Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Ignatowicz"

Zastosowanie sorpcji na odpadowych materiałach naturalnych do ograniczenia migracji pestycydów z mogilników

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki badań nad możliwością ograniczenia migracji zdeponowanych odpadów pestycydowych poprzez stosowanie naturalnych i odpadowych substancji sorbujących. Jako sorbent naturalny zastosowano ustabilizowany osad ściekowy z oczyszczalni ścieków mleczarskich. Na podstawie izoterm Freundlicha, Langmuira, BET oraz Dubinina i Raduszkiewicza stwierdzono, że osad ten posiada wystarcz[...]

Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych środkami ochrony roślin w pobliżu mogilnika pestycydowego

Czytaj za darmo! »

Mogilniki i stan jakości wód w ich okolicach stanowią od wielu lat jeden z najtrudniejszych problemów do rozwikłania, stwarzający ogromne niebezpieczeństwo dla człowieka, jak również środowiska naturalnego. Jedną z przyczyn powstawania mogilników w Polsce była duża ilości nieprzydatnych środków ochrony roślin w latach 60-tych. Zjawisko to uległo nasileniu w latach 70-tych, gdy część środków [...]

Wpływ przeróbki osadów ściekowych na zawartość wybranych metali ciężkich i ich frakcji


  Celem pracy była ocena własności fizyczno-chemicznych kompostu z komunalnych osadów ściekowych z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sokółce. Określono zawartość podstawowych makropierwiastków i metali ciężkich (Zn, Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, Hg, Mg, Ca, N, P, K, Na), a także ich frakcji metodą BCR. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że zawartość metali ciężkich w kompoście nie przekracza wartości granicznych określonych przy przyrodniczym zagospodarowaniu osadów ściekowych, kompost jest bardzo bogaty w pierwiastki biogenne - azot i fosfor i można go traktować również jako znaczące źródło wapnia i magnezu. Z analizy wyników uzyskanych z trzystopniowej ekstrakcji chemicznej osady poddane stabilizacji tlenowej jak i kompostowaniu kumulują metale (w sekwencji malejącej) we frakcjach: III i II, czyli są to frakcje praktycznie niedostępne dla ekosystemu w optymalnych warunkach użytkowania.Proces oczyszczania ścieków prowadzi do powstania znacznych ilości osadów ściekowych. Odpowiednie przetworzenie osadów niweluje ich szkodliwe działanie i pozwala na przyrodnicze zagospodarowanie [2,7]. Procesy przeróbki i unieszkodliwiania osadów polegają na poddaniu ich stabilizacji tlenowej lub beztlenowej, a następnie odwodnieniu do zawartości suchej masy około 20-30%. Otrzymany osad bogaty jest w substancje nawozowe takie, jak związki biogenne oraz materię organiczną, która poprawia strukturę gleby. Jednak wykorzystanie przyrodnicze takich osadów nie jest możliwe, gdyż często zawierają one substancje toksyczne oraz mogą stanowić zagrożenie sanitarne. Dobrym procesem przygotowującym osad do dalszego zagospodarowania jest kompostowanie. Pozwala ono na otrzymanie pełnowartościowego nawozu organicznego, zasobnego w azot, fosfor i potas oraz materię organiczną, a także bezpiecznego pod względem sanitarnym. W kompoście ważnym elementem jest skład chemiczny, który kształtują makro- i mikroelementy. Spośród mikroelementów niezbędnych dla środowi[...]

Wpływ biopreparatu BIOSAN KZ 2000 na efektywność oczyszczania ścieków w przydomowej oczyszczalni ze złożem hydrofitowym


  Układ technologiczny analizowanej oczyszczalni stanowi część biologiczna złoże gruntowo-trzcinowe w układzie równoległym. Nietypowym zastosowaniem jest tu wprowadzenie dwóch niezależnych ciągów oczyszczania, gdzie w II-ciągu dawkowany jest dodatkowo biopreparat. Oczyszczalnia hydrofitowa zapewnia wysokie usunięcie związków organicznych wyrażonych jako BZT5 oraz ChZT, a także zmniejszenie stężenia azotu amonowego oraz fosforanów. Wskazuje to na wysokosprawne działanie oczyszczalni ścieków.Biopreparaty są to wyselekcjonowane mikroorganizmy głównie bakterie i grzyby oraz enzymy, związane na nośnikach mineralnych, służące do biodegradacji zanieczyszczeń organicznych. Są to środki nietoksyczne dla ludzi, zwierząt i roślin. Dobór kultur bakteryjnych w biopreparatach jest tak dokonany, aby wyeliminować zarazki chorobotwórcze. Celem stosowania biopreparatów jest szybszy rozkład zanieczyszczeń organicznych w ściekach (odchody, papier, resztki roślinne, tłuszcz), lepsza biodegradacja środków piorących i myjących, a także eliminacja przykrych zapachów. Cykliczne stosowanie biopreparatów poprawia jakość oczyszczania ścieków oraz eliminuje nadmiar osadu. Występują one w postaci proszkowej oraz w tabletkach. Dodatkowo biopreparaty zapewniają czystość i drożność wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku. Oczyszczalnie hydrofitowe mają zdolność do gromadzenia i zatrzymywania substancji organicznych. Akumulacja tych substancji jest rezultatem nadwyżki produkcji pierwotnej w stosunku do oddychania mikroorganizmów heterotroficznych aktywnych w systemie hydrofitowym [7]. Substancja organiczna wyprodukowana w środowisku ekosystemu bagiennego jest sezonowo akumulowana na powierzchni podłoża, a następnie przetwarzana w procesach mikrobiologicznych w trudno rozkładalne substancje organiczne, takie jak np. związki humusowe, tworzące nową warstwę gleby [1,4]. Wraz z zastosowaniem biopreparatów część zanieczyszczeń tworzy osad lub zostaje trwale z[...]

