Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"ANNA ZALEWSKA"

Wpływ zagęszczaczy na stabilność wodnych dyspersji kopolimerów akrylowych

Czytaj za darmo! »

Wodne dyspersje kopolimerów akrylowych zagęszczano organicznymi i nieorganicznymi zagęszczaczami. Określono zachowanie się tych zagęszczaczy w układach dyspersyjnych. Określono rodzaje i ilości faz występujących w stanie równowagi sedymentacyjnej oraz wydajność dyspergowania i graniczną liczbę lepkościową. Określono również rodzaj środka powierzchniowo czynnego (SPC) i pigmentu potrzebne [...]

Badania zmian powierzchniowych powłok z dodatkiem cieczy jonowych


  Przedstawiono wyniki badań wpływu azotanu benzalkoniowego i azotanu didecylodimetyloamoniowego na powierzchniowe właściwości błon otrzymanych z wodnych dyspersji polimeru i kopolimeru akrylowego, kopolimeru winylowo-maleinowego oraz poli(octanu winylu), do których wprowadzano ciecze jonowe. Zbadano też właściwości wodnych dyspersji z dodatkiem stosowanych cieczy jonowych. Otrzymane powłoki poddano badaniom fizykomechanicznym i fizykochemicznym. Stwierdzono, że dodatek cieczy jonowych spowodował polepszenie niektórych fizykomechanicznych właściwości otrzymanych błon. Ekspozycja powłok w zimnej wodzie spowodowała częściowe wymywanie cieczy jonowych z ich powierzchni, obniżając tym samym ich twardość względną. Benzalkonium nitrate and [Me(CH2)9]2Me2N+NO3 - were added to aq. dispersions of acrylic polymer and copolymer, vinyl-maleate copolymer and poly(vinyl acetate) to study the phys.-mech. and phys.-chem. properties of the coats obtained. The addn. of ionic liqs. resulted in an improvement of the coat properties. The leaching of the coats with cold water resulted in partial removal of the ionic liqs. and a decrease in the coat hardness. Bardzo ważne w codziennym życiu staje się dbanie o środowisko naturalne. W przemyśle używa się wielu szkodliwych i toksycznych rozpuszczalników oraz dodatków m.in. do farb, lakierów i klejów, które zanieczyszczają naturalne środowisko człowieka. Od wielu już lat zmniejsza się użytkowanie produktów, które zawierają łatwo lotne rozpuszczalniki organiczne. Ich miejsce coraz częściej zastępują produkty wodorozcieńczalne, dyspersje wodne oraz emulsje, które zawierają polimerowe substancje błonotwórcze. Substancje powłokotwórcze rozpuszcza się w rozpuszczalniku organicznym lub dysperguje w wodzie, uzyskując w ten sposób dyspersje i emulsje. Ekonomika wytwarzania produktów lakierniczych zależy w dużym stopniu od zawartości i rodzaju stosowanych rozcieńczalników i rozpuszczalników. Jako rozpuszc[...]

Badania odporności korozyjnej powłok cynkowych w roztworze chlorku wapnia

Czytaj za darmo! »

Najczęściej stosowanym i najtańszym środkiem do posypywania oblodzonych dróg był chlorek sodu. Jednakże nie spełniał on swojej roli w temperaturze poniżej -20°C. W związku z tym zastosowano różnego typu mieszanki soli NaCl z CaCl2, sam CaCl2 lub MgCl2. Chlorek wapnia jest produktem łatwo dostępnym, ponieważ jest produktem ubocznym produkcji sody metodą Solvay’a. Dzięki swoim właściwościom higroskopijnym znajduje zastosowanie przy osuszaniu murów i betonów. Podczas jego hydratacji wydziela się duża ilość ciepła. Zastosowanie tego typu soli ma niestety także ujemne skutki. Dotyczą one środowiska naturalnego, zniszczeń nawierzchni dróg, a także procesów korozji metalowych elementów infrastruktury drogowej. Prowadzono szereg prac dotyczących obecności cynku, miedzi i ołowiu w wodach powierzchniowych pochodzących z produktów korozji tych metali [1÷3]. Na terenie Kielc w latach 2008/2009 prowadzono badania wpływu chlorku sodu i chlorku magnezu na przydrożne drzewa, których wyniki przedstawiono w formie raportu [4]. Ze względu na duże zanieczyszczenie atmosfery dwutlenkiem siarki w Polsce ubytki korozyjne cynku są znaczne, gdyż kwaśne deszcze powodują rozpuszczanie tworzącej się na powierzchni cynku w warunkach atmosferycznych warstwy zasadowego węglanu cynku. Dane literaturowe dotyczące badań korozyjności żelaza i cynku w roztworach chlorku sodu i chlorku wapnia są różne i zależą od warunków prowadzenia prób korozyjnych. Jednakże w większości przypadków stwierdzono mniejszą szybkość korozji tych metali w roztworach chlorku wapnia i magnezu niż w chlorku sodu [5÷7]. Aby ograniczyć efekty uboczne stosowania chlorku wapnia na procesy korozyjne podwozi samochodowych, barierek drogowych, wiaduktów i mostów, należy zastosować inhibitory korozji. Skuteczność działania inhibitorów zależy od wielu czynników, takich jak: stężenie inhibitora, pH roztworu, temperatura, rodzaj i stężenie agresywnych składników, obecność rożnych metali w u[...]

