Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karen Khachatryan"

Wpływ nanosurfaktantów na skuteczność działania herbicydów DOI:10.15199/62.2019.8.11


  Nanotechnologia zajmuje się badaniem, wytwarzaniem oraz znajdowaniem zastosowań dla struktur, w których przynajmniej jeden z wymiarów nie jest większy niż 100 nm1). Jednorodność nanocząstek można określić dzięki pomiarowi widm absorpcyjnych UV-Vis2). Do najczęściej wykorzystywanych nanocząstek o charakterze metalicznym należą nanocząstki palladu, miedzi, złota, platyny oraz srebra3). Produkty nanotechnologii są wykorzystywane m.in. w medycynie i budownictwie4, 5). Uznaje się, że mogą mieć również duży wpływ na rozwój rolnictwa oraz przemysłu spożywczego. Nanotechnologia jest stosowana m.in. w modyfikacjach genetycznych roślin uprawnych i diagnostyce ich chorób, a także w produkcji nawozów oraz środków ochrony roślin6). Podjęto również prace nad wykorzystaniem nanocząstek w procesie 98/8(2019) 1269 Mgr inż. Monika GRZANKA w roku 2018 ukończyła studia na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest doktorantką w Katedrze Agronomii tej samej uczelni. Specjalność - ochrona roślin, herbologia, herbicydy, adiuwanty. Dr hab. Karen KHACHATRYAN w roku 1993 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kraków). W 2002 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk chemicznych, specjalizacja chemia organiczna (Uniwersytet Jagielloński, Kraków). W 2016 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Jest adiunktem w Katedrze Chemii i Fizyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Specjalność - nanotechnologia żywności, nanotechnologia polimerów i biomateriałów, chemia żywności. formułowania adiuwantów7). Dodatek substancji pomocniczych modyfikuje właściwości fizyczne kropel cieczy opryskowej, poprawia retencję oraz absorpcję aplikowanych preparatów8). Adiuwanty pozwalają na zmniejszenie napięcia powierzchniowego kropel cieczy opryskowej. Dużą efektywność pod tym względem wykazują surfaktanty krzemoorganiczne, których dodatek przyczynia się do zmniej[...]

Use of silver nanoparticles as a fungicide Wykorzystanie nanocząstek srebra jako fungicydu DOI:10.12916/przemchem.2014.1472


  Ag nanoparticles were formed in situ in starch by redn. of AgNO3 with NaBH4 at 20°C, studied for surface tension and contact angle in aq. solns. and used for controlling Bipolaris sorokiniana (Sacc.) and Pyrenophora teres (Died.) Drechs. The fungicidic activity of Ag nanoparticles was lower than that of epoxiconazole and azoxystrobin used as chem. fungicides in field crops. W przeprowadzonych badaniach nanocząstek srebra o znanym rozmiarze, potwierdzonym za pomocą widma UV i transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM), określono dla nich napięcie powierzchniowe i kąt zwilżenia przy trzech różnych stężeniach nanostrukturalnego srebra. Wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla epoksykonazolu i azoksystrobiny, które stosowane są jako fungicydy do ochrony roślin w uprawach polowych. Przedstawiono aktywność biologiczną użytych w różnych stężeniach nanocząstek w porównaniu z aktywnością fungicydów komercyjnych, oceniając skuteczność zwalczania grzybów z gatunków Bipolaris sorokiniana (Sacc.) i Pyrenophora teres (Died.) Drechs. (E)-2-{2[6-(2-cyjanofenoksy)pirymidyno-4-yloksy]fenylo}-3- metoksyakrylan metylu (azoksystrobina) i (2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorofenylo)- 2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,4-triazol (epoksykonazol) to należące do różnych grup chemicznych (pochodne strobiluryny i triazoli) środki ochrony roślin. Występują one w wielu dostępnych na rynku preparatach grzybobójczych i wykazują aktywność biologiczną wobec licznych gatunków grzybów patogenicznych, takich jak np. Septoria sp., Puccinia sp. i Fusarium sp.Ostatnio rozwija się nanotechnologia, która stanowi nową gałąź technologii materiałowej. Dzięki niej możliwe jest wytwarzanie nanomateriałów, które znane były już w starożytnych Chinach i w Egipcie. Już wówczas znano metody wytwarzania złota i srebra w postaci koloidalnej oraz ich biobójcze właściwości. Nanomateriały znajdują zastosowanie także w rolnictwie jako środki do zwalczania patogenów. Ich zaletą[...]

 Strona 1