Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek KLUCZNIK"

Weryfikacja nastawień zabezpieczeń od utraty wzbudzenia na przykładzie elektrociepłowni przemysłowej


  W artykule przedstawiono rozważania dotyczące działania zabezpieczeń reaktancyjnych od utraty wzbudzenia generatorów synchronicznych, pracujących w elektrociepłowni przemysłowej. Pokazano możliwości niewłaściwego działania zabezpieczenia od utraty wzbudzenia, wskazując że dobór nastawień powinien każdorazowo wykorzystywać badania modelowe. Przyjmowanie nastawień typowych zgodnych z wiedzą inżynierską może być przyczyną niewłaściwego działania tego typu zabezpieczeń, prowadząc w najgorszym przypadku do pracy asynchronicznej generatorów, w sytuacji gdy generatory w obiektach przemysłowych rozważanego typu nie są wyposażane w zabezpieczenia od poślizgu biegunów. Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest zakład przemysłowy, którego rozdzielnię główną SN (6 kV) oraz powiązanie z systemem elektroenergetycznym WN (110 kV) przedstawiono na rysunku 1. Rozdzielnia SN zakładu powiązana jest z siecią WN za TG1: Ur = 0,74·Un, tp = 2 s, X1 = 0 Ω, X2 = -9,52 Ω, X3 = -150 Ω, tpn = 2 s, tw = 8 s. TG2: Ur = 0,7·Un, tp = 2 s, X1 = 0 Ω, X2 = -1,2 Ω, X3 = -25,2 Ω, tpn = 2 s, tw = 8 s. Działanie zabezpieczenia jest następujące: podstawą jest człon impedancyjny (40) określający, czy mierzona na podstawie pomiaru prądu i napięcia generatora impedancja, znajduje się w strefie działania, tj. w obszarze określonym przez okrąg i prostą (rys. 2). Jeżeli zmierzony wektor impedancji znajdzie się w obszarze określonym przez chara[...]

Zjawiska rezonansowe a praca zabezpieczeń nadprądowych dławików kompensacyjnych linii wysokiego napięcia DOI:10.15199/74.2017.4.3


  Słowa kluczowe: połączenie systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy, dławiki kompensacyjne, zjawiska rezonansowe Przedstawiono problemy związane z działaniem zabezpieczeń nadprądowych dławików kompensacyjnych, zainstalowanych w linii 400 kV Ełk Bis – Alytus. W grudniu 2015 r. oddano do eksploatacji dwutorową linię elektroenergetyczną wysokiego napięcia 400 kV, stanowiącą most energetyczny łączący system europejski ENTSO-E (w którego ramach pracuje KSE) oraz systemy krajów bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii) i Rosji. Połączenie to zrealizowano z układem przekształtnikowym HVDC, znajdującym się w stacji Alytus na terenie Litwy. Wobec znacznej długości linii (164 km) i wynikającej z tego dużej mocy ładowania linii (ok. 100 Mvar/tor) zastosowano cztery dławiki kompensacyjne, zainstalowane na dwóch końcach linii. W stacji Ełk Bis zainstalowano dwa dławiki o mocy 50 Mvar, a w stacji Alytus (Litwa) dwa dławiki o mocy 72 Mvar. Dławiki te nie są przyłączone do szyn stacji, lecz znajdują się w polach liniowych. Dławiki wyposażone są w dodatkowe wyłączniki. Uproszczony schemat przyłączenia dławików w stacji Ełk Bis przedstawiono na rys. 1. Poza dławikami liniowymi w stacji Ełk Bis zainstalowany jest trzeci dławik, który może być załączony w przypadku zbyt wysokiego poziomu napięcia. Zastosowane dławiki kompensacyjne są dławikami olejowymi i mają konstrukcję pięciokolumnową. Ich punkt gwiazdowy jest obecnie uziemiony bezpośrednio. W przyszłości planowana jest instalacja dodatkowych dławików gaszących, dzięki którym będzie uziemiony punkt gwiazdowy dławików kompensacyjnych. Dławiki są wyposażone w następujące zabezpieczenia [3, 4]. ● Zabezpieczenia główne: - pierwsze zabezpieczenie różnicowe typu 7UT63 firmy Siemens realizujące funkcje: różnicową (87R), różnicową ziemnozwarciową (87N), - zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu 7SJ64 firmy Siemens, realizujące funkcję nadprądową ziemnozwarciową kierunkową (67N). &[...]

