Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka LAURENTOWSKA-TYCZKA"

Łączenie miedzi i aluminium o strukturze ultradrobnoziarnistej


  W pracy opisano badania dotyczące łączenia miedzi i aluminium metodami obróbki plastycznej na zimno. Celem badań spajania było uzyskanie trwałego połączenia aluminium i miedzi w wyniku spęczania swobodnego materiału oraz ocena wytrzymałości spoiny i zmian struktury materiału w miejscu łączenia. W efekcie otrzymano trwałe połączenia materiałów ultradrobnoziarnistych wytworzonych z prętów metodą hydrostatycznego wyciskania. This paper describes a study on bonding of copper and aluminum methods of cold plastic forming. The aim of the study was to obtain permanent bonding a combination of aluminum and copper as a result of upsetting of the material and evaluation of the bond strength of the material and changes in structure at the joint. This results in stable connection of ultrafine grained materials produced from rods by hydrostatic extrusion. Słowa kluczowe: miedź, aluminium, materiały ultra drobnoziarniste, spajanie Key words: copper, aluminum, ultra fine-grained materials, bonding.1. Wstęp. Badania w zakresie spajania metali na zimno prowadzone są obecnie na całym świecie od wielu lat. Warto zaznaczyć, że dotychczas pojawiło się wiele publikacji naukowych, krajowych [1÷5] i zagranicznych [6÷8], opisujących to ciekawe zagadnienie badawcze. Jednym z rozwijanych kierunków badań jest proces łączenia blach metodą zaciskania. Większość udoskonalanych metod łączenia materiałów metalicznych polega na wykorzystaniu odkształcenia i łączeniu z wykorzystaniem sił powierzchniowego przyciągania (siły adhezji) [9÷11]. Znana jest metoda łączenia, oparta na zasadzie platerowania i wykorzystuje się ją do łączenia dwóch różnych metali [12÷14]. Jednak najczęściej stosowanym procesem spajania metali, na drodze odkształcenia plastycznego, jest walcowanie pakietowe lub wielopakietowe (ARB), umożliwiające łączenie głównie jednego gatunku materiału. Metoda ta, oprócz możliwości samego spajania, pozwala na uzyskiwanie rozdrobnionych struktur metalicznych (z metali [...]

 Strona 1