na mezoporowatych materiałach Al-SBA-15 i Si-SBA-15 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2. Wpływ właściwości kwasowych nośnika


  W procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2 zbadano właściwości katalizatorów chromowych, w których jako nośnik zastosowano niemodyfikowany i modyfikowany mezoporowaty nośnik krzemionkowy Si-SBA-15. Formy aluminiowane Si-SBA-15 o różnym stosunku atomowym Si/Al (Si/Al = 15, 30 i 60) otrzymano metodą posyntezową, natomiast katalizatory chromowe uzyskano przez impregnację, metodą pierwszej wilgotności. Stwierdzono, że modyfikacja nośnika glinem wpływa na zwiększenie selektywności do propenu. Ponadto, w przypadku katalizatora o największym stosunku atomowym Si/Al (Cr5/Al-SBA-15(60)) uzyskano większy stopień konwersji propanu, lepszą wydajność propenu i wyższe wartości TOF (turnover frequency) niż w przypadku katalizatora chromowego, w którym jako nośnik zastosowano niemodyfikowany Si-SBA-15. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Piotr Michorczyk*, Jan Ogonowski, Rafał Rachwalik, Elżbieta Sikora Właściwości katalityczne tlenku chromu osadzonego na mezoporowatych materiałach Al-SBA-15 i Si-SBA-15 w procesie odwodornienia propanu do propenu w obecności CO2. Wpływ właściwości kwasowych nośnika Catalytic performance of chromium oxide supported on mesoporous Al-SBA-15 and Si-SBA-15 materials in the of propane-to-propene dehydrogenation under CO2. Effect of acidic properties of support Prof. dr hab. inż. Jan Ogonowski w roku 1969 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest kierownikiem Katedry Technologii Organicznej i Procesów Rafineryjnych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Specjalność - technologia chemiczna, procesy katalityczne. Instytut Chemii i Technologii Organicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza kościuszki, ul. Warszawska 24, 31-135, tel.: (12) 628-27-29, fax: (12) 632-20-37, e-mail: pmichor@usk.pk.edu.pl Dr inż. Piotr MICHORCZYK w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej[...]

Catalysts for oxidative coupling of methane Katalizatory dla procesu utleniającego sprzęgania metanu DOI:10.12916/przemchem.2014.1166


  A review, with 142 refs. Przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat katalizatorów dla procesu utleniającego sprzęgania metanu (OCM). Opisane w literaturze katalizatory sklasyfikowano w grupach w zależności od ich składu. Scharakteryzowano, każdą z grup katalizatorów, porównano właściwości katalityczne najbardziej obiecujących katalizatorów oraz opisano wady i zalety ich użytkowania. Ponadto, opisano wpływ właściwości, takich jak redukowalność, charakter kwasowo-zasadowy i przewodnictwo elektryczne materiałów katalitycznych na ich aktywność i selektywność w OCM. Początki badań procesu utleniającego sprzęgania metanu OCM (oxidative coupling of methane) sięgają lat siedemdziesiątych XX w. Zgodnie z informacjami zawartymi w pracy Sineva i współpr.1), tworzenie etylenu i etanu z metanu zostało po raz pierwszy opisane w pracy doktorskiej Nersessyana w 1979 r. Nieco później w patencie Mitchella i Waghornea2) z 1980 r. oraz w artykule Fanga i Yeh3) z 1981 r. opisano reakcje konwersji metanu do wyższych węglowodorów, w której zaproponowano udział tlenu sieciowego pochodzącego z katalizatora heterogenicznego. Prawdziwy rozwój badań nad procesem OCM zainicjowała dopiero praca Kellera i Bhasina4) opublikowana w 1982 r. Od tego momentu nie ustaje zainteresowanie procesami OCM, przy czym największa intensywność przypada na lata dziewięćdziesiąte XX w. (rysunek). Ówczesne analizy ekonomiczne wskazywały, że proces OCM będzie opłacalny, gdy zostanie przekroczona 90-proc. selektywność łączna do etylenu i etanu (C2) przy 30-proc. stopniu konwersji metanu5). Niestety, mimo dużego zaangażowania wielu ośrodków badawczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, do tej pory nie udało się skomercjalizować procesu OCM. Wciąż podstawowym problemem jest utrzymanie wysokiej selektywności do pożądanych produktów przy dostatecznie dużym stopniu konwersji metanu. Postęp technologiczny poczyniony w ostatnim dwudziestoleciu, m.in. związany z intensyfikac[...]

Ordered mesoporous CrOx/Al2O3 catalysts for dehydrogenation of propane to propene Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propylenu DOI:10.15199/62.2016.10.23


  Samples of pure and K-doped mesoporous Al2O3 were prepd. from aq. soln. of Al(NO3)3 by nanoreplication method and used for prodn. of Cr2O3-contg. catalysts (20% by mass) by the incipient wetness technique. The catalysts were tested in the dehydrogenation of PrH to propene. Both support synthesis method and K-doping effected the performance of the catalysts. The deactivation of the catalyst was also studied at various reaction temps. Poprzez replikację strukturalną otrzymano czysty i dotowany potasem mezoporowaty nośnik Al2O3. Na bazie przygotowanych nośników metodą impregnacji zsyntetyzowano katalizatory chromowe zawierające 20% mas. Cr2O3. Otrzymane preparaty przetestowano pod kątem aktywności katalitycznej w procesie odwodornienia propanu do propylenu. Zbadano wpływ metody preparatyki nośnika oraz dotowania potasem na właściwości katalityczne. Określono również wpływ temperatury reakcji na szybkość dezaktywacji. Propylen jest jednym z kluczowych surowców przemysłu chemicznego. Zgodnie z szacunkami firmy Nexant zapotrzebowanie na propylen wzrasta średnio o 5% rocznie i w 2016 r. osiągnie wartość blisko 100 mln t, głównie za sprawą popytu na tlenek propylenu (4,3%) i polipropylen (5,5%)1). Obecnie, propylen produkuje się głównie w procesach pirolizy olefinowej i fluidalnego krakingu katalitycznego. W mniejszych ilościach jest on również pozyskiwany w alternatywnych procesach, takich jak odwodornienie propanu i metateza olefinowa oraz w technologiach bazujących na metanolu (MTO i MTP)2, 3). W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia technologii alternatywnych. W szczególności rośnie zainteresowanie procesem odwodornienia propanu do propylenu. Według danych opublikowanych przez Sattlera i współpr.2) tą metodą w 14 instalacjach w 2012 r. wyprodukowano blisko 5 mln t propylenu. Do 2018 r. przewiduje się budowę kilkunastu nowych wytwórni, które dostarczą dodatkowo 14 mln t propylenu. W 2019 r. Grupa Azoty (Zakład w Poli[...]

 Strona 1