Wpływ wirtualnej inercji na system elektroenergetyczny DOI:10.15199/48.2019.02.05

Czytaj za darmo! »

Regulacja częstotliwości i mocy czynnej jest jednym z dwóch podstawowych procesów regulacyjnych realizowanych w systemach elektroenergetycznych. Przebieg procesu regulacji częstotliwości zależy od struktur i parametrów układów regulacji źródeł energii [1, 2, 3, 4, 5]. Jednym z parametrów, mających duży wpływ na początkowy przebieg tego procesu, jest inercja systemu. Inercja systemu elektroenergetycznego związana jest z energią mas wirujących jednostek wytwórczych pracujących w systemie. Jednak tylko jednostek wytwórczych, których prędkość kątowa wirników jest bezpośrednio związana z częstotliwością. Do tej grupy zalicza się głównie jednostki wytwórcze i napędy z generatorami synchronicznymi przyłączonymi do sieci elektroenergetycznej bezpośrednio oraz w pewnym stopniu źródła i odbiory z maszynami asynchronicznymi przyłączonymi do sieci również bezpośrednio. Na inercję systemu nie mają wpływu źródła energii przyłączone do sieci przez przekształtniki energoelektroniczne, tj. elektrownie wiatrowe z generatorami synchronicznymi i elektrownie fotowoltaiczne, oraz napędy z silnikami zasilanymi z sieci przez przekształtniki energoelektroniczne. Zmiana struktury wytwarzania w systemach elektroenergetycznych, wynikająca głównie z rozwoju OZE, prowadzi do zmniejszania się inercji systemów. A zmniejszanie się inercji systemu prowadzi z kolei do większych wahań częstotliwości, szybszych zmian częstotliwości po zaburzeniu, a także do zmniejszania się tłumienia kołysań elektromechanicznych. Dlatego operatorzy systemów przesyłowych, dążąc do ograniczenia tych negatywnych efektów, wprowadzają w swoich kodeksach sieciowych wymogi na, będącą miarą inercji systemu, wartość dopuszczalną pochodnej częstotliwości RoCoF (ang. Rate of Change of Frequency). Proces ustalania tych wartości wymaga pogodzenia oczekiwań operatorów systemowych z możliwościami technicznymi obiektów, które powinny zostać dostosowane do wymagań operatorskich. W ogólnośc[...]

Harmonics produced by traction substations - computer modelling and experimental verification DOI:10.15199/48.2017.06.04

Czytaj za darmo! »

Introduction The voltage and current waveforms in a power grid sometimes significantly diverge from a sinusoid. Current distortions most often result from a non-linearity of loads. Distortions in voltage waveforms result from a distorted current flowing through the supply network, from switching processes and resonance phenomena. An increased content of higher harmonics in the voltage is also affected by the fact that “distorting" (non-linear) loads are supplied with already distorted voltage. This also leads to an additional (secondary) distortion in their current waveforms and, in consequence in the voltages in the supply network. An increased content of harmonics is also affected by the asymmetry of the supply voltage. The distorted waveforms of voltages and currents can be described by means of the Fourier series: (1)        1 k k 0 cos sin 2 ( ) k f t a a kt b kt where: (2) T   2π , T - time period of the function f(t), (3)    t T t f t t t T a 0 0 2 ( ) cosh d k  , (4)    t T t f t t t T b 0 0 2 ( ) sinh d k  , t0 - any value of the time t. The greatest influence on power quality in a distribution network is displayed by high-power loads, such as arc furnaces or power electronics devices. The latter group includes, for example, traction rectifiers. A significant level of harmonics in the supply voltage may lead, for example, to damage to the capacitor banks used to compensate reactive power. Damage to capacitor banks has been reported in several 110 kV/15 kV substations which supply medium voltage networks in Poland’s Pomorskie Region (Voivodship). These reports, and the need to determine the level of voltage distortion on the buses of power substations which supply disturbing loads (here: traction substations[...]

Computer-aided analysis of resonance risk in power system with Static Var Compensators DOI:10.15199/48.2016.03.05

Czytaj za darmo! »

Static Var Compensators operation in a power system may significantly improve voltage profiles in nodes and the reactive power balance, as well as ensure greater system stability in emergency conditions. However these devices may be a cause of a resonance in the system. The aim of this paper is to call attention to the need to include resonance phenomena in a compensator’s location evaluation process. The analysis performed in the paper indicates the factors which affect a circuit’s resonance conditions, including a change in network configuration and compensator’s structure. Streszczenie. Kompensatory SVC mogą znacząco poprawić poziom napięcia w węzłach systemu elektroenergetycznego, bilans mocy biernej, a także stabilność napięciową systemu w warunkach zakłóceniowych. Jednakże urządzenia te mogą przyczynić się do powstania rezonansu. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę analizy zagrożenia rezonansem przy doborze kompensatorów SVC. Wskazano czynniki, które wpływają na powstanie rezonansu - należą do nich m.in. moc i struktura kompensatorów oraz zmiana konfiguracji sieci elektroenergetycznej. (Wspomagana komputerowo analiza zagrożenia rezonansem w systemie elektroenergetycznym z kompensatorami SVC) Keywords: reactive power, resonance, Static Var Compensators (SVC). Słowa kluczowe: moc bierna, rezonans, statyczne kompensatory mocy biernej SVC. Introduction One of the key issues in the operation of a power system is to maintain the parameters of supply voltage in the network’s nodes at the proper level. Elements which improve voltage stability in a network are reactive power sources, including shunt compensators. The most widespread types of compensators encountered in the power systems are mechanically switched capacitors and reactor banks. Many power systems also include more recent types of these devices, such as SVCs or STATCOMs. The construction of such installations is also being considered for [...]

 Strona 1