Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Mikielewicz"

Wyznaczanie współczynnika przejmowania ciepła podczas wrzenia w przepływie dwutlenku węgla DOI:10.15199/8.2015.1-2.2


  pracy przedstawiono wyniki obliczeń uzyskane za pomocą własnego modelu półempirycznego dla wybranych danych eksperymentalnych dla wrzenia w przepływie dwutlenku węgla. Metoda obliczeniowa została zweryfikowana z danymi eksperymentalnymi Docoulombiera i innych (2011) oraz Mastrullo i innych (2009). Badania eksperymentalne dotyczą pełnego zakresu zmienności stopnia suchości oraz zakresu prędkości masowej G = 2001200 kg/m2s. Rozwijany od lat w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej Politechniki Gdańskiej model wrzenia w przepływie wykorzystuje do modelowania wymiany ciepła wyrażenie opisujące opory przepływu dwufazowego. W przedstawionych w pracy obliczeniach wykorzystano do tego celu dwa modele tj. Müllera-Steinhagena i Hecka oraz Friedela. W pracy pokazano również wpływ napięcia powierzchniowego na obliczenia oporów przepływu i wymiany ciepła oraz modyfikację naprężeń stycznych na granicy rozdziału faz. In the paper presented is the analysis of the results of calculations using a model to predict flow boiling of carbon dioxide. The model was verified with the experimental data due to Docoulombier et al. (2011) and Mastrullo et al. (2009). The experimental research was conducted for a full range of quality variation and a relatively wide range of mass velocity. The aim of present study was to test the sensitivity of developed model of two-phase flow multiplier and the nonadiabatic effects. For that purpose two models have been analyzed namely due to Müller-Steinhagen and Heck correlation, Friedel correlation and introducing into the model the so called blowing parameter. Furthermore, in the paper shows the behavior of the heat transfer coefficient, when effect of bubbles generation is omitted and when the impact of flow resistance is omitted. In addition, the work shows the importance of taking into account in the calculation of the flow structure surface tension. Spis oznaczeń B - parametr wydmuchu Bo - liczba wrzenia Con [...]

Chłodnicze układy absorpcyjne LiBr-H2O i NH3-H2O The LiBr-H2O and NH3-H2O absorption refrigeration cycle DOI:10.15199/8.2016.3.3


  W artykule przedstawiono obiegi chłodnicze absorpcyjne. W artykule przedstawiono COP (coefficient of performance) obiegów absorpcyjnych chłodniczych amoniakalnych oraz bromolitowych dla zbliżonych warunków termicznych zasilania ciepłem. Zaprezentowano różne konfiguracje tych obiegów chłodniczych dla celów produkcji chłodu z uwagi na możliwości pozyskiwania energii z niskotemperaturowych źródeł ciepła. Słowa kluczowe: chłodnictwo, obiegi absorpcyjne, amoniak - woda, Li- Br-woda The article presents the absorption cooling cycles. The article presents the COP (coefficient of performance) of the NH3-H2O and LiBr-H2O absorption refrigeration cycles for similar temperature conditions of the heat supply. The paper presents the various configurations of the cooling cycles for cold production, and the possibility of cooperation with low-temperature heat sources. Key words: refrigeration, absorption cycle, ammonia-water, LiBr-water Rys. 1. System trójgeneracji z ogniwem paliwowym oraz możliwość współpracy z układami chłodniczymi absorpcyjnymi LiBr-H2O i NH3-H2O, obiegiem strumienicowym oraz systemem ORC Chł dniCtwo 25 Chł dniCtwo 3/2016 Rys. 2. Jednostopniowe obiegi absorpcyjne [1; 2]. A) Jednostopniowy chłodniczy układ absorpcyjny z zaworem regulującym skład mieszaniny LiBr-H2O, B) Jednostopniowa absorpcyjna pompa ciepła, C) Jednostopniowy chłodniczy układ absorpcyjny strumienicowy zasilany mieszaniną, D) Jednostopniowy chłodniczy układ absorpcyjny strumienicowy zasilany parą wodną WSTĘP Urządzenia absorpcyjne chłodnicze są idealnymi systemami poprawiającymi efektywność energetyczną, gdy pracują jako systemy odzysku ciepła odpadowego. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń układów absorpcyjnych Li- Br-H2O (bromek litu - woda) [1÷7], oraz układów NH3-H2O (amoniak - woda) [1÷4; 8÷11]. Obiegi chłodnicze bromolitowe są dobrymi systemami pozwalającymi na odzysk ciepła niskotermperaturowego. Spotykane różne konfiguracje tych systemów umo[...]

