Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT BRZOZOWSKI"

Synteza diizopropylonaftalenów w obecności zeolitów szerokoporowatych

Czytaj za darmo! »

Omówiono możliwości syntezy diizopropylonaftalenów (DIPN) poprzez alkilację naftalenu propylenem i dysproporcjonację izopropylonaftalenu. Dzięki zastosowaniu zeolitów wykazujących w tych reakcjach selektywność kształtu oraz zastosowaniu odpowiednich warunków można otrzymać mieszaniny DIPN o dużej zawartości jednego z izomerów. W obu reakcjach prowadzonych w obecności mordenitu otrzymano DI[...]

Nowoczesne przemysłowe procesy syntezy etylobenzenu i kumenu

Czytaj za darmo! »

Omówiono przemysłowe procesy otrzymywania etylobenzenu i kumenu poprzez alkilację benzenu etylenem lub propylenem, prowadzone w obecności stałych katalizatorów zeolitowych. Omówiono i porównano takie procesy wytwarzania etylobenzenu jak: Mobil-Badger, Lummus-Unocal-UOP, Lummus-UOP oraz proces destylacji katalitycznej CDTech, a także procesy wytwarzania kumenu, takie jak proces 3- DDM firm[...]

Badania alkilacji naftalenu propylenem w obecności chlorku glinowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano możliwość wytwarzania 2-izopropylonaftalenu i diizopropylonaftalenów. Optymalny stosunek molowy propylenu do naftalenu w wypadku produkcji 2-izopropylonaftalenu mieści się w przedziale 0,5 0,8, podczas gdy dla diizopropylonaftalenów wynosi on od 1,4 do 1,8. Optymalna temperatura alkilacji bez użycia rozpuszczalnika wynosi 353 -4- 358 K. Obecność rozpuszczalnika w środowisku reakcji umożliwia obniżenie temperatury do 333 -i- 343 K. Węglowodory izoparafinowe i alkilonaftenowe nie powinny być stosowane jako rozpuszczalniki ze względu na tworzenie się w ich obecności produktów ubocznych. Takie rozpuszczalniki, jak л-heksan i cykloheksan, hamują reakcje uboczne, lecz zmniejszają także wydajność procesu powstawania 2-izopropylonaftalenu. Proces alkilacji naftalenu propylenem stwarza możliwości znacznego rozszerzenia zastosowania naftalenu jako surowca w wielu nowych syntezach organicznych. Reakcja alkilacji naftalenu propylenem do 2 -izopropylonaftalenu umożliwia m. in. nowy sposób syntezy 2 -naftolu, który jest cennym i poszukiwanym półproduktem w przemyśle barwników. W 1982 roku firma American Cyanamid uruchomiła instalację przemysłową wytwarzania 2 -naftolu (o zdolności produkcyjnej 14 tys. Mg/r.) w wyniku katalitycznej alkalacji naftalenu propylenem Ч Odwodornianie 2-izopropylonaftalenu na katalizatorze żelazowym (proces zbliżony do odwodornienia etylobenzenu do styrenu) umożliwia otrzymanie z dużą wydajnością 2-izopropenylonaftalenu2). Stwierdzono, że dodanie niewielkich ilości 2 -izopropenylonaftalenu do procesu kopolimeryzacji styrenu z butadienem jest przyczyną znacznego zwiększenia odporności termicznej otrzymywanego kauczuku syntetycznego2). W wyniku alkilacji naftalenu propylenem uzyskuje się mieszaninę izomerów, tzn. 1 - i 2 -izopropylonaftalen, których wzajemny stosunek zależy od rodzaju zastosowanego katalizatora i od warunków prowadzenia reakcji: CH3N .Cbh CH +a-b-cH=a-b - ch3- ch= ch2 I[...]

Alkilacja benzenu etylenem w obecności katalizatora zeolitowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad reakcją alkilacji benzenu etylenem w fazie ciekłej, w obecności katalizatora zeolitowego {HZSM-5, NaHY, CaREY, mordenit) lub glinokrzemianu amorficznego. Przedyskutowano możliwość zastosowania katalizatora zeolitowego - zamiast chlorku glinu - w syntezie etylobenzenu. Omówiono wpływ szerokości porów zeolitu na selektywność reakcji tworzenia etylobenzenu. Selek[...]

Suplementy diety.Część 2. Seler (Apium graveolens)

Czytaj za darmo! »

Opracowano technologię otrzymywania ekstraktu z owoców selera w skali laboratoryjnej i zastosowano go jako suplement diety. Owoce selera naciowego i korzeniowego ekstrahowano olejem sojowym oraz ditlenkiem węgla w stanie ciekłym i nadkrytycznym. Ditlenek węgla w stanie nadkrytycznym ekstrahował z owoców selera sedanolid (dihydroftalid 3-n-butylu) w ilości 0,9% oraz ftalid n-butylu w ilości 0,5%. Proces ten zachodzi z wydajnością 3,40-3,96%. Dobrym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji owoców selera okazał się olej sojowy. Zastosowanie tego oleju upraszcza proces technologiczny i pozwala pominąć skomplikowany problem analizy śladowych ilości rozpuszczalników organicznych w produkcie spożywczym. Stwierdzono, że ekstrakty z owoców selera liściowego i korzeniowego zawierają porównyw[...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

 Strona 1