Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"AGATA MARKOWSKA"

Przemysłowe zastosowanie enzymów degradujących celulozę

Czytaj za darmo! »

Celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie i całkowicie biodegradowalnym polimerem. Hydroliza celulozy katalizowana jest przez kompleksy enzymatyczne zwane celulazami. Przedstawiono przegląd literatury dotyczący możliwości zastosowania celulaz w rozwiązywaniu bardzo istotnych problemów z punktu widzenia przemysłu, takich jak enzymatyczna hydroliza drewna i różnych jego odpadków, poprawa jakości produktów spożywczych i pasz, a także obróbka niektórych produktów roślinnych. Zaprezentowano również potencjalne możliwości zastosowania celulaz do przetworzenia roślinnego materiału odpadowego, takiego jak słoma lub trociny na bioetanol, który może być wykorzystany jako tanie paliwo do samochodów. Biolog., chem. and phys. properties of cellulose were presented. Proc[...]

Badania wstępne nad przeciwgrzybowym działaniem ditlenku tytanu


  Badano właściwości przeciwgrzybowe ditlenku tytanu. W badaniach wykorzystano szczepy Aspergillus flavus (AMS6 i AMS17), Penicillium chrysogenum (AMS11 i AMS2), wyizolowane z piwnicy siedemdziesięcioletniego budynku mieszkalnego. Podłoże PDA wzbogacono dodatkiem 5 g, 10 g i 20 g TiO2 na każdy litr pożywki. W ciągu 10 dni prowadzenia hodowli, w temp. 25°C płytki inkubowano w ciemności i świetle dziennym. Stwierdzono, że dodatek 20 g TiO2 istotnie obniżył średni dzienny przyrost kolonii (mm/dzień) badanych szczepów. Ponadto grzyby z rodzaju Penicillium utraciły zdolność do wytwarzania mykotoksyn, o czym świadczy brak reakcji Ehrlicha po upływie 10 min. TiO2 was used as antifugal agent for controlling Aspergillus flavus and Penicillium chrysogenum fungi isolated from cellar in a seventy-year-old building. The culture medium contained 5-20 g/L TiO2. The incubation was carried out at 25°C for 10 days in the dark and exposed to daylight. The addn. of TiO2 resulted in a significant decrease in the colony growth rate (by 98.0% in case of Penicilllium). The lack of Ehrlich reaction after 10 min was obsd. W środowisku pomieszczeń zamkniętych, takich jak mieszkania, budynki użyteczności publicznej, magazyny lub piwnice występują grzyby pleśniowe należące do rodzajów Aspergillus i Penicillium, mające negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Grzyby te, ze względu na pochodzenie zarodników, zalicza się do kategorii zewnątrzdomowych. Najintensywniej zamieszkanym przez nie siedliskiem jest gleba, w której saprofitują na resztkach roślinnych i zwierzęcych. Są bardzo pospolite w szklarniach, kompostowniach i zbiornikach pasz1-3). Ich zarodniki dostają się do pomieszczeń mieszkalnych wraz z przemieszczającym się powietrzem lub są przenoszone przez ludzi i zwierzęta. Dodatkowym źródłem może być obecność w domach roślin doniczkowych, klatek z ptakami i terrariów. Grzyby pleśniowe rzadko kiedy stanowią zagrożenie samo w sobie. Stwierdzono [...]

Badania antybakteryjnych właściwości komercyjnych fotokalizatorów TiO2 DOI:10.15199/62.2019.11.27


  Rozwój nanotechnologii spowodował wzrost zainteresowania tlenkiem tytanu(IV), który dotychczas był stosowany głównie w przemyśle farb i lakierów jako pigment. Ditlenek tytanu tak zaprojektowany, aby miał specyficzne właściwości i wymiary 1-100 nm odznacza się wielokrotnie (do 25 razy) bardziej rozbudowaną powierzchnią właściwą w stosunku do odpowiednika w skali mikro. Charakteryzuje go również rozwinięta powierzchnia rozdziału granic ziaren lub granic międzyfazowych, co wpływa na zwiększenie reaktywności chemicznej1, 2). Technologie związane z produkcją ultra drobnego ditlenku tytanu należą do technologii high-tech ze względu na zaawansowane rozwiązania technologiczne towarzyszące wytwarzaniu nanocząstek. Najczęściej stosowane metody jego produkcji to hydroliza z rozpuszczalnych soli tytanu oraz hydroliza pirolityczna z fazy gazowej. Z kolei nanoproszki ditlenku tytanu w postaci warstw i powłok ochronnych uzyskuje się z fazy gazowej z zastosowaniem metody chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD (chemical vapor deposition), fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD (physical vapor deposition) oraz ich modyfikacji, takich jak np. chemiczne osadzanie próżniowe. Nanoproszki można również uzyskać, stosując metody osadzania z fazy ciekłej LPS (liquid chase synthesis), takie jak metoda zol-żel, hydrotermalna, strącania, elektrochemicznego osadzania czy odwróconych miceli3, 4). Wszystkie metody uzyskiwania nanocząstek TiO2 charakteryzują wysokie koszty wytworzenia produktu końcowego5-7). Do kluczowych firm sprofilowanych na wytwarzanie nanocząstek ditlenku tytanu należą: Croda, EI DuPont De Nemours, Cinkarna Celje, Huntsman, Tayca, Basf Se, Eprui Biotech, Showa America, Shanghai Jianghu Titanium White oraz Jiangsu Xfnano Materials Tech5). Ultradrobny ditlenek tytanu jest stosowany głównie do produkcji pigmentów specjalnych (perlistych oraz metalicznych). Stosuje się je w wysokiej klasy lakierach wykorzystywa98/ 11(2019) 1833 nych w przem[...]