Chłodzenie wyparne jako alternatywna metoda chłodzenia powietrza w klimatyzacji - podstawy termodynamiczne DOI:10.15199/8.2016.7-8.3


  W pracy przedstawiono podstawy termodynamiczne chłodzenia wyparnego. Omówiono cztery sposoby realizacji takiego procesu, tj. poprzez chłodzenie bezpośrednie, pośrednie, metodę hybrydową (pośrednią/bezpośrednią) oraz metodę mieszaną, która łączy chłodzenie wyparne z tradycyjnymi metodami sprężarkowymi. Przedstawiono rozważania związane z zapotrzebowaniem na wodę dla poszczególnych rodzajów chłodzenia, jak również oszacowano skutki ekologiczne zastosowania urządzeń wyparnych, wykazując w ten sposób korzystne efekty środowiskowe wynikające z zastosowania tego rozwiązania. Słowa kluczowe: chłodzenie wyparne, klimatyzacja In the paper presented have been thermodynamic foundations of evaporative cooling. There have been discussed four ways of realization of such process, i.e. by direct cooling, indirect cooling, hybrid method (direct/indirect) and the mixed method, which combines evaporative cooling with traditional compressor-based systems. There have been also presented considerations related to demand for water for specific evaporative systems as well as the ecological consequences of application of such systems have been pointed out proving the positive environmental effects stemming from use of these systems. Key words: evaporative cooling, air-conditioning Spis oznaczeń p - ciśnienie, Pa t - temperatura, °C x - zawartość wilgoci, g/kg p.s. Oznaczenia greckie φ - wilgotność względna, - 1. WPROWADZENIE - ISTOTA CHŁODZENIA WYPARNEGO Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie alternatywnej metody obróbki powietrza w systemach klimatyzacyjnych celem obniżenia jego temperatury, a mianowicie chłodzenia wyparnego. Sposób ten zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ nie wykorzystuje on energochłonnych sprężarek, co w dobie różnego rodzaju zaleceń dotyczących efektywności energetycznej jest bardzo cenione. Zużycie energii w urządzeniach wyparnych jest znacznie mniejsze, co niesie za sobą korzyści zarówno ekonomiczn[...]

Chłodzenie wyparne jako alternatywna metoda chłodzenia powietrza w klimatyzacji - przykłady zastosowań DOI:10.15199/8.2016.7-8.4


  W pracy przedstawiono przykłady zastosowań chłodzenia wyparnego. Z literatury zaczerpnięto znane realizacje instalacji wykorzystujących chłodzenie wyparne. Przedstawiono koncepcję urządzenia opartą na wykorzystaniu istniejącego na rynku wymiennika do chłodzenia wyparnego powietrza. Porównano pracę instalacji w różnych strefach klimatycznych. Odniesiono metodę wyparną do klasycznej, sprężarkowej, ukazując jakie korzyści finansowe może nieść za sobą wybór alternatywnej metody chłodzenia powietrza. Słowa kluczowe: chłodzenie wyparne, klimatyzacja The following paper presents examples of evaporative cooling applications. Known examples of such implementations have been collected from literature. The paper also includes a device concept, based on the use of the commercially available evaporative air cooling heat exchanger. A comparison of plant operation in different climatic zones has also been involved. The evaporative method has been confronted with the conventional, compressor-based one, showing financial benefits of choosing the alternative air cooling method. Key words: evaporative cooling, air-conditioning Spis oznaczeń h - ciśnienie cząstkowe gazu, Pa pg - ciśnienie cząstkowe pary wodnej, Pa t - temperatura termometru suchego, °C tm - temperatura termometru mokrego, °C tr - temperatura punktu rosy, °C x - zawartość wilgoci, kg/kg p.s. Oznaczenia greckie φ - wilgotność względna, - ρ - gęstość, kg/m3. 1. ISTNIEJĄCE ROZWIĄZANIA NA ŚWIECIE Od pewnego czasu chłodzenie wyparne jest już stosowane w praktyce. Jak wspomniano w artykule wprowadzającym do niniejszego [1] zastosowane może być jako niezależny, samodzielny system chłodzenia, jak i system chłodzenia wstępnego lub szczytowego. Uzupełnia on często chłodzenie sprężarkowe, obniżając wstępnie temperaturę powietrza wpływającego do parownika lub wspomaga chłodzenie w okresach szczytowego zapotrzebowania na odbiór ciepła. Dzięki temu klasyczny ukła[...]

 Strona 1