Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech KUŹMIERKIEWICZ"

Przemysł farmaceutyczny. Gorzka pigułka dla pacjenta i krajowego przemysłu.

Czytaj za darmo! »

Krajowi producenci leków muszą przełknąć gorzką pigułkę: w negocjacjach z Unią Europejską, w zamian za absolutnie niezbędny okres przejściowy na ponowną rejestrację leków, przyjęto unijne warunki w sprawie przedłużonej ochrony patentowej na leki oraz tak zwanej wyłączności danych. Stawia to krajowy przemysł farmaceutyczny w bardzo trudnej sytuacji. Przedłużona ochrona patentowa będzie do[...]

PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND ITS INFLUENCE ON THE STATE OF HEALTHCARE IN POLAND, IN VIEW OF THE LOCAL INNOVATIVE POTENTIAL DOI:10.15199/180.2019.2.1


  PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I JEGO WPŁYW NA STAN OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE, W ŚWIETLE LOKALNEGO POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO.Summary: Availability of medicinal products is a crucial issue of any healthcare system. Pharmaceutical industry, which is a global conglomerate of profit-driven private enterprises, needs much regulation and control from international and governmental agencies, to be able to fulfill its humanitarian mission efficiently. Serious concerns about local and regional pharmaceutical safety, fuelled by recent drug availability crisis, leads to conclusion that state support for mobilization of the local innovative potential in life sciences is desirable, particularly in a view of urgent need for revival of pharmaceutical active substance manufacturing. Keywords: pharmaceutical industry, active pharmaceutical ingredients, pharmaceutical innovation, innovative drugs, generic drugs, new drug development, markets of pharmaceutical products. Streszczenie: Dostępność produktów leczniczych jest kluczową kwestią każdego systemu opieki zdrowotnej. Przemysł farmaceutyczny, który jest globalnym konglomeratem prywatnych przedsiębiorstw nastawionych na zysk, potrzebuje wielu regulacji i kontroli ze strony agencji międzynarodowych i rządowych, aby móc skutecznie wypełniać swoją misję humanitarną. Poważne obawy dotyczące lokalnego i regionalnego bezpieczeństwa farmaceutycznego, podsycane niedawnym kryzysem dostępności leków, prowadzą do wniosku, że pożądane jest wsparcie państwa dla mobilizacji lokalnego potencjału innowacyjnego w naukach przyrodniczych, szczególnie w obliczu pilnej potrzeby ożywienia produkcji substancji farmaceutycznych. Słowa kluczowe: przemysł farmaceutyczny, aktywne składniki farmaceutyczne, innowacje farmaceutyczne, leki innowacyjne, leki generyczne, opracowywanie nowych leków, rynki produktów farmaceutycznych.Introduction Modern pharmaceutical and chemical industries are indisputably strongly interrelated and the[...]

 Strona 1