Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN LACKOWSKI"

Badania właściwości elektrycznych czynnika R134a


  W artykule opisano metodologię oraz wyniki pomiarów podstawowych parametrów elektrycznych czynnika chłodniczego R134a. Zaprezentowano wyniki pomiarów względnej przenikalności elektrycznej oraz rezystancji właściwej. Obecnie rozwijane są technologie wykorzystujące oddziaływanie pola elektrycznego na czynnik niskowrzący, m.in. wykorzystanie elektrostatycznej metody separacji mgły olejowej, czy też siły EHD do intensyfikacji procesu skraplania. Znajomość parametrów elektrycznych wykorzystywanego czynnika niskowrzącego jest kluczowa ze względu na możliwość określenia stosowalności metod elektrostatycznych oraz przeprowadzania obliczeń o charakterze projektowym. INVESTIGATION OF THE R134a REFRIGERANT ELECTRICAL PROPERTIES The methodology and results of the measurements of electrical parameters of the refrigerant R134a are presented in the article. The results of measurements of the relative permittivity and resistivity are presented. Technologies using electric fields in cooling techniques are being developed e.g. oil mists electrostatic separation method or use of EHD forces to intensification the condensation process. Knowledge of the electrical parameters of the refrigerant is important because of the possibility of determining the electrostatic method applicability and for design computing.Wstęp Metody wykorzystujące oddziaływanie pola elektrycznego na przepływ czynnika niskowrzącego wymuszają rozszerzenie wiedzy na temat ich właściwości elektrycznych. Wykorzystanie oddziaływania pola elektrycznego na czynnik niskowrzący w procesie intensyfikacji procesu skraplania jest tematem prowadzonych badań [1]. Zastosowanie pola elektrycznego do intensyfikacji procesu skraplania wymaga znajomości parametrów opisujących właściwości elektryczne czynników niskowrzących. Producenci czynników niskowrzących nie przedstawiają wyników badań tych parametrów. W literaturze znajduje się stosunkowo mało wyników pomiarów parametrów elektrycznych, a naw[...]

Zasobniki ciepła w układach solarnych oraz pomp ciepła DOI:10.15199/9.2015.5.2

Czytaj za darmo! »

Opisano zagadnienia związane z magazynowaniem ciepła w zasobnikach wodnych w układach pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych, a także zagadnienia związane z alternatywnymi metodami magazynowania ciepła, np.: w materiałach PCM lub w gruncie. Przedstawiono zagadnienia dotyczące modelowania matematycznego zasobników ciepła w stanach ustalonych oraz nieustalonych. Podano wyniki i przykłady analityczne innych sposobów magazynowania ciepła.1. Wstęp Magazynowanie ciepła staje się coraz istotniejszym zagadnieniem w związku z optymalizacją wytwarzania i rozdziału ciepła w systemach miejskich, gminnych oraz rozproszonych. Ciepło może być magazynowane w różny sposób [1]. Najczęściej do magazynowania ciepła wykorzystuje się pojemność cieplną wody w zbiornikach buforowych, które są rozładowywane w warunkach zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Temperatura użyteczna, którą mają zapewnić zasobniki wynosi, w zależności od rozwiązania instalacji, od 50 do 90 oC. Zbiorniki te, oprócz magazynowania ciepła zwiększają bezwładność cieplną budynku oraz zapewniają optymalne wykorzystanie wysokotemperaturowych (kotły) lub krótko i okresowo działających źródeł ciepła (słońce, pompa ciepła) [2, 3]. Możliwa jest również współpraca zasobników ciepła z układami bardziej zaawansowanymi technologicznie [4]. W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane z: - modelowaniem dynamiki magazynowania ciepła w zasobnikach wodnych oraz współpracy zasobnika z układem solarnym i pompą ciepła w warunkach ustalonych, - doborem typu zasobnika ciepła, z przykładową analizą inżynierską. 2. Modele zasobników ciepła współpracujących z obiegiem solarnym oraz pompą ciepła w warunkach ustalonych Projektując instalację grzewczą wyposażoną w zasobnik ciepła, należy przyjąć parametry geometryczne tego zasobnika oraz czas magazynowania ciepła. W dużej mierze poprawna praca zasobnika w systemie grzewczym zależy od grubości i jakości izolacji cieplnej. Nie bez zn[...]

