Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech SZULC"

Restrukturyzacja sektora stalowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki restrukturyzacji sektora stalowego w krajach byłego bloku komunistycznego Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzonej po transformacji ustrojowej. Przytoczono przykłady restrukturyzacji hutnictwa światowego. Omówiono główne czynniki restrukturyzacji, zarówno w hutnictwie światowym, jak i krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Podkreślono rolę Komisji Europejskiej w procesie restrukturyzacji hutnictwa w nowych krajach członkowskich. Szczególną uwagę zwrócono na wagę, jaką Komisja Europejska przywiązuje do równoważenia pomocy publicznej na restrukturyzację redukcją zdolności produkcyjnych wyrobów gotowych netto. Results of restructuring of steel sector in East and Central Europe countries (belonged formerly to the communistic block) carried out after system transf[...]

ykorzystanie metod eksploracji danych do długookresowego prognozowaniu popytu na rynku dóbr przemysłowych


  W artykule zaproponowano nową metodę prognozowania wielkości i struktury popytu na rynku dóbr przemysłowych. Koncepcję metody przedstawiono na przykładzie rynku stalowych wyrobów hutniczych. Do prognozowania wykorzystano wybrane metody eksploracji da- nych: metodę k-średnich oraz algorytm C4.5. Metoda k-średnich służy do wydzielenia grup podobnych przypadków wielkości i struktury zużycia stalowych wyrobów hutniczych (wzorców zużycia). Natomiast algorytm generowania drzew decyzyjnych (algorytm C4.5) służy do określana zależności pomiędzy wzorcami zużycia a predyktorami (parametrami kształtującymi wielkość i strukturę zużycia). Proponowaną metodę zweryfikowano wykorzystując bogaty materiał statystyczny dotyczący wielkości i struktury zużycia stalowych wyrobów hutniczych w wybranych krajach w latach 1960÷2009. This paper proposes a new method of forecasting the level and structure of market demand for industrial goods. The concept of the method is presented on the example of the steel products market. Forecasting was conducted with the following selected data mining methods: k-means and the C4.5 algorithm. The k-means method serves to separate groups with items of a similar consumption level and structure of the analyzed products (consumption patterns). On the other hand, the algorithm for generating decision trees (C4.5 algorithm) aims to determine the dependencies between consumption patterns and predictors (parameters determining the level and structure of consumption). The proposed method was verified using extensive statistical material on the level and structure of steel products consumption in selected countries in the years 1960÷2009. Słowa kluczowe: rynek stalowych wyrobów hutniczych, prognozowanie zużycia, eksploracja danych.Wstęp. W artykule przedstawiono metodę pro- gnozowania wielkości i struktury popytu na stalowe wyroby hutnicze, nawiązującą do koncepcji progno- zowania analogowego. Prognozowanie analogowe to metoda prognozowa[...]

Dystrybucja stalowych wyrobów hutniczych w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Distribution of steel products in Poland W artykule scharakteryzowano sieć dystrybucji stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Przeanalizowano dane makroekonomiczne w zakresie wielkości i asortymentu sprzedaży centrów handlowych (tj. firm pośredniczących w handlu stalowymi wyrobami hutniczymi pomiędzy ich wytwórcami a użytkownikami końcowymi), dokonano identyfikacji krajowych centrów handlowych w sprzedaży tych wyrobów oraz centrów serwisowych, jak również usług świadczonych przez te centra. Ponadto dokonano identyfikacji rozkładu geograficznego centrów handlowych i centrów serwisowych oraz procesów zachodzących na rynku dystrybutorów stalowych wyrobów hutniczych: powstawanie nowych przedsiębiorstw, zaangażowanie obcego kapitału, konsolidacja, przejęcia. The distribution net of steel products in Poland has been characterized. Macroeconomic data concerning volume and product mix of the dealers’ sales have been analyzed. Identification of domestic dealers centers and service centers of steel products and scope of rendered services have been done. After that geographic location of domestic dealers and service centers as well as processes taking place on domestic dealers and service centers market: creation of new enterprises, engagement of foreign investors, consolidations and fusions have been identified. Słowa kluczowe: stalowe wyroby hutnicze, dystrybucja, centra serwisowe Key words: steel products, distribution, steel service centers 1. Wstęp. Czynnikiem wywierającym istotny wpływ na zaopatrzenie odbiorców i na efektywność wykorzystania stalowych wyrobów hutniczych u odbiorców końcowych są organizacja i funkcjonowanie obrotu tymi wyrobami. Sprzedaż poprzez centra handlowe oraz jej udział w całości sprzedaży zależy od wielu czynników. Potrzeba istnienia centrów handlowych wynika przede wszystkim z konieczności przekształcenia partii produkcyjnej (duża partia) w partię handlową. Kolejnym czynnikiem jest dążenie odbiorców wyrobó[...]