Zależność między zmianami ilości związków węgla, azotu, fosforu i zużycia energii w sekwencyjnym reaktorze porcjowym (SBR) a procesami zachodzącymi w reaktorze


  Celem pracy było przedstawienie zależności między procesami zachodzącymi podczas oczyszczania ścieków w reaktorach sekwencyjnych SBR a zmianami ilości związków C, N, P i zużyciem energii w reaktorze SBR. Przeprowadzono badania próbek ścieków surowych i oczyszczonych, a także po mechanicznym oczyszczaniu, po defosfatacji, w czasie 1/4, 1/2, 3/4 i po nitryfikacji oraz po denitryfikacji. Wykreślono profile związków C, N i P z uwzględnieniem zużycia energii. Wykazano, że zużycie energii w reaktorze związane jest z zachodzącymi w nim procesami oczyszczania ścieków.Sekwencyjne reaktory biologiczne to jednokomorowe bioreaktory, w których podczas mieszania i napowietrzania (fazy reakcji) mogą zachodzić procesy zintegrowanego usuwania związków węgla, azotu i fosforu. W pozostałych fazach zachodzą procesy sedymentacji i dekantacji ścieków oczyszczonych, umożliwiające oddzielenie ścieków oczyszczonych od czynnika procesowego [10,19]. Nie wymagają urządzeń do recyrkulacji wewnętrznej, czasami zaś uwzględniają w budowie wydzielone przegrodami sektory tlenowe lub beztlenowe [8,10,15]. Są one bardziej elastyczne niż konwencjonalne układy osadu czynnego [6]. Zaczęto je stosować głównie z myślą o usuwaniu ze ścieków związków organicznych, określonych parametrami ChZT i BZT5 [1,13]. Podwyższanie sprawności usuwania związków biogennych w komorach typu SBR można uzyskać m.in. w wyniku zastosowania tzw. zewnętrznego źródła węgla [9,12,20]. Uzyskuje się wiele korzyści, m.in.: doskonałe efekty oczyszczania, dopuszczenie nieciągłego przepływu, proste i efektywne warunki eksploatacyjne, niski koszt robót budowlanych, znaczne zmniejszenie zapotrzebowania terenu w porównaniu z układami konwencjonalnymi [21]. Zakres ich stosowania obejmuje oczyszczanie ścieków miejskich, przemysłowych, pochodzących z obiektów turystycznych i innych [3,4,5]. Stosowanie systemów SBR umożliwia jednoczesną nitryfikację i denitryfikację w obrębie trwania jednego cy[...]

Efektywność oraz szybkość usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w SBR w pełnej skali technicznej DOI:10.15199/17.2018.12.6


  1.Wstęp Przemysł mleczarski jest jedną z ważniejszych gałęzi światowej gospodarki [23]. Według danych FAO i OECD produkcja mleka na świecie do 2024 wzrośnie o 23% [27]. Wzrost ten będzie prowadził do zwiększenia ilości ścieków mleczarskich. Problem oczyszczania ścieków z tej gałęzi gospodarki nie jest do końca rozwiązany, szczególnie w zakładach o średnim i małym przerobie mleka, z których ścieki odprowadzane są najczęściej do oczyszczalni komunalnych [24]. Przyjmując roczną produkcję mleka na świecie na poziomie 630 000 mln litrów (do zakładów przetwórstwa trafia 70% wyprodukowanego mleka), wskaźnik ilości powstających ścieków mleczarskich (3,2 m3·ścieków na m3 produktu) oraz średnią wartość BZT5 ścieków mleczarskich (1700 gO2·m-3) można oszacować, że ścieki te niosą ze sobą ładunek zanieczyszczeń odpowiadający 109 mld RLM. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim ładunkiem ChZT oraz BZT5. W ich skład wchodzą tłuszcze rozpuszczone i skrystalizowane (glicerol, trójglicerydy), cukry (laktoza) oraz białka (kazeina) w formie koloidalnej i w postaci skrzepu. Udziały tych substancji mogą być zróżnicowane. Ilość ścieków mleczarskich charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową (20% wzrost ilości w miesiącach wiosennych i letnich). Dodatkowe wahania dotyczą zmienności dobowej i godzinowej, uzależnionej od wielko- *) Joanna Struk-Sokołowska, Katarzyna Ignatowicz - Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok Artur Mielcarek, Joanna Rodziewicz - Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-957 Olsztyn Efektywność oraz szybkość usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w SBR w pełnej skali technicznej Efficiency and rate of organic and biogenic compounds removal from municipa[...]

 Strona 1