Numerical modelling of dielecrophoresis (DEP) effect in microchannel flow controller - comparison of calculation methods DOI:10.15199/48.2016.08.26

Czytaj za darmo! »

Results of calculations using Maxwell stress tensor method for a new DEP based flow control device with the distance between the electrodes equal to 400m and the relative permittivity of the liquid (2-propanol) equal to 19.9 are presented. The analysis of the influence of the electric field and the shape of the meniscus on the forces acting on the liquid surface and the liquid height-of-rise for several voltage values is presented. The results show good agreement with these obtained using simplified method. Streszczenie. Przedstawiono wyniki obliczeń wykorzystujących metodę tensora napięć Maxwella do analizy nowego typu regulatora przepływu wykorzystującego zjawisko dielektroforezy. Obliczenia wykonano dla odległości elektrod 400m i względnej przenikalności elektrycznej płynu 19,9. Przedstawiono analizę wpływu pola elektrycznego i kształtu menisku na siły działające na powierzchni płynu i wysokość płynu w mikrokanale dla kilku wartości napięcia. Wyniki analizy pokazują dobrą zgodność z uzyskanymi metodą uproszczoną. (Modelowanie numeryczne zjawiska dielektroforetycznego w mikrokanałowym kontrolerze przepływu - porównanie metod obliczeń). Keywords: dielectrophoresis, microchannel flow control, numerical modelling. Słowa kluczowe: dielektroforeza, mikrokanałowy kontroler przepływu, modelowanie numeryczne. Introduction Among the most promising passive methods of heat transfer enhancement is the application of microchannel heat exchangers. They can be used especially in small power plants (e.g. ORC systems), heat pumps or cooling and refrigeration systems. This type of heat exchangers allows for reduction of the overall dimensions and gives rise to increasing the efficiency of thermal systems, which results from the possibility of operating at smaller temperature differences. One of the groups of the microchannel heat exchangers are those utilizing two-phase flows with phase change, and especially boiling. The challenge c[...]

Modelling of electrohydrodynamic (EHD) flow in a cylindrical precipitator with eccentric wire electrode DOI:10.15199/48.2016.08.04

Czytaj za darmo! »

Results of calculations of EHD flow in precipitator with external tube electrode and internal wire electrode, which axes are slightly offset are presented. A set of coupled differential equations is numerically solved and 2D distributions of charge density, potential and induced flow velocity patterns are obtained. It is shown that a jet forms along the offset line and two vortices symmetrical to this line are generated. Streszczenie. Przedstawiono wyniki obliczeń przepływu EHD w układzie obejmującym cylindryczną elektrodę zewnętrzną i wewnętrzną elektrodę drutową, których osie są nieznacznie przesunięte. Rozwiązano numerycznie układ sprzężonych równań różniczkowych i otrzymano dwuwymiarowe rozkłady gęstości ładunku, potencjału oraz indukowanego pola przepływu. Pokazano, ze w takim układzie tworzy się strumień gazu wzdłuż kierunku przesunięcia oraz dwa symetryczne wiry. (Modelowanie przepływu EHD w cylindrycznym elektrofiltrze z przesuniętą elektrodą drutową). Keywords: EHD flow, electrostatic precipitator, numerical modelling. Słowa kluczowe: przepływ elektrohydrodynamiczny, elektrofiltr, modelowanie numeryczne. Introduction Corona discharge is a gas discharge generated in a region close to a high-potential electrode with a small curvature radius. Ions produced in the discharge move in the electric field and their collisions with neutral molecules cause a movement of electrically neutral gas. This phenomenon called an EHD flow finds applications for example in electrostatic precipitators to clean contaminated air from dust particles, in small-size cooling devices to enhance heat transfer or in actuators to reduce drag coefficients [1]. Much research, both experimental and theoretical, has been done to understand these phenomena and optimise devices that utilize them. However, due to complexity of the problem there are still a lot of issues that are not fully understood even in a simple geometry such as a cylindrical precipitator co[...]

