Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH WAJDA"

MECHANIZMY ODKSZTAŁCENIA W METALACH O SIECI A1 O ŚREDNIEJ I DUŻEJ ENERGII BŁĘDU UŁOŻENIA

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano mechanizmy formowania się pasmowych niejednorodności odkształcenia w monokryształach miedzi, reprezentującej grupę metali o sieci A1 o średniej i dużej wartości energii błędu ułożenia (EBU) deformowanych w płaskim stanie odkształcenia. Orientacje monokryształów dobrano tak, aby reprezentowały krystality o symetrycznym i niesymetrycznym rozkładzie aktywnych systemów poślizgu. Wyniki doświadczalne wykorzystano do weryfikacji symulacji numerycznej odkształcania w warunkach ograniczonego płynięcia materiału. Symulację przeprowadzono z wykorzystaniem modelu materiału Cristal Plasticity. Słowa kluczowe: Cristal Plasticity, pasmowe niejednorodności odkształcenia, monokryształ DEFORMATION MECHANISMS OF MEDIUM TO HIGH STACKING FAULT ENERGY FCC METALS In this work the[...]

NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ANALIZĘ NUMERYCZNĄ ODKSZTAŁCENIOWEGO ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW POLIKRYSTALICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELU PLASTYCZNOŚCI KRYSZTAŁÓW


  W artykule przedstawiono model plastyczności kryształów (CP - crystal plasticity) sprzężonego z modelem cyfrowej reprezentacji materiału (DMR ang. Digital Material Representation). Dla ułatwienia przygotowania danych wejściowych do symulacji opracowano dedykowany program komputerowy wspomagający pracę z modelami plastyczności kryształów. Zastosowanie cyfrowej reprezentacji materiałów do odwzorowania mikrostruktury materiału w połączeniu z modelem CP pozwoliło na przeprowadzenie symulacji numerycznej deformacji próbki w płaskim stanie odkształcenia i analizę niejednorodności odkształcenia. Niejednorodność odkształcenia jest modelowana z uwzględnieniem zmian morfologii ziaren jak również zmian ich orientacji krystalograficznej. Kolejne etapy analizy niejednorodności odkształcenia z wykorzystaniem modeli CP i DMR są omówione w ramach niniejszej pracy. Słowa kluczowe: cyfrowa reprezentacja materiału, model plastyczności kryształów, metoda elementów skończonych Inż. Mateusz Sitko — AGH Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej, al. Mickiewicza 30, 30‐059 Kraków, dr inż. Wojciech Wajda — Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, dr hab. inż. Łukasz Madej — AGH Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Informatyki Przemysłowej, al. Mickiewicza 30, 30‐059 Kraków. TOOL FOR NUMERICAL ANALYSIS OF POLYCRYSTALLINE MATERIALS BEHAVIOUR UNDER DEFORMATION CONDITIONS ON THE BASIS OF CRYSTAL PLASTICITY APPROACH Part of the research dedicated to development of a user friendly numerical system based on the digital material representation (DMR) idea is the subject of the present paper. To facilitate preparation of a complex numerical model for modeling evolution of crystallographic orientation in subsequent grains during plastic deformation a dedicated computer program has been developed. Description of the developed program as well as its capa[...]

ANALIZA WPŁYWU MIKROSTRUKTURY NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE Z WYKORZYSTANIEM CYFROWEJ REPREZENTACJI MATERIAŁU


  Artykuł przedstawia zastosowanie techniki Cyfrowej Reprezentacji Materiału do analizy wpływu mikrostruktury na własności mechaniczne materiału. W pracy opisano metodę Cyfrowej Reprezentacji Materiału oraz przykładowe sposoby odtwarzania/ rekonstrukcji morfologii mikrostruktur. W połączeniu z modelem plastyczności kryształów, technika ta umożliwia śledzenie rozwoju tekstury w trakcie odkształcania materiału w kolejnych elementach mikrostruktury. Wymagane parametry materiałowe do modelu plastyczności kryształów uzyskano stosując metodę odwrotną (ang. inverse method). Weryfikację techniki Cyfrowej Reprezentacji Materiału przeprowadzono przez porównanie wyników obliczonych z doświadczalnymi. Słowa kluczowe: cyfrowa reprezentacja materiału, plastyczność kryształów, mikrostruktura THE ANALISYS OF MICROSTRUCTURE INFLUENCE ON MECHANICAL PROPERTIES USING DIGITAL MATERIAL REPRESENTATION The article presents application of the Digital Material Representation technique to analyze the influence of microstructure on the mechanical properties of the material. The method of Digital Material Representation, in particular examples of techniques of microstructures reconstruction are presented within the work. In conjunction with the crystal plasticity model, the developed technique allows to track the development of texture during material deformation. All the required material parameters for the crystal plasticity model were obtained using an inverse analysis method. The validation of mentioned techniques was made by comparing calculated and experimental results. Keywords: digital material representation, crystal plasticity, microstructure Wstęp Przeprowadzenie optymalizacji parametrów procesu wytwarzania w przeróbce plastycznej metali jest istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie końcowych kosztów produkcji. W tym celu należy tak zmodyfikować i poprowadzić proces wytwarzania, aby uzyskać pożądane własności w jak najmniejszej ilości operacji. Z pra[...]

ODKSZTAŁCENIOWE ZACHOWANIE MONOKRYSZTAŁÓW STOPU ALUMINIUM Al-1%Mn

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ pasmowych niejednorodności odkształcenia na umocnieniowe zachowanie się monokryształów stopu Al-1%Mn odkształcanego w próbie nieswobodnego ściskania. Wybrano orientacje niestabilne: sześcienną-{100}<001>, ścinania-{100}<011> oraz C-{112}<111>. Odkształcenie przeprowadzono w temperaturze pokojowej w matrycy kanaliko-wej, w kilku etapach, do sumarycznego zgniotu wynoszącego ok. 85 %. Zm[...]

 Strona 1