Wyniki 1-10 spośród 79 dla zapytania: authorDesc:"ŻAK A."

Refleksje z XXIII Kongresu FIG

Czytaj za darmo! »

Sporo czasu minęło od chwili otwarcia kolejnego, opatrzonego numerem porządkowym XXIII, Kongresu Międzynarodowej Federacji Geodetów FIG, który tym razem odbył się w dniach 8-13 października 2006 r. w Monachium. Na łamach PG ukazał się już artykuł z garścią kongresowych informacji, więc mym celem nie jest bynajmniej dokonywanie powtórzeń czy uzupełnień, lecz przedstawienie ugruntowanych upływ[...]

Do czego prowadzi konkurowanie jedynie ceną

Czytaj za darmo! »

Opakowanie uważa się za bardzo ważny składnik marketingu- mix w obrębie strategii produktu1). Niemniej, opakowania zbiorcze, takie jak kartony czy taśma samoprzylepna lub folia stretch traktowane są jako produkty drugiej kategorii. Ich użytkowanie wymuszone jest względami bezpieczeństwa, czy wymaganiami logistycznymi, co powoduje, że upodabniają się one do grup towarów typu commodities. Określa się tak najczęściej towary, które można zidentyfikować co do gatunku, ale nie rzeczy. Przykładem może być złoto, ropa naftowa, granulaty, wiele produktów rolnych. Konkretne grupy towarowe mają ściśle wyspecyfikowane parametry fizykochemiczne, dzięki czemu możliwa jest ich standaryzacja. W efekcie obrót nimi sprowadza się jedynie do rozstrzygnięcia problemu ceny. Handel odbywa się najc[...]

Puszki metalowe ciągle najlepszym opakowaniem do przechowywania żywności

Czytaj za darmo! »

Opakowania metalowe nadal są najpopularniejszym opakowaniem dla wielu produktów. Szczególną rolę wśród opakowań metalowych odgrywają puszki do pakowania żywności. Rynek opakowań metalowych do żywności zdecydowanie jest zdominowany obecnie przez puszkę napojową.Opakowania metalowe, pomimo rozwoju innych technik pakowania, wciąż pozostają najpopularniejszym opakowaniem dla wielu produktów. Zawdzięczają to swoim cechom, takim jak: trwałość, odporność na działanie czynników zewnętrznych, w tym uszkodzeń mechanicznych, wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne, szczelność, przydatność do recyklingu itp. Wytwarzane są z blach stalowych i aluminiowych, o różnym wykończeniu i grubości. W zależności od ich konstrukcji i rodzaju zastosowanych materiałów przeznaczone są do pakowania żywności (puszki konserwowe i napojowe, [...]

Co użytkownik finalny powinien wiedzieć na temat polietylenowych folii typu stretch

Czytaj za darmo! »

Autor w niniejszym artykule przybliża problematykę związaną z polietylenowymi foliami typu stretch. Wyjaśnia główne różnice między foliami oraz przedstawia cechy tego produktu z punktu widzenia użytkownika finalnego. Opisuje technologię produkcji oraz typy używanych tworzyw sztucznych kładąc przy tym silny nacisk na wynikające z tego konsekwencje dla użytkowników. Tłumaczy, na czym polega wstępny naciąg folii oraz dokonuje porównań różnych typów folii. Na koniec przedstawia strukturę kosztową tego materiału i najnowsze w produkcji trendy. Jaroslaw Żak: What final user should know about polyethylene stretch films? The problems concerning polyethylene stretch films are examined. The main differences between films are explained and characteristics of this product from the point of view of its final user are presented. The production technology and types of applied plastics are described with the strong emphasis laid upon consequences from it for the final users. The problems of the preliminary film web tension are explained and comparisons between various film types are carried out. The cost structure of this material and the most recent production trends are presented. Przetwórstwo polietylenu to ciągle dość młoda gałąź przemysłu, rozwijająca się w sposób niezwykle dynamiczny. Rywalizacja konkurencyjna jest niezwykle wysoka, ale mimo narzekań uczestników rynku, jej ciągły wzrost świadczy o sukcesie na tle innych tworzyw sztucznych. Producenci granulatów wprowadzają wiele innowacji, które pozwalają na coraz szersze spektrum zastosowań. Kryzys finansowy przyniósł wprawdzie załamanie trendu wzrostowego w 2008 i 2009 roku, ale prognozy dotyczące przyszłości są bardzo optymistyczne. O popularności zastosowania tego materiału może świadczyć przewidywane globalne zużycie na poziomie 70 milionów ton w bieżącym roku. Wśród łącznej konsumpcji polimerów polietylen stanowi właśnie największą część rynku, co przedstawiono na rys. 1. Pol[...]