Electrohydrodynamic technique of condensation enhancement DOI:10.15199/48.2016.08.25

Czytaj za darmo! »

This paper concentrates on condensation heat transfer augmentation by means of active condensate drainage in strong electric field. The electrohydrodynamic (EHD) technique is suitable for dielectric media used in refrigeration, ORC cycles and heat pump devices. In presented experiment, a condenser with condensation on the outer surfaces of horizontal tubes was investigated. The electric field was generated between each tube and two rods placed externally. The electric field influences the draining of the liquid (condensate) film from the tubes surface. Presented in this paper experimental research of a tubes bundle with a rod electrode for each tube have not been published in the literature so far. Streszczenie. Niniejsza praca skupia się na intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas kondensacji, poprzez poprawę spływu skroplin wskutek przyłożenia silnego pola elektrycznego. Taka elektrohydrodynamiczna (EHD) metoda jest odpowiednia dla dielektrycznych czynników roboczych stosowanych w chłodnictwie, obiegach ORC i w pompach ciepła. W omawianym eksperymencie badano kondensację na zewnętrznych powierzchniach pęczka poziomych rur, wchodzących w skład skraplacza. Pole elektryczne przykładano pomiędzy każdą z rur a parą elektrod prętowych, umieszczonych w pobliżu zewnętrznej powierzchni rury. Pole elektryczne wpływa na spływ filmu cieczy (kondensatu) tworzącego się na powierzchni rury. Zaprezentowane w pracy wyniki eksperymentalne dla pęczka rur, z elektrodami prętowymi przy każdej z nich, są unikalne i nie były dotychczas publikowane. Intensyfikacji procesu wnikania ciepła podczas kondensacji Keywords: electrohydrodynamics, condenser, heat transfer enhancement. Słowa kluczowe: elektrodynamika, skraplacz, intensyfikacja wymiany ciepła. Introduction For the majority of working fluids used in refrigeration or air conditioning apparatus, heat pumps and nonconventional thermal power plants (ORC cycles) as well as for heat transfer fluids in hea[...]

Badania elektrostatycznej separacji mgły olejowej w układach chłodniczych Część 1 Separacja mgły olejowej z przepływu metodą elektrostatyczną


  W artykule stanowiącym pierwszą część cyklu przedstawiono nową metodę usuwania mgły olejowej z przepływu. W Instytucie Maszyn Przepływowych PAN opracowana została oryginalna metoda separacji mgły oleju z przepływu o średnicach kropel mniejszych od 5 μm, a więc takich, w przypadku których zastosowanie konwencjonalnych metod usuwania oleju jest nieskuteczne. W artykule opisano ideę metody oraz zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych.Potrzeba skutecznej separacji mgły olejowej występuje powszechnie we wszystkich instalacjach sprężonego powietrza, są w nich bowiem z reguły stosowane sprężarki tłokowe lub śrubowe, które wymagają stosowania środków smarnych. Separacja mgły o średnicach kropel mniejszych niż 5 mm jest stosunkowo trudna do realizacji przy wykorzystaniu konwencjonalnych cyklonów i podobnych urządzeń, zaś zastosowanie odpowiednich filtrów wymaga pokonania znacznych oporów przepływu, co z jednej strony powoduje zwiększoną konsumpcję energii, z drugiej zaś ogranicza dyspozycyjny poziom ciśnienia w instalacji [1, 2, 3]. W Instytucie Maszyn Przepływowych PAN opracowano całkowicie nowatorską i oryginalną metodę elektrostatycznego usuwania kropel oleju o bardzo małych średnicach z przepływu w warunkach wysoko-ciśnieniowych. Badania eksperymentalne przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym przedstawionym schematycznie na rysunku 1. Stanowisko składało się z kanału, układu generacji mgły olejowej, układu wymuszającego przepływ, systemu rejestracji optycznej obrazów. Kanał laboratoryjny wykonano z przezroczystych rur metapleksowych (polimetakrylan a[...]

