Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ASANI"

Metodyka kompleksowej oceny stanu wałów przeciwpowodziowych


  Przedstawiono metodykę oceny stanu wałów przeciwpowodziowych opartą na wynikach inwentaryzacji, badań geotechnicznych wałów i ich podłoża, a także analizę wielu innych czynników sprzyjających powodziom, przeprowadzono kompleksową analizę ich stanu technicznego oraz ich skuteczności w ochronie przeciwpowodziowej. Wykonana kontrola obiektów hydrotechnicznych wykazała, że problem ochrony przeciwpowodziowej gospodarczo zagospodarowanych dolin nie jest odosobniony, a powodzie (np. 1997 r. i 2010 r.) bezlitośnie uwidaczniają problem wieloletnich zaniedbań w tej dziedzinie. Artykuł jest próbą ustalenia kryteriów i szczegółowego zakresu badań prowadzonych w celu skutecznej oceny zagrożenia powodziowego. Jednym z nadrzędnych problemów związanych z zagospodarowaniem dorzecza Odry jest skuteczna ochrona przed powodzią. Jest ona prowadzona głównie za pomocą wałów przeciwpowodziowych. Wały przeciwpowodziowe to proste budowle ziemne pracujące tylko w czasie powodzi. Stąd tak ważnym elementem w prewencji powodziowej jest precyzyjne określenie stanu technicznego obwałowań; stan ten bezpośrednio warunkuje efektywność ich pracy, a tym samym skuteczność ochrony przeciwpowodziowej regionu [Bieberstein i Brauns 2002, Herrmann i Jansen 2003, Kołodziejczyk 2001]. ■ Metody badawcze Prace badawcze, polegające na ocenie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych, wykonano według założonego programu (rys.). Badania wstępne dotyczyły rozpoznania aktualnego stanu wałów lubuskiego odcinka Odry oraz metod ich modernizacji, a następnie - wytypowania odcinków badawczych, ilustrujących zróżnicowanie jakościowe wałów przeciwpowodziowych. Schemat badań 338 Gospodarka Wodna nr 8/2012 Wstępne rozpoznanie stanu wałów lubuskiego odcinka Odry oraz metod ich modernizacji przeprowadzono na podstawie analizy dokumentacji archiwalnych oraz studium literatury dotyczącej wałów środkowego Nadodrza. Zasadniczą część pracy stanowiły badania te[...]

 Strona 1