Properties of poly(vinyl chloride) plastisol-containing polymers dispersions. Właściwości dyspersji polimerowych zawierających plastizol poli(chlorku winylu)


  Four com. aq. dispersions of CH2=CH2/CH2=CHOAc copolymers were modified by addn. of PVC plastisol and nonionic surfactants or a polyurethane thickener, studied for stability by sedimentation method, for particle size and Huggins const. by capillary viscosimetry, and for rheol. behaviour, and then used for prepn. of polymer films on a glass substrate. The results were presented as linear equations. The addn. of surfactants or polyurethane thickener resulted in increasing the dispersion stability and decreasing the polymer film hardness. The addn. of PVC plastisol resulted in decreasing the film hardness. Badano wodne dyspersje kopolimeru etylenu z octanem winylu przeznaczone do produkcji klejów lub farb. Zawierały one jonowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne lub poli( alkohol winylowy). Badania stabilności polimerowych dyspersji zawierających plastizol wykonano metodą sedymentacyjną. W celu zwiększenia stabilności dyspersji zawierających plastizol wprowadzano do nich niejonowe środki powierzchniowo czynne, takie jak oksyetylenowany alkohol laurylowy, oksyetylenowany nienasycony alkohol tłuszczowy, a także wodorozcieńczalny oligomer poliuretanowy. Badano zmianę ilości tworzącego się osadu polimeru podczas sedymentacji. Metodą wiskozymetrii kapilarnej określono wielkość cząstek w dyspersji oraz stałą oddziaływania Hugginsa. Metodą tensometryczną mierzono zmiany napięcia powierzchniowego dyspersji. Za pomocą reometrii ustalono wpływ poliuretanowego zagęszczacza.Jednym z podstawowych kierunków rozwoju współczesnego przemysłu farb i lakierów jest dążenie do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania ze składu materiału malarskiego polarnych i toksycznych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników. Do nowych materiałów można zaliczyć m.in. farby rozcieńczalne wodą i farby proszkowe1-4). Większość wodnych dyspersji polimerów to układy niestabilne o wysoko rozwiniętej powierzchni międzyfazowej. Stabilność układom [...]

Effect of the latex stabilization on its modification with poly(vinyl chloride) plastisol Wpływ sposobu stabilizacji lateksu na jego modyfikację plastizolem poli(chlorku winylu) DOI:10.15199/62.2015.7.6


  Four com. latexes were stabilized by addn. of ionic and nonionic surfactants, poly(vinyl chloride) plastisols and polyurethane thickeners. The latexes were analyzed for particle radius, Huggins const., surface tension, activation energy of viscous flow, softening temp. of the latex polymer and relative hardness of the polymer films as well as for their changes after addn. of particular components. The modification resulted in increasing the latex stability and viscous flow activation energy as well in decreasing the softening point and hardness of polymer films. Badano wodne lateksy kopolimerów etylenu z octanem winylu, monomerów akrylowych z styrenem i poli(octanu winylu) stabilizowane za pomocą poli(alkoholu winylowego) oraz jonowych i niejonowych surfaktantów. Badania polegały na wprowadzeniu plastizolu PVC do lateksu w taki sposób aby jego ilość w lateksie była jak największa. Ustalono zasadnicze przyczyny niestabilności kompozycji lateksowej z plastizolem. Stwierdzono, że dodatkowo należy wprowadzić niejonowy surfaktant oraz zagęszczacz. Ich obecność powoduje zmniejszenie ilości osadu plastizolu, rozmiaru cząstek w dyspersji oraz zwiększenie liofilowości środowiska i zwiększenie energii aktywacji lepkiego płynięcia.Temperatura mięknienia i twardość względna błony polimerowej uległy zmniejszeniu. Najskuteczniejszym sposobem zapewnienia trwałości lateksu z plastizolem jest stabilizacja steryczna. Materiał malarski przedstawia sobą złożony wieloskładnikowy układ dyspersyjny. Oprócz składników podstawowych, którymi są żywica błonotwórcza, pigmenty, napełniacze oraz rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, są w nim inne dodatki, takie jak katalizatory wysychania, utwardzacze, plastyfikatory, biocydy i antypireny. Rodzaj dodatku najczęściej wynika z typu farby oraz jej przeznaczenia. W odróżnieniu od farb rozpuszczalnikowych, farby na bazie wodnych syntetycznych lateksów charakteryzują się wysoką zawartością substancji stałyc[...]