Badania elektrostatycznej separacji mgły olejowej w układach chłodniczych.Część 2 Wpływ wyładowania koronowego na stabilność chemiczną czynnika chłodniczego


  Artykuł stanowi kontynuację serii prac poświęconych zagadnieniom obiegu oleju w urządzeniach chłodniczych, w którym dotąd przedstawiono własną metodę usuwania mgły olejowej z przepływu powietrza - metodę elektrostatyczną. Należy dodać, że celem autorów jest zastosowania tejże metody do usuwania oleju z czynnika chłodniczego. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały wyniki badań wpływu wyładowania koronowego na stabilność chemiczną czynnika chłodniczego, co stanowi warunek konieczny pozwalający na separację oleju z wykorzystaniem metody elektrostatycznej. Wstęp Jedną z propozycji rozwiązania problemu separacji kropel mgły olejowej z przepływu zarówno w wysokociśnieniowej instalacji powietrznej, jak i w urządzeniach chłodniczych jest wykorzystanie strumienia jonów i pola elektrycznego. Wyniki pomiarów skuteczności działania takich systemów odkraplania zaprezentowano w pracach [1, 2] dla instalacji powietrznych. Jednym z problemów pojawiających się przy implementacji metody usuwania mgły olejowej z przepływu w przewodzie tłocznym sprężarki chłodniczej za pomocą strumienia jonów i pola elektrycznego jest niebezpieczeństwo rozkładu czynnika w strumieniu jonów i polu elektrycznym. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań wyładowania w wysokociśnieniowym reaktorze wypełnionym powietrzem i czynnikiem chłodniczym. Zbadano również wpływ wyładowania na stabilność chemiczną badanego czynnika chłodniczego. Badania pokazały występowanie wyład[...]

Badania elektrostatycznej separacji mgły olejowej w układach chłodniczych Część 3 Elektrostatyczna separacja mgły olejowej w urządzeniu chłodniczym


  Artykuł stanowi kontynuację wcześniej prezentowanych prac z zakresu metod usuwania mgły olejowej z przepływu. W poprzednich pracach zaprezentowano wyniki separacji oleju z przepływu powietrza dokonanej nowatorską metodą elektrohydrodynamiczną opracowaną w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN. Zbadano również możliwość zastosowania tejże metody do czynników chłodniczych pod kątem stabilności chemicznej czynnika w obliczu wyładowania koronowego. Pozytywne wyniki prac badawczych skłoniły autorów do podjęcia prób usuwania oleju metodą elektrohydrodynamiczną z rzeczywistego urządzenia chłodniczego. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań separacji mgły olejowej z czynnika chłodniczego przeprowadzone na laboratoryjnym urządzeniu chłodniczym pracującym z czynnikiem R507. Zaprezentowano również wyniki badań wizualizacyjnych identyfikacji przepływu dwufazowego para przegrzana-olej. Wstęp Wyniki wcześniejszych badań eksperymentalnych usuwania mgły olejowej z przepływu [5] przy wykorzystaniu metody elektrostatycznej zachęciły autorów do podjęcia badań w kierunku wykorzystania tejże metody do usuwania oleju z przewodu tłocznego sprężarki w rzeczywistych urządzeniach chłodniczych. Badania te zostały przeprowadzone na laboratoryjnym agregacie chłodniczym pracującym z czynnikiem R507. Stanowisko badawcze (rys. 1) wyposażone było w sprężarkę firmy BOCK oraz płytowe wymienniki ciepła APV. Układ zasilania sprężarki wyposażono w przetwornicę częstotliwości, która wraz systemem odłączania cylindrów pozwalała na precyzyjną zmianę wydajności chłodniczej agregatu w zakresie od 35% do 100% [1]. Stabilność zasilania parownika uzyskano przez zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego. Do pomiaru [...]