Szok kosztowo-cenowy


  Opakowanie jest ważnym składnikiem mieszanki marketingowej, niemniej w przypadku materiałów do formowania opakowań zbiorczych, takich jak np. folia rozciągliwa, taśma samoprzylepna czy taśma ściągająca, analizowane są one głównie od strony kosztowej. Użytkownicy finalni w budżetach rocznych przeznaczają na nie określone kwoty na podstawie danych historycznych, mamy zatem do czynienia z analizą typu ex-post. Co więcej, działy kontroli wyznaczają ambitne cele redukcji tych kosztów, nie mając często żadnej wiedzy na temat rynku polimerów. Jeśli obniżka kosztów ma wynikać z optymalizacji końcowego procesu pakowania i usprawniania procesów wewnątrz firmy, mamy do czynienia z rzetelnym planem opartym na własnych możliwościach przedsiębiorstwa. Gorzej, jeśli kontroler zakłada obniżenie kosztu wynikające z obniżenia ceny zakupywanego materiału. Zakupowiec nawet bardzo dużej korporacji nie ma wpływu na trendy rynkowe występujące w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Może starać się kupować najtaniej jak to możliwe, wykorzystując do tego najróżniejsze narzędzia: od prostego porównywania ofert do odwrotnych aukcji in- OPAKOWANIE 5/2011 16 RYNEK EKONOMIA I TECHNOLOGIE Szok kosztowo-cenowy JAROSŁAW ŻAK W reakcji na nowe potrzeby sektora spożywczego Grupa Flint ogłosiła wprowadzenie do swej globalnej oferty nowej serii farb Flexocure ANCORA. Nowy produkt to zestaw niskomigracyjnych farb flekso UV (utwardzanych promieniowaniem nadfioletowym), spełniających normy nałożone przez Rozporządzenie Szwajcarskie (SR 817.023.21), zgodnie z którym z opakowania do artykułu spożywczegomogą przenikać tylko te substancje, dla których zostały ustalone wartości graniczne. Jak twierdzi producent, jego farby zapewniają doskonałą drukowność przy dużych prędkościach produkcyjnych, znakomitą przyczepność oraz świetną odporność na zadrapania (w przypadku podłoży syntetycznych). Global Brand Manager Niklas Olsson powiedział: Jesteśmy bardzo zadowol[...]

IN MEMORIAM - Hubert Rak (1931-2012)


  "Nie o wszystkich śpiewają pieśni, lecz to imię wspominać będą …" powiedział nieznany mi KTOŚ w związku z odejściem do Wieczności również nieznanego mi KOGOŚ. Słowa te odżyły w mej pamięci w sobotę 8 grudnia, kiedy to z tłumem śląskich geodetów żegnałem na zawsze niezwykłego w mniemaniu rzeszy obecnych tam przyjaciół, kolegów i byłych pracowników CZŁOWIEKA jakim był HUBERT RAK. Piszącego te słowa łączyła z Hubertem wiele dziesięcioleci trwająca zażyłość, co finalnie zaskutkowało powstaniem zaszczytnego, serdecznego obowiązku wypowiedzenia słów pożegnania tam, nad mogiłą i tutaj na tych łamach. Stwierdziłem więc i twierdzę nadal, że wraz z odejściem Huberta zakończyła się w śląskiej i nie tylko śląskiej geodezji swoista epoka, epoka HUBERTA RAKA. Hubert Rak u[...]

Badania nad oczyszczaniem ścieków pokondensacyjnych powstających w procesie utylizacji materiału pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/62.2019.9.28


  Rozporządzenie1) określa regulacje sanitarne dotyczące produktów ubocznych, pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym również klasyfikowanych jako odpadowe, a także ramy postępowania z tymi materiałami w aspektach techniczno- -organizacyjnych. Przetwarzanie odpadowych materiałów pochodzenia zwierzęcego metodami opartymi na systemie Hartmanna wiąże się z powstawaniem ścieków pokondensacyjnych, generowanych w wyniku skroplenia oparów uwalnianych z destruktorów termiczno- -ciśnieniowych2-4). To zróżnicowany rodzaj ścieków, jednostkowo szacowany w m3/1,0 Mg odpadu, np. z konfiskat i padliny 0,6-0,7, z krwi 0,9, mokrych piór 0,4-0,5, a z kości 0,42-4). Charakteryzują się one przede wszystkim bardzo wysokimi stężeniami, a także zmiennością relacji ładunków ChZT (chemiczne zapotrzebowanie na tlen), BZT5 (pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen) i azotu ogółem (N) w zależności od czasu oraz temperatury otoczenia, w których przechowywane są odpady2-9). W okresach podwyższonych temperatur w wytwarzanych ściekach następuje charakterystyczny wzrost wartości parametrów wskaźnikowych w relacji do okresu zimowego2-4, 6-9). Dodatkowo ścieki te charakteryzują się istotnie zmiennym i alkalicznym odczynem, wywołanym wysokimi stężeniami azotu amonowo-amoniakalnego, oraz wysokimi stężeniami frakcji tłuszczowych. Według danych literaturowych2-5) ogólny ładunek ChZT zawiera głównie ulatniające się z parą wodną kwasy organiczne C2-C5, ilościowo szacowane na ok. 75%. Pulę ładunkową stanowią tu głównie kwasy: octowy, propionowy i n-masłowy, występujące w przybliżonym stosunku molowym (3,5-4,0):(1,2-1,5):12-5). Ponadto okresowo stwierdza się obecność w znaczących stężeniach kwasów: izomasłowego, n-walerianowego, izowalerianowego i mlekowego, w zależności od przetwarzanego odpadu oraz czasu, a także sposobu jego przechowywania2-4). Sporadycznie występuje również etanol i inne alkohole małocząsteczkowe2-4). Część[...]

 Strona 1  Następna strona »