Physical-mechanical properties of nitrate didecyldimethylammonium-containing acrylic protective coatings Właściwości fizykomechaniczne powłok akrylowych z dodatkiem azotanu didecylodimetyloamoniowego DOI:10.15199/62.2015.7.10


  Didecyldimethylammonium nitrate was added to aq. dispersions of an acrylic polymer to study the phys.-mech. and phys.-chem. properties of the surfactant and thickener- contg coats. Addn. of the ionic liq. resulted in increasing the chem. resistance of the coatings. Zbadano wpływ azotanu didecylodimetyloamoniowego na fizykochemiczne i fizykomechaniczne właściwości błon ochronnych otrzymanych z wodnych dyspersji akrylowych. Zbadano właściwości układów dyspersyjnych o różnej zawartości środka powierzchniowo czynnego, cieczy jonowej i zagęszczacza. Stwierdzono, że powłoki otrzymane z dyspersji akrylowych z większą zawartością SPC i cieczy jonowej wykazują lepsze właściwości powierzchniowe oraz odporność na działanie wybranych czynników chemicznych. Wyroby malarskie spełniają różne funkcje, np. ochronne, izolacyjne, a przede wszystkim dekoracyjne. Głównymi odbiorcami farb i lakierów są budownictwo, przemysł samochodowy, lotniczy lub meblarski. Największy udział w ogólnej produkcji farb i lakierów przypada na wodorozcieńczalne wyroby na bazie polimerów akrylowych lub winylowych. Szacuje się, że farby wodorozcieńczalne do podłoży mineralnych pokrywają prawie 100% zapotrzebowania. Na rynku lakierów do podłóg udział wyrobów wodorozcieńczalnych szacuje się na 5-40%. Największym odbiorcą tych materiałów jest budownictwo, które zużywa ok. 70% ogólnej produkcji. Pozostała część przypada na przemysł meblarski, lakiery i emalie samochodowe, a także farby przeciwkorozyjne1). Można stwierdzić, że szybki rozwój "czystych technologii" został wymuszony restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W konsekwencji, udział farb, klejów i lakierów z dodatkiem łatwo lotnych rozpuszczalników organicznych zmniejsza się na rynku na korzyść emulsji i dyspersji wodnych, produktów wodorozcieńczalnych i wyrobów proszkowych. Woda jako tani, dostępny, nietoksyczny i niepalny surowiec jest bardzo pożądanym i powszechnie stosowanym rozpuszczaln[...]

Badania reologiczne plastizoli barwionych pastami i suchymi pigmentami

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań reologicznych plastizoli barwionych suchymi pigmentami i pastami. Wyznaczono współczynnik pseudoplastyczności, maksymalną lepkość i energię aktywacji lepkiego płynięcia barwionych plastizoli. Stwierdzono istotny wpływ powierzchni właściwej pigmentu i środka powierzchniowo czynnego w paście na przebieg krzywej płynięcia plastizolu. The PVC plastisols were coloured[...]

Zastosowanie metody regresji liniowej do opisu emulgowania ksylenu w wodzie z użyciem różnych środków powierzchniowo czynnych

Czytaj za darmo! »

Zaproponowano model matematyczny opisujący proces emulgowania ksylenu w wodzie z użyciem środków powierzchniowo czynnych należących do grupy oksyetylenowanych alkilofenoli, oksyetylenowanych amin, amidów, a także anionowych środków powierzchniowo czynnych. Za pomocą metody regresji liniowej określono korelację pomiędzy doświadczalnymi i teoretycznymi wartościami procesu emulgowania. Model[...]

 Strona 1  Następna strona »