Uzdatnianie wody powierzchniowej metodą ozonowania i filtracji przez biologicznie aktywne węgle

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań uzdatniania wody z jeziora Miedwie (które jest źródłem wody pitnej dla mieszkańców Szczecina) w procesach ozonowania i filtracji przez biologicznie aktywne złoża węglowe. W badaniach analizowano oczyszczanie surowej wody z jeziora oraz wody z jeziora z dodatkiem wody z trzęsawiska, zawierającej substancje humusowe w dużych stężeniach. Efektywność oczyszczania wod[...]

WPŁYW DITLENKU TYTANU AKTYWOWANEGO ŚWIATŁEM WIDZIALNYM NA WZROST GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH


  Badano właściwości przeciwgrzybowe ditlenku tytanu aktywowanego naturalnym światłem widzialnym. Zastosowano metodę płytkową. Podłoża mikrobiologiczne, przeznaczone do hodowli grzybów wzbogacono 5, 10 i 20g TiO2 (P-25 z firmy Evonik) na każdy litr pożywki. Pożywki bez ditlenku tytanu stanowiły kontrolę. W baniach wykorzystano grzyby pleśniowe, wyizolowane metodą sedymentacyjną z powietrza pomieszczeń mieszkalnych. W ciągu 10 dni prowadzenia hodowli, w temperaturze 25oC płytki inkubowano w ciemności i świetle dziennym. Stwierdzono, że średni dzienny przyrost koloni wszystkich badanych grzybów był hamowany przez światło. Stopień wzrostu grzybów zależał od typu podłoża oraz od gatunku (a nawet szczepu) badanych grzybów. W porównaniu z kontrolą, dodatek TiO2 powodował istotne zmiany w tempie wzrostu wszystkich badanych grzybów, również w warunkach ekspozycji w ciemności. Ditlenek tytanu dodany do podłoża, hamował lub stymulował wzrost grzybów. Wpływał również na wygląd kolonii, jej teksturę i stopień zarodnikowania. Efekt fotokatalitycznego działania TiO2 był obserwowany zaledwie w kilku przypadkach. słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, ditlenek tytanu, światło widzialne Praca wykonana w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NN209 106439. The influence of natural indoor light-activated titanium dioxide on growth of mould fungi Abstract In this study the antifungal activity of natural indoor light-activated titanium dioxide on growth of mould fungi was investigated. The agar plate method was used. In each medium the TiO2 (P-25 from Evonik company) concentrations were 5, 10 and 20 g/dm3. The media devoid of TiO2 served as controls. The TiO2 antifungal effectiveness was studied using fungi isolated from the air of habitable buildings by sedimentation method. After inoculation with fungal spore suspensions, one part of the plates was incubated in the dark, while another part was everyday exposed to natural indoor li[...]

Studies on antifungal properties of photocatalytic paints Badania nad przeciwgrzybowymi właściwościami farb fotokatalitycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.766


  Four com. TiO2-contg. photocatalytic paints were studied for antifungal activity on solid medium substrate (coating thickness 2 mm). Mould fungi Aspergillus versicolor, A. niger, Penicillium chrysogenum, Stachybotrys chartarum, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporoides strains were used in the study. The inhibition of fungal growth depended on the paint compn., degree of diln., conditions (dark or light) and fungal species. The silicate paint showed the highest antifungal activity. Badano właściwości przeciwgrzybowe czterech komercyjnych farb serii Titanium: lateksowej LX, akrylowej IN oraz silikatowej FA i DR na stałym podłożu mikrobiologicznym typu MEA (grubość powłoki ok. 2 mm). Określono również aktywność antygrzybową rozcieńczonych farb fotokatalitycznych w hodowlach w ciemności i świetle widzialnym UV-VIS w temp. 25°C. W badaniach wykorzystano szczepy grzybów pleśniowych należące do gatunków Aspergillus versicolor, A. niger, Penicillium chrysogenum, Stachybotrys chartarum, Alternaria alternata i Cladosporium cladosporoides. Stopień inhibicji rozwoju grzybni tworzonej przez badane grzyby pleśniowe zależał od składu farb, stopnia ich rozcieńczenia, warunków hodowli (obecność światła) oraz gatunku grzybów. Najlepsze właściwości antygrzybowe wykazała farba DR. Wodorozcieńczalne farby IN i LX miały mniejszy wpływ ma wzrost badanych grzybów pleśniowych. Rozcieńczenie farb spowodowało obniżenie ich aktywności przeciwgrzybowej. Zagrzybione pomieszczenia są nie tylko nieestetyczne, ale również niebezpieczne dla przebywających w nich osób, a także składowanych surowców (np. owoców, warzyw, ziaren zbóż). Zarodniki grzybów, zwłaszcza pleśniowych, mogą być przyczyną alergii i astmy. Wytwarzane przez grzyby mikotoksyny (grupa wtórnych metabolitów) mają ostre działanie toksyczne1-3). Natomiast kiełkujące z zarodników strzępki grzybni mogą przerastać materiały lub składowane surowce, niszcząc w sposób mechaniczny ich [...]

 Strona 1