Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA JASCHIK"

Zderzanie strumieni reagentów jako sposób mikromieszania w procesie precypitacji mikrokryształów powstających w reakcji modelowej


  Przedstawiono wyniki badań precypitacji mikrokryształów szczawianu wapnia powstającego w reakcji modelowej między chlorkiem wapnia i szczawianem sodu. Intensywne mieszanie w strefie reakcji zachodzi w wyniku ciągłego zderzania się strumieni rozpuszczonych reagentów. W pomiarach zmieniane były parametry geometryczne dystrybutora strumieni oraz parametry procesowe: prędkość strumieni w dyszach i stężenia początkowe reagentów. Badano rozkłady rozmiarów otrzymanych mikrokryształów. Część otrzymanych rozkładów spełnia wymagania stawiane przez przemysł farmaceutyczny. Rozmiary wszystkich produkowanych kryształów mieszczą się w zakresie 1-10 μm, odpowiednim do potrzeb terapii inhalacyjnych. Ca oxalate was pptd. from aq. solns. of CaCl2 and Na oxalate by micromixing of the reactant streams in the two-perpendicular-jets distributor. The strems continuously collided with each other at 23.5°C, pH 6.5 and ionic strength of solns. 0.2 mol/L. Velocity of the streams were 2.78-11.11 m/s and reagent concns. 0.003-0.05 mol/L. Both immersed and unimmersed configurations of dis- Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Ryszard Pawełczyk, Jolanta Jaschik* Zderzanie strumieni reagentów jako sposób mikromieszania w procesie precypitacji mikrokryształów powstających w reakcji modelowej Collision of reactant streams as a way of micromixing in precipitation of microcrystals formed in a model reaction Dr inż. Jolanta JASCHIK w roku 1985 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest adiunktem w Instytucie Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach. Specjalność - inżynieria chemiczna i procesowa. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Bałtycka 5, 44- 100 Gliwice, tel.: (32) 231-08-11, fax: (32) 231-03-28, e-mail: jjaschik@ iich.gliwice.pl * Autor do korespondencji: Dr hab. inż. Ryszard PAWEŁCZYK, prof. IICh PAN w roku 1956 ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechn[...]

Kinetyka krystalizacji soli podwójnej 2Na2SO3·3Na2SO4

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji soli 2Na2SO3·3Na2SO4. Badania przeprowadzono w laboratoryjnej instalacji wyparnej, zawierającej krystalizator o pojemności ok. 0,2 dm3, w układzie Na2SO4/Na2SO3/H2O oraz Na2SO4/Na2SO3/NaHSO3(Na2S2O5)/H2O. Wykorzystując model krystalizatora MSMPR wyznaczano liniową szybkość wzrostu kryształów i efektywną szybkość zarod[...]

Kinetyka krystalizacji soli podwójnej 2Na2SO3·3Na2SO4

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji soli 2Na2SO3·3Na2SO4. Badania przeprowadzono w laboratoryjnej instalacji wyparnej, zawierającej krystalizator o pojemności ok. 0,2 dm3, w układzie Na2SO4/Na2SO3/H2O oraz Na2SO4/Na2SO3/NaHSO3(Na2S2O5)/H2O. Wykorzystując model krystalizatora MSMPR wyznaczano liniową szybkość wzrostu kryształów i efektywną szybkość zarod[...]

Kinetyka krystalizacji bezwodnego siarczanu sodu i przenoszenie skali procesu


  Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kinetyki krystalizacji wyparnej bezwodnego siarczanu sodu. Badania prowadzono z zastosowaniem trzech geometrycznie podobnych krystalizatorów o pojemności: 0,2, 1 i 5 dm3. Wyznaczano liniową szybkość wzrostu kryształów i efektywną szybkość zarodkowania. Opracowano korelacje potęgowe określające zależność parametrów kinetycznych krystalizacji od przesycenia, gęstości zawiesiny i intensywności mieszania. Określono wpływ wielkości krystalizatora na rozmiar otrzymywanych kryształów. Anhyd. Na2SO4 was crystd. from its aq. soln. in mixed reactors (0.2-5 L) under vacuum evapn. (430 hPa, 80°C) at varying residence time (1135-4012 s), evapn. rate (0.980- 35.433 g/min), suspension d. (22.13-129.63 kg/m3) and stirrer speed (450-1950 rpm) to study the process kinetics and to det. the linear crystal growth and effective nucleation rates. The correlations between kinetic parameters of the crystn. and supersatn., magma d. and mixing intensity were derived from the expt. data. The detd. order of crystal growth rate was about 1.4 for all crystallizers. The exponents in the equations describing the effect of the growth rate, magma d. and stirrer speed on the nucleation rate were 0.85, 1 and 2.5, resp. The scale-up principles to achieve the same median crystal size were developed. Over the range studied, a modest increase in median crystal size with increasing vol. of the crystallizer was obsd. for a const. sp. power input. Krystalizacja dobrze rozpuszczalnych związków, których rozpuszczalność zmienia się nieznacznie z temperaturą prowadzona jest Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Krzysztof Warmuziński, Jolanta Jaschik*, Manfred Jaschik Kinetyka krystalizacji bezwodnego siarczanu sodu i przenoszenie skali procesu Kinetics and scale-up of evaporative crystallization of anhydrous sodium sulphate Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, tel.: (32[...]

Wykorzystanie odpadów flotacyjnych do odsiarczania gazów metodą półsuchą

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu odsiarczania spalin metodą półsuchą, przebiegającego z wykorzystaniem zawiesin sporządzonych ze specjalnie przygotowanych odpadów flotacyjnych i wapna palonego. Stwierdzono, że odpady flotacyjne mogą stanowić substytut klasycznych sorbentów stosowanych do usuwania SO2 z gazów tą metodą. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowa[...]

Wykorzystanie odpadów z półsuchego odsiarczania spalin do usuwania ditlenku siarki i produkcji gipsu w metodzie mokrej wapniakowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu odsiarczania spalin metodą mokrą wapniakową, w której stosowano oprócz sorbentu podstawowego, tj. wapniaka, odpad z odsiarczania spalin metodą półsuchą. Stwierdzono, że stosowanie w procesie odsiarczania spalin zawiesin, w których odpad stanowi nawet ponad 45% masy sorbentu podstawowego, nie wpływa na skuteczność procesu oczyszczania gazó[...]

 Strona 1