Zastosowanie metod elektrohydrodynamicznych do intensyfikacji wymiany ciepła w skraplaczach płaszczowo-rurowych


  W artykule przedstawiono głównie kierunki badań efektywnych elektrohydrydynamicznych metod intensyfikacji wymiany ciepła w skraplaczach urządzeń chłodniczych. Zwrócono uwagę na możliwość znacznego podwyższenia COP drogą poprawy wymiany ciepła. Zwrócono też uwagę na szczególnie ważny problem właściwej geometrii elektrod dla skraplaczy płaszczowo-rurowych. Application of elektro -hydrodynamic methods of heat trans fer enhancement in shell and tube condenser The general directions of possibile heat transfer enhancement elektro-hydrodynamic techniques in refrigeration condensers are presented. Attention has been paid to possibile improvement of COP due to heat transferimprovement. Appropriate geometry and configuration of the drainage electrodes for the shell-and-tube condensers has been discussed.1. Wprowadzenie Przedmiotem artykułu jest przegląd możliwych zastosowań jednego z najbardziej efektywnych sposobów intensyfikacji procesów wymiany ciepła, jakim jest zastosowanie pola elektrycznego. Jest to metoda uznawana za najnowocześniejszą, lecz zarazem najmniej dotychczas zbadaną. Zanim zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące tego sposobu intensyfikowania wymiany ciepła, celowe wydaje się uzasadnienie poszukiwania wysokoefektywnych metod poprawy wymiany ciepła w urządzeniach chłodniczych i pompach ciepła. Od obu urządzeń oczekuje się wysokich wartości współczynnika efektywności energetycznej ich pracy COP. Wartość współczynnika COP (zarówno w przypadku pompy ciepła, jak i urządzenia chłodniczego) jest tym wyższa, im mniejsza jest różnica temperatury pomiędzy górnym źródłem ciepła (środowisko odbierające ciepło skraplania) i źródłem dolnym (środowisko, od którego pobierane jest ciepło parowania). Na tę różnicę temperatury konstruktor urządzenia zwykle nie ma zasadniczego wpływu, gdyż przynajmniej w części wynika ona z zadanych warunków pracy instalacji. Konstruktor urządzenia ma jednak zasadniczy wpływ na różni[...]

Novel electrostatic technologies for functional nanomaterials production

Czytaj za darmo! »

Technologie elektrostatyczne produkcji nanomateriałów obejmują te procesy, które wykorzystują oddziaływanie pól i ładunków elektrycznych na strugi cieczy, submikronowe krople, cząstki lub pojedyncze molekuły, które stają się elementami składowymi nanostruktur, oraz oddziaływanie plazmy generowanej elektrycznie na materię. W artykule przedstawiono zastosowanie metod elektrorozpylania i elektroprzędzenia do produkcji nanomateriałów funkcjonalnych. (Nowe technologie elektrostatyczne produkcji nanomateriałów) Abstract. Electrostatic nanomaterial technologies are those processes that utilize electric field and charges effect on liquid jets, submicron droplets, particles, or single molecules, which became building blocks for nanostructures, and interaction of electrically generated plasma on that matter. In the paper, are presented electrospraying and electrospinning methods used for the production of functional nanomaterials. Słowa kluczowe: technologie elektrostatyczne, elektrorozpylanie, nanomateriały. Keywords: electrostatic technologies, electrospraying, nanomaterials. Introduction Electrostatic technologies applied for functional nanomaterials production are those processes that utilize electric fields and charges for the production, manipulation, and processing liquid jets, submicron droplets, particles, or single molecules, which are used as building blocks for nanostructures. Electrostatic technologies comprise also an interaction of electrically generated plasma on that matter at the nanometer scale. Functional nanomaterials are those nanostructured materials that are tailored for fulfilling required functions in physical, thermal, electrical, chemical, biological etc. processes they are designed for. In recent years, there can be observed increasing number of examples of production of such materials at the laboratory scale, which utilize electrostatics. These technologies are, for example, used for: 1. Nanosized ceramic, diele[...]

 Strona 1