Agenda Badawcza Programu Sektorowego InnoStal na tle oczekiwań przemysłu DOI:10.15199/24.2015.11.1


  W artykule przedstawiono problematykę, zaproponowanego do ustanowienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, programu sekto- rowego dla sektora stalowego, pod nazwą InnoStal. Inicjatywa realizacji programów sektorowych pojawiła się dzięki możliwości wykorzy- stania środków unijnych w perspektywie finansowej lat 2014÷2020 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Opracowanie wniosku o ustanowienie, w postaci studium wykonalności, wymagało konsolidacji środowiska, co nastąpiło dzięki zaangażowaniu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Przeanalizowany stan sektora oraz aktualna sytuacja na rynku stalowych wyrobów hutniczych pozwoliły na określenie problemów sektora w Polsce, sformułowanie głównego celu oraz celów pomocniczych, opracowanie oczekiwanych wyników oraz przygotowanie agendy badawczej przyszłego programu. The paper presents the issues proposed to be established by the National Centre for Research and Development as sectoral program for the steel sector, under the name InnoStal. The initiative implementation of sectoral programs appeared on the possibility of use of EU funds in the financial perspective 2014÷2020 years under the Operational Programme Smart Growth. The proposal development for the establishment, in the form of a feasibility study, required the consolidation of the environment, which took place thanks to the commitment o Polish Steel Association. The analyzed state of the sector and the current situation on the steel market allowed to identify the problems of the sector in Poland, the wording of main purpose and secondary objectives, the development of expected results and prepare the research agenda of the future program. Słowa kluczowe: sektor stalowy, rynek stalowych wyrobów hutniczych, badania i rozwój Key words: steel sector, steel products market, research and development.1. Wstęp. Krajowe hutnictwo żelaza i stali, zre- strukturyzowane w poprzedniej dekadzie w latach 2004÷2006, zgodnie z wymaganiami o[...]

Prognozy rozwoju popytu i podaży na rynku stalowych wyrobów hutniczych w Polsce

Czytaj za darmo! »

W artykule scharakteryzowano popyt i podaż na rynku stalowych wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1992÷2006, przedstawiono prognozę zapotrzebowania na wyroby stalowe do roku 2020 i przewidywane kierunki rozwoju produkcji stali w Polsce. Na podstawie przedstawionej analizy stwierdzono, że istnieją korzystne warunki do stabilnego rozwoju sektora stalowego w Polsce. Z oceny atutów i ograniczeń ro[...]

Statystyczna analiza jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmiany jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce w latach 1992÷2008. Przeanalizowano czynniki wpływające na jawne zużycie stalowych wyrobów hutniczych. Opisano statystyczne metody analizy związków pomiędzy jawnym zużyciem stalowych wyrobów hutniczych a wybranymi parametrami makroekonomicznymi. Na podstawie danych za lata 1992÷2008 zbudowano modele ekonometryczne opisujące kształtowanie się jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. Modele te zostały następnie wykorzystane do opracowania prognoz jawnego zużycia. Variation of steel products apparent consumption in Poland over the period of 1992÷2008 has been presented. The factors influencing apparent consumption of steel products were analyzed. Statistical methods to analyze the relatio[...]

Sytuacja na rynku wyrobów hutniczych - analiza i prognozy

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zmiany wielkości produkcji i jawnego zużycia stalowych wyrobów hutniczych w świecie i w Polsce w okresie 1992÷2009. Przeanalizowano czynniki, które były przyczyną bardzo dobrej koniunktury w latach 2003÷2007 i dekoniunktury w latach 2008 i 2009. Poddano analizie przewidywane zmiany rynku stalowych wyrobów hutniczych w świecie i w Polsce w trakcie wychodzenia z recesji po 2010 roku. Przeanalizowano także relacje zachodzące między jawnym zużyciem a zdolnościami produkcyjnymi MMP poszczególnych grup asortymentowych stalowych wyrobów hutniczych w Polsce. The changes of production and apparent consumption of final steel products in the world and in Poland over the period 1992÷2009 have been presented. The factors influencing boom on world steel market in years 2003÷2007 and collapse of these trends in years 2008 and 2009 were analyzed. Forecasted changes of world and domestic steel markets during getting out of the recession after year 2010 were discussed. The relationships between apparent consumption and production capacities MPP for specific steel product groups in Poland were also analyzed. Słowa kluczowe: stalowe wyroby hutnicze, jawne zużycie, prognozy rynkowe Key words: steel products, apparent consumption, market forecasts 1. Wstęp. Kryzys finansowy, który rozpoczął się w USA w połowie 2007 roku i postępujący w ślad za nim kryzys gospodarczy, znacznie zaburzył pod koniec 2008 roku trendy wzrostu konsumpcji i produkcji w światowej gospodarce, w tym także w przemyśle stalowym. Nagły spadek zapotrzebowania na stalowe wyroby hutnicze w drugiej połowie 2008 roku i w 2009 roku, po okresie dynamicznego wzrostu w latach 2003÷2007, spowodował konieczność dostosowania wielkości i struktury produkcji do zmniejszonego popytu. Jawne zużycie (różnica pomiędzy produkcją krajową analizowanych asortymentów stalowych wyrobów hutniczych a zużyciem do dalszego przetwarzania w hutnictwie, z uwzględnieniem salda handlu zagra[...]

 Strona 1